Klage nr 2012049

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 6. juni 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     Kongsberg Eiendomsmegling A/S

 

Saken gjelder:             Meglers utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne inngikk oppdrag med innklagede den 7. november 2011 om salg av sin fritidseiendom. Etter manglende utførelse av oppdraget sa klagerne opp oppdraget.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klagerne anfører:

Klagerne inngikk den 7. november 2011oppdrag om salg av sin fritidseiendom med innklagede. Saken startet da klagerne ringte innklagede 22. februar 2012 fordi det fremkom feil dato for når det skulle være visning. Klagerne forespurte samtidig om det var noen interesse for hytta. Innklagede meddelte at det ikke hadde vært noe interesse.

 

Det ble gjennomført visning og ett par kom. Paret hadde sjekket FINN.no kvelden før og sett at feilen vedrørende tidspunkt var blitt rettet. Paret hadde kontaktet innklagede en uke før og forespurt når det skulle være visning. De fikk aldri noe svar fra innklagede.

 

Da klagerne kontaktet innklagede påfølgende mandag, benektet han at dette var tilfellet og at det ikke var noen som hadde kontaktet han, men etter litt kom han med navnet på de interesserte. Klagerne viser til e-post fra innklagede og anfører at interessenten burde bli fulgt opp og at klagerne burde ha blitt kontaktet da interessenten meldte seg. Klagerne mener dette

 

er et klart brudd på god meglerskikk. Klagerne mener at det er flere kjøpere som kan ha tatt kontakt uten å ha fått svar.

 

Videre har klagerne gjort det klart for innklagede at gardinene på hytta måtte være trukket for og lyset slukket. Da klagerne kom tilbake til hytta etter nesten fire måneder, var lysene på og gardinene trukket fra. Dette hadde skjedd etter at megleren og takstmannen hadde vært der.

 

Innklagede fjernet annonsen fra FINN.no den 6. mars 2012. Klagerne kontaktet innklagede i oktober da de ønsket å selge. Klagerne har måttet legge ut hytta for salg på nytt på FINN.no. Klagerne har hatt over 2000 treff på FINN.no på fem dager og innklagede hadde null visninger fra november til midt i februar, noe klagerne synes er rart.   

 

Innklagede anfører:

Klagerne har ikke gjort noe forsøk på minnelig løsning i saken, men kun vist saken til behandling i Reklamasjonsnemnda. På bakgrunn av dette mener innklagede at det er feil at saken først behandles av Reklamasjonsnemnda.

 

Det medfører ikke riktighet at klagerne kontaktet innklagede pr. telefon den 22. februar 2012. All korrespondanse med klagerne frem til mandag 27. februar skjedde via e-post.

 

Mandag 27. februar 2012 etter visning ringte klagerne til innklagede. Klagerne opplyste at en av de fremmøtte på visning ikke hadde fått svar på sin e-post til innklagede. Dette forholdet ble raskt oppklart og telefonsamtalen forløp seg saklig og uten for ukvemsord.

 

Deretter mottok innklagede en e-post utenom kontortid lørdag 8. februar 2012 kl 18:48 fra en potensiell interessent med forespørsel om dato for visning av hytta.

 

På dette tidspunktet hadde klagerne ikke gitt tilbakemelding på når de ønsket visning. Først søndag 19. februar 2012 kl 15:00, utenom kontortid, meddelte klagerne ønsket dato for visning. Visningsdatoen ble lagt ut på FINN.no mandag morgen den 20. februar 2012.

 

Dessverre ble den potensielle interessenten ikke kontaktet pr. e-post, men fanget selv opp annonsert visningsdato på FINN.no. Interessenten var også til stede på visningen lørdag 25. februar 2012 med klagerne da han også besiktiget flere hytter i samme område.

 

Innklagede har i ettertid kontaktet den potensielle interessenten som opplyste at det var udramatisk at det var feil visningstidspunkt da han jevnlig sjekket FINN.no.

 

Innklagede viser til listen over de registrerte potensielle interessentene som har mottatt salgsoppgave for hytta. Samtlige av disse mottok i forkant informasjon fra innklagede om visningsdato lørdag 25. februar 2012. Innklagede gjør oppmerksom på at vedkommende som sendte e-post 18. februar 2012, ikke hadde registrert seg som interessent.

 

Klagerne ønsket en takst på hytta. Takstmannen gjennomførte besiktigelse av hytta uten tilstedeværelse av klagerne. Dessverre glemte takstmannen ved avreise å trekke for gardiner og slukke lysene i hytta. Takstmannen har opplyst at han dekker omkostningene som er påført klagerne ved at lyset har stått på. Forholdet må anses som løst.

 

Eiendommen ble lagt ut på FINN.no etter avtale med klagerne 1. desember 2011. Desember og januar er dessverre svært stille måneder for salg av hytter på fjellet. Klagerne ble fortløpende informert om salgssituasjonen. Når klagerne opplyser at det var 2000 visninger på fem dager med privat annonsering på FINN.no, må klagerne mene antall klikk på eiendommen og ikke forveksles med antall interesserte.

 

Pr. 4. mai 2012 er hytta fortsatt usolgt.

 

Klagerne har lagt ut hytta til salgs på FINN.no. Innklagede synes det er påfallende at klagerne i sin private annonsering velger å benytte samme tekst samt innhentet takst om er betalt av innklagede uten å være villige til å betale for det.

 

Avslutningsvis vil innklagede bemerke at det er urimelig om innklagede ikke skulle ha krav på vederlag og utlegg da dette følger av oppdragsavtalen mellom partene.

 

Det foreligger ingen vesentlig eller betydelig pliktforsømmelse fra innklagede som tilsier at avtalt vederlag eller krav om refusjon av utlegg skal bortfalle.

 

Innklagede ønsker en dekning av sine utgifter.

 

Klagernes ytterligere anførsler:

Det medfører ikke riktighet at klagerne ikke tok kontakt med innklagede. Klagerne kontaktet innklagede på telefon 22. februar 2012. Dette følger av utskriften fra telefonselskapet.

 

Innklagede hevder at taksten ble betalt av ham. Klagerne viser til faktura til dem fra takstmannen og deres betaling i nettbanken.

 

Ifølge klagerne må man forvente å få tilbakemelding når man ringer og spør hvordan det går med interessen rundt et salg. Hver gang klagerne tok kontakt med innklagede har klagerne fått høre at det ikke har vært noe interesse. Som det fremkommer av listen som innklagede har lagt ved, har det vært interessenter helt tilbake til desember 2011 og det noe en ønsker å få vite om som selger.

 

Klagerne mener at det ikke er en forutsetning at en interessent må registrere seg på FINN.no når de tar kontakt. Innklagede burde følge opp interessentene.

 

Innklagedes atter ytterligere anførsler:

Innklagede ser i ettertid at det har vært en telefonsamtale den 22. februar, men at denne ikke endrer innklagedes saksfremstilling. Innklagede har i sitt tilsvar påpekt at det er påfallende at klagerne i sin private annonsering velger å benytte samme tekst og innehentet takst som er betalt av innklagede, uten å være villig til å betale for tjenesten.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmålet om innklagede har brutt god meglerskikk og om det er grunnlag for nedsettelse av innklagedes vederlag.

 

Reklamasjonsnemndas baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klagerne og innklagede meglerforetak. Forholdet til takstmannen vil ikke bli vurdert. Takstmannen har imidlertid opplyst at han vil dekke merkostnadene for strøm i perioden hvor lyset var på.

 

Når det gjelder regningen for taksten, har Reklamasjonsnemnda fått seg forelagt kvittering for at klagerne har betalt denne. Innklagede har ikke protestert på dette.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker at innklagede har opptrådt kritikkverdig ved å annonsere feil visningsdato og ved manglende oppfølging av en interessent. Klagerne har ikke dokumentert noe økonomisk tap. Forholdet regnes som en ubetydelig pliktforsømmelse og kan ikke gi grunnlag for nedsettelse av innklagedes vederlag.

 

 

Konklusjon:

 

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. bemerkningene ovenfor. Dette gir ikke klagerne noe økonomisk krav mot innklagede.