Gebyrer

Foretak og advokat som plikter å være tilsluttet et utenrettslig tvisteløsningsorgan, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-10, må betale en årlig tilslutningsavgift.

Satsene for den årlige tilslutningsavgiften er i 2024 økt fra 3 600 kroner til 3 744 kroner pluss mva. for meglerforetak, boligbyggelag og foretak som utelukkende formidler næringseiendommer, og fra
2 000 kroner til 2 080 kroner pluss mva. for advokater. 

Den årlige avgiften må betales uavhengig av om den tilsluttede kun er medlem deler av året, jf. Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester punkt 1.1.

Et foretak eller en advokat som blir klaget inn, må betale et gebyr for mottatt klage på 2 000 kroner pluss mva. Gis klageren helt eller delvis medhold, påløper et gebyr for tapt sak på 6 000 kroner pluss mva.

Dersom én eller flere av avgiftene etter faktura og påfølgende 14-dagers purring ikke blir betalt, vil foretaket eller advokaten straks og uten ytterligere varsel bli utmeldt fra nemnda og Finanstilsynet varslet om utmeldelsen og årsaken, jf. punkt 1.1 i nemndas vedtekter.

Tilslutt et nytt foretak eller en advokat