Om Reklamasjonsnemnda: Sekretariatet

Sekretariatet

 

Reklamasjonsnemnda har et fast sekretariat som har en nøytral stilling overfor begge parter i klagesaken. Sekretariatet er ansvarlig for saksforberedelsen, herunder å gi begge parter anledning til å uttale seg og å sette rimelige frister for dette. Sekretariatet skal veilede partene i klageprosessen, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig.

 

Sekretariatet kan treffe realitetsavgjørelser der det foreligger fast nemndspraksis i tilsvarende saker. Sekretariatet kan avvise saken dersom saksbehandlingskravene ikke er oppfylt, se avvisning. Avgjørelse truffet av sekretariatet kan påklages til nemnda.

 

Følgende er fast ansatt i sekretariatet:

Nina Hauge, sekretariatsleder

Liv Østgård Fagerland, sekretariatsleder t.o.m. 31. juli 2018

Andreas Ask, saksbehandler (deltid)