Klage nr 2012054

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. september 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     DnB Eiendom AS Hamar

 

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne inngikk den 1. februar 2011avtale med innklagede om salg av sin eiendom.  Etter misnøye med saksbehandlingen, oppstod det tvist om hvorvidt oppdraget ble oppsagt av klagerne eller av innklagede. Innklagede krevet kompensasjon for utlegg noe klagerne ikke var enige i.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klagerne anfører:

Klagerne inngikk avtale om salg av sin eiendom den 1. februar 2011. Klagen dreier seg om oppgjøret, hvor det som ble avtalt og det som ble forventet levert, ikke stemte overens med det som ble levert.

 

Klagerne har forsøkt å komme i dialog med både daglig leder og avdelingsleder hos innklagede, da ansvarlig megler har fraskrevet seg alt ansvar i salgsprosessen. Klagerne har bedt om møte to ganger etter at saken eskalerte, som et ledd i å komme til enighet, uten at møtene har ført frem.

 

Klagerne mener at innklagede har sørget for at de ”mistet” et mulig salg. Innklagede fulgte ikke opp interessenten, til tross for flere purringer fra klagerne. Prosessen skjedde i

 

innklagedes ferieavvikling, med vikar for ansvarlig megler. Klagerne vet at interessenten kjøpte seg et annet hus siden han ikke ble fulgt opp. Interessenten ringte klagerne et par ganger etter en privat visning. Interessenten prøvde også å få tak i innklagede. Dernest skjedde det ingenting. Da klagerne tok opp problemet med innklagede, fraskrev de seg ansvaret. Innklagede kunne ikke huske at noen hadde vært i kontakt. Da innklagede kom hjem fra ferie, tok klagerne opp problemet på nytt. Innklagede sa at han umiddelbart skulle ta kontakt med interessenten. Tross gjentatt purring fra klagerne, ble saken ikke fulgt opp og salget ble ikke noe av.

 

Videre hevder klagerne at annonseringen av eiendommen var feil. Oppdragsavtalen sa at det skulle benyttes en stor annonsering og fire små annonseringer. Det som faktisk ble benyttet, var en stor annonsering og tre små annonseringer.

 

Klagerne anfører at innklagede kun har avholdt fire visninger. Resten avviklet klagerne selv.

 

Innklagede har vist at han ikke ønsker dialog med klagerne, da klagerne forsøkte å løse saken på en god og fornuftlig måte. Klagerne har også vært i kontakt med direktøren for avdelingen to ganger per brev, men vedkommende har ikke svart på henvendelsene. For klagerne handler saken om at de ikke har blitt tatt på alvor, samt at innklagede har utvist arroganse overfor klagerne som kunde.

 

Slik klagerne leser avtaleteksten, står de ikke ansvarlige for oppgjøret, da innklagede selv ikke følger opp kunden og utgått avtale. Ved flere purringer fra klagerne, som ønsket å forlenge avtalen, skulle dette ordnes, men ingenting skjedde. Imidlertid kom en oppsigelse fra innklagede.

 

Innklagede sendte en faktura som i påvente av saken i Reklamasjonsnemnda, er i bero. Innklagede ble orientert om dette. Likevel kom det i slutten av juni 2012 et inkassovarsel via et inkassoselskap. Klagerne kontaktet inkassoselskapet som sendte en e-post til daglig leder hos innklagede. Klagerne har fortsatt ikke mottatt tilbakemelding på e-posten.

 

Innklagede har frafalt deler av honoraret pålydende kroner 10 000 i forkant av saken hos Reklamasjonsnemnda. Klagerne er ikke fornøyd med håndteringen av saken, og særlig ansvarsfraskrivelsen og arrogansen som innklagede har utvist. Klagerne mener derfor at fakturaen ikke er korrekt og forventer at innklagede frafaller kravet.

 

Innklagede anfører:

Klagerne hevder at innklagede har sagt opp oppdraget. Innklagedes faktura og bekreftelse på at oppdraget var avsluttet fra klagerne ble sendt samme dag den 19.september 2011 og som en reaksjon på mottatt e-post fra klagerne:

 

”Jeg ønsker snarest at jeg blir løst fra denne saken. Vårt forhold til deg som megler er også over når denne saken er løst, og videre er min tillit til deg ikke til stede for salg av bolig”

 

Første setning i sitatet gjelder et oppgjørsoppdrag som innklagede utførte for klagerne og er således ikke oppsigelse på boligsalget. Siste del av sitatet referer seg til boligsalget og er oppsigelsen som innklagede har referert til i korrespondansen mellom daglig leder hos innklagede og klagerne.

 

I møtet 18. januar 2012 hevdet klagerne å ha fremlagt et brev som skal være innklagedes oppsigelse av oppdraget. Dette stemmer ikke og kan bekreftes av en megler hos innklagede som var til stede på møtet.

 

Klagerne beskriver i sin klage at de nærmest ble tvunget til å skrive under i dette møtet. Ingen ble tvunget til å signere noe i møtet den 18. januar 2012. Møtet ble holdt for å lytte til hva klagerne hadde å si samt å se på hvilke løsninger innklagede skulle gjøre videre slik at innklagede kunne få solgt eiendommen. For et eventuelt videre samarbeid måtte en fornying av oppdraget finne sted. I klagernes brev til innklagede datert den 22. februar 2012 bekrefter klagerne at møtet var hyggelig, men at de ikke fikk en beklagelse som var tilfredsstillende.

 

Innklagede har hatt korrespondanse i brevs form siden møtet den 18. januar 2012. I sin klage ønsker klagerne å løse saken på ”en god og fornuftig måte”.  Slik saken står i dag har innklagede imøtekommet klagerne både i forhold til at oppsigelsesgebyret på kroner 10 000 ble frafalt tidlig, hvor flere utlegg ikke har blitt fakturert, samt at innklagede har utsatt innkrevningen av beløpet gjentatte ganger siden september 2011. Innklagede kan ikke se at det å slippe å betale utleggene er å løse saken på en ”god og fornuftig måte”.

 

Salgspakken inneholdt fire annonser i tillegg til en halvside. Følgende datoer ble benyttet: Halvsideannonse 15. februar 2011. En åttendedelsside 19. februar 2011, 22. februar 2011, 1. mars 2011 og 3. mai 2011. Dette er bekreftet av lokalavisen som distribuerer innklagedes annonser. Det er derfor ikke korrekt at innklagede kun har hatt tre annonser, da innklagede benyttet fem inkludert halvsiden.

 

Slik det fremkommer i korrespondansen mellom innklagede og klagerne, er det avholdt en rekke visninger i perioden eiendommen har vært for salg. Disse er avholdt både av klagerne og av innklagede etter løpende avtaler mellom partene hver gang. Klagerne er ikke blitt fakturert for noen av visningene som er holdt av innklagede.

 

Interessenten som var i kontakt med klagerne i perioden, har blitt fulgt opp. Innklagede kan ikke være ansvarlige for at interessenten valgte å kjøpe en annen bolig. Innklagede hevder at han har vært tilgjenglige for samtlige interessenter i perioden.

 

Kunden er fakturert for følgende: annonsepakke, grunnpakke markedsføring, grunnbok samt kommunal informasjon. Gebyret for oppsigelse er frafalt for å imøtekomme klagerne tidlig i prosessen.

 

Innklagede påpeker at arbeidet som er utført fra innklagede ikke er fakturert. Kun utleggene som innklagede har hatt på vegne av klagerne er tatt betalt for.

 

Innklagede anser at oppdraget har vært gjennomført i henholdt til oppdragsavtalen og god meglerskikk.

 

Klagernes ytterligere anførsler:

Det var innklagede som sa opp avtalen. Klagerne viser til oppsigelse i et brev til innklagede, men klagerne kan ikke finne brevet.

 

Det at klagerne sa ”jeg ønsker snarest å bli løst fra denne saken”, handler om tomtesalget på grunn av misnøye med saksbehandlingen. Klagerne ønsket derfor ikke at innklagede skulle bistå i boligsalget videre på grunn av tillitsbrudd. Dette ble innklagede orientert om muntlig.

 

Klagerne ble ikke tvunget til å skrive under, men følte at de ble tvunget til det. For øvrig eksisterte det ikke en formell avtale på dette tidspunkt, da innklagede ikke hadde videreført første signerte avtale. Selv om klagerne hadde minnet innklagede om videreføring svært mange ganger. Som kunde leser klagerne avtalen slik at de ikke skal betale for noe som helst.

 

At klagerne ikke er fakturert for for eksempel foto er noe innklagede selv må ta høyde for. Det tilhører ikke sakens kjerne. Klagerne har for øvrig ikke hatt noen ekstra annonser på FINN.no.

 

Innklagede viser til forskjellige datoer for visninger. Dette er datoer for ulike visninger og har ikke noe med annonsene å gjøre. Det er benyttet en stor og tre små annonser. Det betyr at det gjenstår en annonsering.

 

For øvrig ble annonsen på eiendommen fjernet fra FINN.no uten at klagerne ble orientert. Klagerne hadde hatt en strategi med ansvarlig megler som vikaren ikke sørget for å opprettholde.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder hvorvidt klagerne skal betale for innklagedes utlegg og om innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.  

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. Partene forklarer seg ulikt om kontakt av interessenten. I mangel av dokumentasjon, kan Reklamasjonsnemnda ikke ta stilling til spørsmålet. Det samme gjelder i hvilken grad det har blitt annonsert i lokalavisen.

 

Klagerne anfører at de ikke ønsker å betale for innklagedes utlegg i saken. Det foreligger imidlertid ingen dokumentasjon for at innklagede har sagt opp oppdraget. Derimot er det svært nærliggende å tolke e-posten fra klagerene av 19. september 2011 som klagernes oppsigelse av oppdraget. Det følger av oppdragsavtalen av 1. februar 2011 en oppstilling over hvilke utlegg som innklagede kan kreve dekket av klagerne. Da innklagede har nedsatt sitt honorar, mener Reklamasjonsnemnda at det er rimelig at klagerne dekker de resterende utleggene.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker at innklagede, ved ikke å svare på klagernes forespørsler, har opptrådt klanderverdig og dette er å anse i strid med god meglerskikk. Dette fritar imidlertid ikke klagerne for å måtte dekke innklagedes resterende utlegg i forbindelse med oppdraget.

 

 

Konklusjon:

 

Det er i strid med god meglerskikk å ikke besvare kundenes forespørsler. For øvrig fører klagen ikke frem.