Gebyrer

Meglerforetak og advokater som er tilsluttet nemnda, må betale et årlig gebyr.

Årsgebyrene blir endret med virkning fra 1. januar 2022. Årsgebyrene for meglerforetak, boligbyggelag og meglerforetak som utelukkende formidler næringseiendommer ble endret til 3 600 kroner pluss mva. Årsgebyret for advokater ble endret til 2 000 kroner pluss mva.

Et meglerforetak eller en advokat som blir klaget inn, må betale et gebyr for mottatt klage på 2 000 kroner pluss mva. Gis klageren helt eller delvis medhold, påløper et tilleggsgebyr på 6 000 kroner pluss mva.

Tilslutt et nytt foretak eller en advokat