Personvern

Behandlingsansvarlig

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, heretter RfE, tar personvern på alvor. RfE er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg og ditt foretak brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson.

Hvorfor vi innhenter personopplysninger og hvilke personopplysninger vi innhenter
Når et eiendomsmeglingsforetak blir tilsluttet RfE må vi ha informasjon om reklamasjonsansvarlig og eventuelt fagansvarlig i foretaket som vi kan kontakte. Vi etterspør og lagrer navn, telefonnummer og e-postadresse til kontaktpersonen(e). I tillegg ber vi om og lagrer adresse og kontaktinformasjon til foretaket.

Når en advokat blir tilsluttet RfE etterspør og lagrer vi navn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse, samt arbeidsadresse.

Disse opplysningene vil kun bli brukt til å behandle saker mot eiendomsmeglingsforetaket/ deg som advokat, og andre nødvendige formål for å oppfylle RfEs ansvar som klagenemnd, for eksempel dokumentasjon overfor Finanstilsynet. Opplysningene vil også bli brukt til fakturering av tilsluttede.

Informasjon om alle tilsluttede blir lagt ut på RfEs hjemmeside, hvor blant annet Finanstilsynet kontrollerer at advokaten/foretaket er tilsluttet. Fødselsdato legges ikke ut på hjemmesiden.

Søknadsskjema for tilknytning leveres ved bruk av bankID. Denne innloggingsinformasjonen blir ikke synlig for RfE, og lagres heller ikke hos oss i ettertid. Det er Verified som leverer denne tjenesten.

Saksopplysninger

Dersom vi mottar en klage der eiendomsmeglingsforetaket / du som advokat er innklaget ber vi om tilsvar på klagen.

Generelt vil vi lagre all den informasjon som sendes inn til oss om saken. Vi lagrer også alle opplysninger som klageren sender oss om saken. Det er opp til foretaket/ deg som advokat å avgjøre om du vil sende oss den informasjonen vi spør etter. Dersom du ikke inngir tilsvar, vil saken bli behandlet på grunnlag av den informasjonen klageren sender oss.

Reklamasjonsansvarlig/advokaten kan selv logge inn i Klageportalen og se alle dokumenter som er sendt inn av klageren og av foretaket/deg, og avgjørelsen i saken når den er fattet.

Lovgrunnlaget for RfEs behandling av personopplysninger

RfEs lovgrunnlag for behandling av vanlige personopplysninger er GDPR artikkel 6 bokstav b (nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrert er part i), bokstav c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, se art. 6 nr 3 bokstav b, jfr. lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker) og bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige).

RfEs hjemmel for behandling av eventuelle sensitive personopplysninger er GDPR artikkel 9 bokstav f (nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

Utlevering av personopplysninger

RfE og alle RfEs ansatte har taushetsplikt, og vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til uvedkommende. RfE har imidlertid åpen saksbehandling slik at alle opplysninger som du gir til oss, vil bli delt med klageren som du har en tvist med.

RfE vil ikke utlevere eller oppbevare opplysninger utenfor EØS-området.

Nemndas avgjørelser er imidlertid offentlige. Alle avgjørelser publiseres på RfEs hjemmeside. I saker mot et eiendomsmeglingsforetak vil kun foretakets navn fremgå av avgjørelsen på RfEs hjemmeside. I saker mot en advokat vil advokatens navn fremgå av avgjørelsen.

Alle avgjørelsene blir sendt Finanstilsynet, og det fremgår da navn på foretaket/advokaten i avgjørelsen.

Avgjørelsene blir også offentliggjort på Lovdata og Rettsdata, men da uten at navnet til innklagede foretak eller advokat fremkommer.

Vi deler opplysningene med databehandlere i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle RfEs ansvar som klagenemnd.

Finanstilsynet kan på forespørsel få lister med navn og kontaktinformasjon på alle tilsluttede foretak og advokater.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Alle saksopplysninger slettes 10 år etter at saken er avsluttet.

Dine rettigheter

Ettersom vår behandling av dine personopplysninger ikke krever samtykke, har du ikke rett til å kreve slettet de opplysningene vi har om deg. Du har likevel rett til å kreve innsyn i opplysningene, og til å kreve rettet opplysninger som er uriktige.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Ved endringer vil informasjon om dette bli lagt ut på nettsiden vår. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at RfE behandler personopplysningene dine på en måte som er i strid med regelverket, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet kontaktes på:

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Eller med vanlig post til: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo

Datatilsynet har Internettadresse www.datatilsynet.no.

Hvis du mener vi bryter regelverket, håper vi likevel at du også vil kontakte oss direkte, slik at vi får en mulighet til å rette forholdet så snart som mulig.

Kontakt oss Personvernerklæring for klagere