Saksgang og frister

Saksgang og frister

Etter at sekretariatet har gjennomgått saken og funnet at den kan tas til behandling blir dokumentene lastet opp på Klageportalen og faktura utstedt. Klageren gis tilgang til Klageportalen.

Når beløpet er registrert mottatt vil saken bli oversendt innklagede med frist for tilsvar. Tilsvaret blir lastet opp på Klageportalen. Partene varsles når nye dokumenter lastes opp.

Partene har mulighet til å kommentere motpartens anførsler.

Det er partenes ansvar å sende inn relevant og nødvendig informasjon og dokumentasjon snarest mulig. Sekretariatet skal aktivt styre saksforberedelsen for å oppnå effektiv og forsvarlig behandling.

Partene skal normalt bli gjort kjent med avgjørelsen innen 90 dager. Fristen begynner å løpe fra sekretariatet har mottatt nødvendige opplysninger fra begge parter, vanligvis ved mottak av tilsvar fra innklagede.