Klage nr 2012061

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. september 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     iHus avd Grønland

 

Saken gjelder:              Feil/ manglende opplysning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte et rekkehus formidlet gjennom innklagede den 7. november 2011. Overtakelse ble satt til 1. februar 2012. Kjøpesummen var kr. 3 990 000. Klageren mener hun har betalt for mye fordi taksten var beregnet med tilhørende garasje, mens rekkehuset ble solgt uten garasje. Dette skal innklagede ikke ha gitt opplysninger om før bud ble inngitt.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte et rekkehus formidlet gjennom innklagede den 7. november 2011. Overtakelse ble satt til 1. februar 2012. Rekkehuset er en del av et borettslag som innehar både parkeringsplasser og garasjer. Størrelsen på klagerens bud var basert på det hun hadde sett på visningen, samt verditaksten i salgsoppgaven. Det var ingen andre budgivere.

 

Etter inngått kjøpsavtale, men før kontraktsmøtet, oppdaget klageren et avvik mellom taksten og rekkehuset. Det viste seg at taksten inkluderte en egen garasjeplass med automatisk portåpner og loft. Klageren anfører at hun var klar over at det ikke fulgte med garasje da dette var nevnt i salgsoppgaven, men hun fikk aldri vite at taksten ikke var beregnet på samme måte.

 

Klageren mener innklagede har brutt god meglerskikk ved å unnlate å informere om at taksten ikke var korrekt på dette punkt. I realiteten var taksten derfor kr. 60 000- 80 000 høyere enn den egentlig skulle vært. Dette er et estimert prisnivå i henhold til tidligere solgte garasjer.

 

Klagerens bud var naturligvis basert på opplysningene i taksten. Klageren mener innklagede har ansvar for at disse opplysningene er rette, og hun har derfor krevd kompensasjon fra innklagede.

 

Taksten er et viktig grunnlag for prisvurdering. Opplysningene takstmannen har fått fra selgeren er ikke i samsvar med eiendommen slik den selges når det gjelder garasjen. Klageren anfører at takstmannen på telefon har bekreftet ovenfor henne at salgsverdien/taksten var iberegnet garasjeplass. Dette fremgår også klart i beskrivelsen i takstdokumentet.

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at klageren hele tiden var informert om at garasjen ikke fulgte med. Dette fremkom både i salgsoppgaven og i annonsen på Finn.no.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren er enige i at garasjeplassen ikke var med i salget og det er heller ikke dette hun ønsker å klage på. Klageren var fullt klar over at garasjeplassen ikke fulgte med boligen. Derfor mener hun det er meget rart at denne garasjeplassen var inkludert i taksten på boligen, noe hun først oppdaget etter budgivningen. Klageren mener at taksten som lå til grunn for salget burde vært lavere, redusert tilsvarende ca. pris for slike garasjer.

 

Klageren ønsker Reklamasjonsnemndas vurdering av om taksten skulle vært lavere, hvem som skulle vært ansvarlig for dette og hvorvidt det bør gis kompensasjon for denne feilen.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder feilaktige opplysninger om forskjellen på takstgrunnlaget og det objektet som ble solgt.

 

Reklamasjonsnemnda behandler bare forholdet mellom klageren og innklagede. Forholdet til takstmannen eller selgeren vil ikke bli vurdert da dette ligger utenfor nemndas kompetanse.

Det følger av fast praksis i Reklamasjonsnemnda at megleren i utgangspunktet ikke er ansvarlig for feil i taksten. Dette følger blant annet av klagesak 321/06. I den nevnte avgjørelse uttalte Reklamasjonsnemnda imidlertid også: ”Som den profesjonelle part, har en eiendomsmegler et selvstendig ansvar for å bidra til å avklare eventuelle uklarheter.”

 

Spørsmålet i den foreliggende saken vil således bli om innklagede på en klarere måte skulle opplyst om at taksten var basert på en eiendom medfølgende garasje og at eiendommen nå ble solgt uten garasje.

 

Reklamasjonsnemnda har fått seg forelagt både salgsoppgaven og taksten, og har merket seg at taksten var satt til kr. 4 400 000, mens prisantydningen var satt til kun kr. 3 990 000.

 

Under parkering i salgsoppgaven står følgende:

 

”Mulighet for å kjøpe garasjeplass. Selger eier 1 garasjeplass som han skal selge, denne kan kjøpes utenom boligen.”

 

Salgsoppgaven var således tydelig på at parkeringsplassen ikke medfulgte, men sier ingenting om at taksten er medregnet garasjeplassen. På takstens andre side, tatt inn på side 21 i salgsoppgaven står følgende:

 

”Parkering for en bil i felles garasjeanlegg. For øvrig parkering på biloppstillingsplasser.”

 

Det forutsettes at interessenter setter seg godt inn i salgsoppgaven og den vedlagte taksten før bud inngis. Når det i tillegg er en differanse på kr. 410 000 mellom verditaksten og prisantydningen taler dette i retning av at det er forskjell på det objektet som var grunnlag for taksten og det objektet som selges.

 

Reklamasjonsnemnda har etter en konkret vurdering kommet til at innklagede ikke har opptrådt slik at han må dekke klagerens eventuelle økonomiske tap. 

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.