Gebyrer

Meglerforetak og advokater som er tilsluttet nemnda, må betale et årlig gebyr. Se tilslutningsskjemaet for hvilke satser som gjelder.

Et meglerforetak eller en advokat som blir klaget inn, må betale et gebyr på 1 500 kroner pluss mva. Gis klageren helt eller delvis medhold, påløper et tilleggsgebyr på 3 000 kroner pluss mva.

Tilslutt et nytt foretak eller en advokat