Klage nr 2012025

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 16. mai 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     Postbanken Eiendom Stavanger

 

Saken gjelder:              Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte 6. juli 2011 en eiendom formidlet gjennom innklagede. Eiendommen var en vertikaldelt tomannsbolig. Klageren mener at innklagede burde opplyst om forholdene vedrørende naboen i den øvre delen av boligen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte 6. juli 2011 en eiendom formidlet gjennom innklagede. Boligen var vertikaldelt, hvor klageren kjøpte underetasjen. Klageren mener at selgeren ikke opplyste at naboen var en mentalt ustabil person som gikk til psykiatrisk behandling og hadde gjentatt narkotisk misbruk. Klageren mener at den tidligere eieren også hadde problemer med naboen. Andre naboer har ved flere anledninger måtte tilkalle politiet for å håndtere naboen.

Klageren anfører at verken selgeren eller innklagede opplyste om forholdende vedrørende naboen på visning og ved salget. Eiendommen hadde en prisantydning på kroner 2 100 000 og ble solgt for kroner 2 570 000. Det bekymrer klageren at det kan være problematisk å oppnå samme pris dersom en opplyser om forholdet vedrørende naboen.

Klageren anfører at det har vært vanskelig å leve i en delt bolig med denne naboen og at forholdet har ført til lavere livskvalitet. Naboen har ved flere anledninger spilt høy musikk hele natten og parkert bilen sin foran klagerens garasje.

Etter dialog med de øvrige naboene har klageren fått vite at selgeren kun bodde i boligen ett år og at det ofte var krangling mellom de to beboerne. Det har også kommet frem at selgeren kommuniserte til de andre naboene at han ønsket å selge huset på grunn av problemene.

Klageren krever at kjøpet heves og at det ytes erstatning slik at klageren kan finne et annet sted å bo.

 

Innklagede anfører:

Innklagede ble enig med selgeren av boligen om et salgsoppdrag den 12. mai 2011. På befaring kom det aldri noe initiativ fra selgeren om å gi informasjon om naboen. Diskusjonen om naboen kom først opp da innklagede stilte selgeren spørsmål om en avskiltet bil i oppkjørselen utenfor boligen.

Innklagede spurte hvordan naboen var og han fortalte at han sannsynligvis var manisk depressiv. Han fortalte at det ikke lenger var et problem da de maniske periodene ikke hadde vært der på lenge. Innklagede spurte om selgeren flyttet på grunn av naboen, hvor selgeren svarte at dette ikke var grunnen. Selgeren hadde bodd i huset i fire år og sa han ville flyttet tidligere dersom det hadde vært et stort problem. Selgeren hadde heller ikke fått noe informasjon om forholdet da han flyttet inn og har aldri reklamert mot forrige eier.

Da selgeren ikke nevnte noe i egenerklæringsskjemaet om konflikter i sameiet så innklagede på dette som informasjon som en kjøper ikke måtte få før han la inn bud.

Innklagede vedkjenner seg ikke påstandene klageren har kommet med. Innklagede anser at dette er et forhold mellom klageren og selgeren. Innklagede mener at han ikke kunne handlet annerledes ut fra de opplysninger som ble gitt.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren mener det er klart at innklagede visste at naboen var manisk depressiv. Dette ble ikke opplyst før budrunden eller da budrunden startet. På kontraktsigneringsmøtet, tok klageren opp spørsmålet om naboens plassering av bilen i oppkjørselen. Spørsmålet var også fremmet av innklagede til selgeren og innklagede mener at klageren burde ha blitt orientert om dette.

Klageren føler seg lurt av innklagede. Innklagede var fraværende ved overtakelsen av boligen og kontraktsigneringen, uten at han sa ifra til klageren på forhånd. Innklagedes opptreden under prosessen har medført at klageren mistenker at innklagede ikke ønsket å komme med opplysningene.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmålet om innklagede har brutt sin opplysningsplikt.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis presisere at det kun er forholdet mellom klageren og innklagede som blir vurdert. Forholdet til selgeren faller utenfor Nemndas kompetanse.

Reklamasjonsnemnda bemerker saken gjelder konkrete opplysninger om naboen i den øvrige delen av boligen. I situasjoner hvor megleren må basere seg på opplysninger fra selgeren, vil selgeren ha muligheten til å sensurere opplysninger, uten at megleren alltid kan etterprøve disse. Innklagede kan ikke bli ansvarlig dersom selgeren ikke ønsket å opplyse ytterligere om situasjonen rundt naboen. Forholdet er å anse som en konflikt mellom selgeren og kjøperen.

 

 

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold