Om Reklamasjonsnemnda: Nemndas saksbehandling

Nemndas saksbehandling

 

Saksbehandlingen i nemnda er skriftlig. Sakens dokumenter blir fremlagt for nemnda i god tid før møte. Sakene behandles på grunnlag av de faktiske opplysninger som er fremkommet under saksforberedelsen. Dersom motparten ikke har gitt tilsvar, kan nemnda avgjøre saken på grunnlag av saksfremstillingen i klagen. Nemnda kan utsette saken for å innhente ytterligere informasjon.

 

Nemndas behandling av saken er ikke begrenset av de anførslene og rettsgrunnlagene som klageren har brakt inn i saken.

 

Nemndas avgjørelse skal begrunnes. Avgjørelsen er rådgivende for partene og er ikke rettslig bindende.

 

Nemndas avgjørelser blir oversendt til Finanstilsynet.

 

For uttømmende opplysninger se Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester kapittel 7.