Saksgangen Nemndas avgjørelse

Nemndas avgjørelse

Nemndas avgjørelser baserer seg på eiendomsmeglingsloven med forskrift og andre relevante lover, herunder tvangsfullbyrdelsesloven, bustadoppføringsloven m.m.

 

Nemndas avgjørelse blir vanligvis oversendt til partene innen tre uker etter avholdt møte.

 

Partene skal normalt bli gjort kjent med avgjørelsen innen 90 dager. Fristen begynner å løpe fra sekretariatet har mottatt nødvendige opplysninger fra begge parter, som hovedregel ved mottak av tilsvar fra innklagede.

 

Nemndas avgjørelse skal begrunnes. Avgjørelsen er rådgivende for partene og er ikke rettslig bindende.

 

Dersom innklagede ikke vil etterkomme nemndas avgjørelse i saker hvor klageren er gitt helt eller delvis medhold, skal innklagede gi skriftlig begrunnet tilbakemelding til sekretariatet innen tre uker. En innklaget som uten tilfredsstillende begrunnelse unnlater å følge nemndas avgjørelse innrapporteres til Finanstilsynet.

 

Sekretariatet oversender alle nemndas avgjørelser til Finanstilsynet.