Klage nr 2012016

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 6. juni/27. juni 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     Home Eiendomsmegler Jessheim

 

 

Saken gjelder:             Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en bolig formidlet av innklagede sommeren 2010. I salgsoppgaven ble det opplyst at boligen var nybygget. Det viste seg at boligen allerede hadde blitt avhendet til en tidligere kjøper, men at dette kjøpet hadde blitt hevet. Klageren fremmet krav om erstatning mot utbyggeren. Da boligen gikk under reglene i avhendingsloven, avviste utbyggeren kravet.  

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en bolig formidlet av innklagede sommeren 2010. Boligen ble solgt som om den var ny. I desember 2011 fikk klageren beskjed fra utbyggerens advokat om at klageren hadde kjøpt en brukt bolig og at boligen ble solgt under avhendingsloven og ikke bustadoppføringsloven, til tross for at boligen ikke hadde ferdigattest ved kontraktsignering. Grunnen til manglende ferdigattest var at det gjensto arbeider på eiendommen.

 

Boligen ble annonsert som ny på FINN.no. Klageren påpeker at det er flere fordeler ved å kjøpe ny bolig. Klageren påpekte også en rekke feil under visning, men fikk da beskjed om

 

at disse manglene ville bli tatt etter ett års-befaring. Det eksisterte ikke noe befaring på boligen.

 

I salgsoppgaven står det at boligen er nyoppført i 2011, mens den egentlig ble bygget i 2009. Klageren føler seg lurt ved kjøpet og mener at han vil lide et økonomisk tap som foreløpig gjelder at det er feil ved varmekablene på badet. Feilen medfører at badet må tas opp og legges på nytt. Utbyggeren ved sin advokat har avvist ansvar i saken.

 

Det er også flere mindre mangler.

 

Innklagede anfører:

Innklagede oppfatter det slik at sakens kjerne er om boligen er et nybygg eller ikke. Innklagede er av den oppfatning at dette er et nybygg. Arbeidet på boligen ble startet i 2009 og eiendommen var ferdig bygget i 2011. Eiendommen er ikke bebodd før nåværende eier flyttet inn.

 

Hvis noe annet kan dokumenteres i forbindelse med når boligen ble bygget, imøteser innklagede dette og eventuelt hva som er klagerens reelle tap.

 

Eiendommen ble solgt ved kontrakt i 2009, men fordi byggingen tok lengre tid enn hva som først var antatt, fikk første kjøper mulighet til å gå fri fra handelen. Dette kan være grunnlaget for at takstmannen mener at boligen ble bygget i 2009 og solgt første gang da. Innklagede kan ikke se at dette skal være dokumentasjon for at eiendommen ikke var et nybygg og ikke bebodd.

 

Når det gjelder manglende ferdigattest ved kontraktsignering, var dette begrunnet i at kommunen skulle ferdigstille vei og dermed ikke kunne utstede en ferdigattest før den var på plass. Utbyggeren var ferdig med arbeidene i forbindelse med boligen. Eiendommen ble derfor solgt etter avhendingsloven.

 

Når det gjelder de byggtekniske forholdene ved eiendommen som er nevnt i klagen, er dette en sak mellom klageren og utbyggeren. Innklagede mener at det ikke ble opplyst at det skulle være ”1-års befaring” på eiendommen. Dette gjelder kun hvor eiendommen blir solgt etter reglene i bustadoppføringsloven.

 

I følge taksten er det notert at det er protokollført mangler i forbindelse med overtagelse. I følge overtakelsesprotokollen er eiendommen overtatt uten at det ble gjort noen protokollføringer i forhold til mangler. Innklagede ber derfor om at forholdet dokumenteres.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Arbeidet inni boligen og utvendig på selve bygget var ferdig, men det var ifølge klageren ingen innkjøring til boligen og heller ikke en ferdig inngang til boligen. Det gjensto også omfattende gravearbeid rundt huset, noe klageren mener hører til for å få en ferdig bolig. Det forelå derfor ingen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det ble sagt at utbyggeren ventet på kommunen og veien som skulle utbedres. Klageren tok en telefon til kommunen og ble fortalt at utbyggeren kunne ferdigstille boligen hvis han ønsket det,, uavhengig av veien, men at kommunen (?) måtte bli ferdig med innkjøring og inngang til boligen. Veien er ikke ferdig per 12. juni 2012.

 

Klageren fikk inntrykk av at innklagede og utbyggeren kjente hverandre godt og samarbeidet om dette. Det var fire voksne personer som hørte at det ble snakket om ettårsbefaring flere ganger. Å selge en ny bolig uten ferdigattest og med ”bruktboliglov” er merkelig. Klageren opplyser at han har en sak mot utbyggeren også.

 

Klageren har mye problemer med boligen, og problemer med å få utbyggeren til å dekke dette økonomisk. Dersom boligen hadde vært solgt ”under riktig lov” hadde dette vært unngått. Innklagede skal også ha sagt til klageren at det ikke var nødvendig med boligkjøperforsikring, da dette var en ny bolig med garanti.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmål om det foreligger feil opplysninger om boligen ved salget og om feilen gir grunnlag for erstatning.

 

Det avgjørende er om innklagede, gjennom sin markedsføring av boligen, har gitt inntrykk av at boligen selges etter reglene i bustadoppføringsloven.

 

Det følger av salgsoppgaven at boligen ble solgt som ”nybygget”. Imidlertid følger det også av salgsoppgaven at boligen er solgt ”as is” og etter reglene i avhendingsloven. Kjøpekontrakten mellom klageren og utbyggeren viser også til avhendingslovens regler.

 

Boligen har ikke vært i bruk. Reklamasjonsnemnda finner derfor at det ikke er kritikkverdig at boligen selges som ”nybygg” selv om handelen følger avhendingsloven. Det er imidlertid i strid med avhendingsloven å selge boligen ”as is”, jf. avhendingsloven § 1-2 (2). For at boligen kan selges ”as is”, må den ha ”vore brukt som bustad i meir enn eitt år på avtaletida”

 

Denne opplysningen alene kan ikke medføre at innklagede er erstatningsansvarlig for at boligen ble solgt som en brukt bolig.

 

 

Konklusjon:

 

Innklagede har opptrådt i strid meg god meglerskikk ved å innta en ”as is”-klausul i kjøpekontrakten. Klageren gis for øvrig ikke medhold.