Sekretariatet

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester har et fast sekretariat som har en nøytral stilling overfor begge parter i klagesaken. Sekretariatet er ansvarlig for saksforberedelsen. Sekretariatet skal veilede partene i klageprosessen, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig.

Sekretariatet kan treffe realitetsavgjørelser der det foreligger fast nemndspraksis i tilsvarende saker. Sekretariatet kan avvise saken dersom saksbehandlingskravene ikke er oppfylt. Du kan lese mer om avvisning her. Avgjørelse truffet av sekretariatet kan påklages til nemnda.


Sekretariatsleder

Advokat Lena Drønnesund

Saksbehandlere

Linn Lenschow

Andreas Ask

Nemnda Styret