Saksgang Avvisning

Avvisning

En sak kan avvises dersom

  • klageren ikke har forsøkt å løse saken direkte med motparten
  • klagen er useriøs eller grunnløs
  • saken er under behandling eller har blitt behandlet av et innmeldt klageorgan, eller av domstol
  • saken ikke lar seg behandle uten at det i særlig grad går utover nemndas effektivitet
  • saken er foreldet

Avgjørelsen skal meddeles partene innen tre uker fra sekretariatet mottok klagen, eller fra det tidspunkt sekretariatet mottok nødvendig dokumentasjon for å kunne ta stilling til avvisningsspørsmålet. Avvisningen skal begrunnes.

Hvis sekretariatet eller nemndas formann avviser klagen kan avvisningen påklages til nemnda.