Klage nr 2011190

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 20. mars/17. april 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Meland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                     PrivatMegleren Hallingdal        

 

Saken gjelder:              Meglers utlegg/ vederlag

 

 

Saksfremstilling:

Klageren solgte sin eiendom i juni 2011. Klageren inngikk en avtale om at innklagede skulle forestå oppgjøret ved salget. Av pristilbudet fremkom det at klageren skulle betale kroner 25 000 for oppdraget. Innklagede krevde ytterligere 6 250 for merverdiavgift.

Innklagede er bistått ved advokat. Innklagede samt hans advokat blir i det følgende betegnet som ”innklagede”.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren solgte på egen hånd sin eiendom i juni 2011. Klageren inngikk en oppdragsavtale med innklagede for å ferdiggjøre papirarbeidet. I tilbudet fra innklagede fremkom det at vederlaget utgjorde kroner 25 000 inkl. mva, men i oppgjørsstillingen ble det beregnet ytterligere kroner 6 250 for mva.

Innklagede hevder at han har gjort en feil og at det skulle være kroner 25 000 + mva i stedet for kroner 25 000 inklusive mva.

Klageren hadde flere tilbud fra forskjellige foretak og valgte den billigste. Klageren hadde ikke valgt innklagede dersom han visste at innklagede skulle ta ytterligere kroner 6 250.

Innklagede har tilbakeholdt kroner 6 250 og overførte heller ikke pengene fra salget samme dag som han mottok tinglysningspapirene. Det tok mer enn en uke før klageren fikk oppgjøret. Dette har kostet klageren ekstra utgifter fordi lånet ikke ble innløst. Innklagede har heller ikke sendt inn melding til energiselskapet for sluttføring av energiavtalen.

Dette medførte at klageren ikke kunne sluttføre regnskapet til bedriften i slutten av oktober og klageren så seg nødt til å dekke to måneder med ekstra regnskapsførsel hos klagerens regnskapsfører. Klageren anfører at det var flere feil i kontrakten på kontraktsigneringsmøtet. Navn, telefonnummer osv måtte tilpasses flere ganger.  

 

Innklagede anfører:

I oppdragsskjemaet under innklagedes vederlag er det krysset av for:

 

”fast pris: kr. 25.000 inkl. mva.”

 

Videre fremgår det av samme punkt en oppsummering av tilbudet inkludert utlegg. Her står det:

 

            ”+ meglers vederlag stipulert i henholdt til pristilbud kr. 31.250;-”

 

Oppdragsgiveren er næringsdrivende og har fradragsrett for merverdiavgift. At det i punktet over står kroner 25 000 inkludert mva, var en feil fra innklagede. Totalbeløpet inklusiv mva er oppgitt under: ”samlet kostnad/ pris”.

Det kan ikke være tvil om at kunden var kjent med totalprisen da han skrev under på avtalen.

Innklagede mener at det ikke er tvil om at det foreligger en juridisk bindende avtale på det avtalte beløp. Grunnet beløpets størrelse og de kostnadene en videre tvist vil påføre foretaket har innklagede likevel valgt å betale det omstridte beløpet tilbake til klageren. Tilbakebetalingen skjer ikke fordi innklagede mener at det er begått en feil ved saksbehandlingen, men på bakgrunn av at man har sett at innklagede totale kostnader knyttet til tvisten klart overstiger det man kan påregne å få tilbake fra klageren.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder innklagedes vederlag og hva som er avtalt mellom partene.

 

Reklamasjonsnemnda ser at oppdragsavtalen gir et mangelfullt inntrykk av hva som utgjør vederlaget for tjenesten. Både i pristilbud og oppdragsavtalen står det at oppdraget skulle honoreres med ”kr. 25.000,- inkl. mva.”. Innklagede er nærmest til å rette opp slike feil da utformingen av kontrakten er gjort av innklagede. Det er følgelig innklagede som må bære risikoen i de tilfeller det fremkommer feil i oppdragsavtalen.

 

 

Konklusjon:

Klageren gis medhold, innklagede må betale klageren det tilbakeholdte beløpet på kr 6 250.