Avvisning

Klagen kan avvises dersom

a) klageren ikke har forsøkt å løse saken med meglerforetaket på egen hånd,

b) klagen er useriøs eller grunnløs,

c) klagen er under behandling hos en domstol eller et annet klageorgan,

d) klageren ikke har klagerett i henhold til punkt 1.4 i vedtektene, eller

e) klagen ikke lar seg behandle uten at det går ut over nemndas effektivitet.


Sekretariatet kan avvise en klage etter bokstav a) til d). Nemndas leder kan avvise en klage etter bokstav e). En avgjørelse om avvisning kan påklages til nemnda.

Bokstav e) svarer til lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker § 14 første ledd bokstav f). I forarbeidene til loven er det i Prop.32 L (2015–2016) under punkt 10.6.1.3 forutsatt at avvisningsregelen kan benyttes «der klageorganet ikke anser tvisten å være egnet for deres behandling, for eksempel på grunn av bevisspørsmål» .

Se vedtektene for mer informasjon om avvisning.

Sekretariatets realitetsavgjørelse Gjenåpning