Hva er gangen i saken?

Før en klage sendes inn, må du forsøke å komme til enighet med meglerforetaket direkte. Hvis ikke kan sekretariatet avvise saken. Les mer om avvisning her.

Når klagen er registrert, får du tilgang til  Klageportalen. I Klageportalen blir alle sakens dokumenter gjort tilgjengelige for partene. Her finner du også informasjon om frister og lignende. Klageren kan når som helst trekke klagen. Meglerforetaket får en frist på normalt 30 dager til å komme med et tilsvar.

Tilsvaret blir lastet opp i Klageportalen, og du får en frist på normalt 14 dager til å komme med dine eventuelle kommentarer. Når sekretariatet har mottatt dine kommentarer, får meglerforetaket en frist på normalt 14 dager til å komme med sine eventuelle kommentarer. Slik fortsetter det frem til partene anser saken tilstrekkelig opplyst og klar til behandling. Saken må være ferdig opplyst senest to uker før møtet. Dersom partene ikke anser saken ferdig opplyst innen denne fristen, må saken utsettes.  

Avgjørelsen blir lastet opp og gjort tilgjengelig for partene i Klageportalen senest tre uker etter møtet.

I saker hvor det foreligger fast praksis eller prinsipiell avgjørelse fra nemnda i tilsvarende saker, kan sekretariatet treffe realitetsavgjørelse. Les mer om sekretariatets realitetsavgjørelser her.

Hvordan blir saken behandlet? Hva koster det å klage?