Nemnda

Leder Per Racin Fosmark

Oppnevnt av avtalepartene i fellesskap.

Vara for leder, Thor Falkanger

Oppnevnt av avtalepartene i fellesskap.

Nemndsmedlem Line Jeanette Klefstad

Oppnevnt av Forbrukerrådet.

Nemndsmedlem Kåre Mæland

Oppnevnt av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Nemndsmedlem Knut Kopstad

Oppnevnt av Eiendom Norge og Den Norske Advokatforening.

Vara for Kåre Mæland, Ingrid Berdal

Oppnevnt av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.


Nemnda består av tre medlemmer når en sak behandles. I tillegg til leder, som er en høyt kvalifisert jurist som er nøytral overfor begge partene i klagesaken, er det én representant fra bransjen, og én representant fra Forbrukerrådet.

Nemndas ledere og bransjerepresentantene mottar godtgjørelse fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Det gjør ikke forbrukerrepresentanten.

Nemndas leder velges av avtalepartene for to år om gangen, og kan gjenvelges for nye perioder dersom avtalepartene er enige om det. Nemndas medlemmer kan oppnevnes for år om gangen, og kan gjenvelges.

Sekretariatet