Saksgang Litispendens

Litispendens

Så lenge en sak er til behandling i nemnda, kan den ikke bringes inn til behandling for de alminnelige domstolene. En sak anses for å være til behandling fra det tidspunkt klagen er mottatt av sekretariatet.

 

Nemnda kan ikke behandle en klagesak der samme forhold allerede er til behandling i en annen instans, for eksempel hos forsikringsselskap eller de alminnelige domstolene. Slike saker vil i noen tilfeller bli stilt i bero.

 

En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes inn for tingretten uten forutgående behandling i forliksrådet.