Klage nr 2012065

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. september 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     Krogsveen AS avd Frogner

 

Saken gjelder:              Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren bød på en leilighet formidlet gjennom innklagede. De oppfattet at de ble gitt et motbud fra selgeren om å kjøpe boligen til prisantydning, med overtakelse en annen dato enn den de selv hadde fremsatt i sitt bud.

 

En annen interessent la inn bud og leiligheten ble solgt til denne.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klagerne anfører at de la inn bud på en leilighet formidlet gjennom innklagede den 28. mars. Budet var på kr. 3 190 000. Klagerne fikk aksept for sitt bud formidlet gjennom innklagede samme ettermiddag. Budrunden ble likevel gjenåpnet etter budaksept, noe klagerne protesterte på med en gang. Klagernes protest førte ikke frem og leiligheten ble solgt til en annen budgiver.

 

Klagerne aksepterer i ettertid at leiligheten er solgt til en annen, og vil ikke ta initiativ for å omstøte salget. Derimot mener klagerne de har lidt et økonomisk tap, stort kr. 60 000, som de krever erstattet fra innklagede. Dette er differansen mellom den kjøpesum på kr. 3 190 000 som var akseptert og kr. 3 250 000 som leiligheten senere ble solgt for.

 

 

Innklagede anfører:

Klagerne var på privatvisning i leiligheten med innklagede tirsdag 27. mars kl 17.00. De ble informert av innklagede om at det var avtalt ny privatvisning samme dag kl. 17.30 med en tidligere budgiver.

 

Kort tid etter privatvisningen la klagerne inn bud på prisantydning, kr. 3 190 000, med overtakelse 2. mai. Det ble imidlertid tatt forbehold om at klagerne ikke fikk tilslag på en annen eiendom klagerne hadde lagt inn bud på. Akseptfristen ble satt til kl. 18.30 samme kveld. Innklagede som var på visning med den andre interessenten da budet kom inn, formidlet til disse at det aktuelle budet var kommet inn.

 

Da innklagede var ferdig med privatvisningen, ca kl 17.45, tok han kontakt med selgeren og informerte om budet. Selgeren svarte at han kunne være villig til å selge til prisantydning, men at overtakelse da måtte settes til en tidligere dato. Innklagede oppfattet følgelig at selgeren avslo klagernes bud.

 

I telefonsamtale med klagerne kl. 17.48- 17.52 ble de informert om at selgeren kunne være villig til å selge til prisantydning, men at overtakelsen da måtte settes tidligere og fortrinnsvis til 16. april. Dette var ikke noe motbud fra selgeren. Etter å ha snakket om hvorvidt klagernes bank eventuelt ville rekke å overføre penger i tide, svarte klageren at det nok ville være i orden med overtakelse den 16. april, men at de først ville dobbeltsjekke at de ikke hadde fått tilslag på den andre leiligheten. Klagerne ville ringe tilbake så snart de hadde fått sjekket dette.

 

Rett før kl. 18.00 mottok innklagede nytt bud på eiendommen på kr. 3 250 000, med akseptfrist kl. 19.00, fra interessenten som hadde vært på privatvisning kl. 17.30. Innklagede informerte straks selgeren om det nye budet via sms.

 

Klagerne ringte innklagede tilbake ca. kl. 18.10. Innklagede informerte da om at det var kommet inn et nytt bud. Klagerne likte ikke dette, og de sa at de trodde de hadde en avtale. Innklagede avviste at det var gitt aksept. Klagerne ringte på ny tilbake kl. 18.25 og snakket da med både daglig leder og ansvarlig megler hos innklagede. Innklagede avviste igjen at det var gitt aksept på budet, og informerte om at det gjeldende budet ikke var akseptert, men sto til kl. 19.00. Klagerne ønsket imidlertid ikke å legge inn nytt bud på eiendommen. Budet på kr. 3 250 000 ble akseptert av selgeren rett før kl 19.

 

Innklagede anfører at det ikke ble gitt aksept av klagernes bud eller på annen måte inngått bindende avtale med klagerne. Innklagede hadde tidligere diskutert med selgeren muligheten for å gi interessenter motbud, men selgeren hadde gitt innklagede klar beskjed om at han ikke ønsket å komme med motbud. Etter innklagedes oppfatning innga klagerne heller ikke nytt bindende bud, det særlig sett hen til at klagerne ga utrykk for at de ville dobbeltsjekke at de ikke hadde fått tilsagn på budet de hadde lagt inn på en annen eiendom.

 

Det hevdes fra klagernes side at de har lidt et økonomisk tap på kr. 60 000. Innklagede mener at klagerne ikke kan bli hørt med et økonomisk tap som er beregnet ut fra differansen mellom deres bud og den endelige salgssummen. Innklagede avviser ar det foreligger noe økonomisk tap.

 

Innklagede synes det er sterk beklagelig at klagerne har oppfattet situasjonen slik at de trodde at de hadde fått aksept for sitt bud, men dette synes å bero på en misforståelse. Innklagede kan ikke se at han har opptrådt kritikkverdig eller i strid med god meglerskikk. Innklagede kan heller ikke se at han er erstatningsansvarlig for klagernes påståtte tap.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne viser til at innklagede i sitt tilsvar bekrefter at selgeren var villig til å selge til prisantydning dersom klagerne kunne overta på det tidspunktet selgeren hadde foreslått. Klagerne bekreftet umiddelbart at de kunne overta på dette tidspunktet. Innklagede tok ingen forbehold om at han måtte gå tilbake til selgeren for å få en bekreftelse.

 

Klagerne oppfattet at de fikk et tilbud om å kjøpe leiligheten dersom de overtok den bestemte datoen, hvilket de godtok. Når innklagede videre foreslo et møte morgenen etter for å gå igjennom kontrakten, antok klagerne at kjøpet var i orden.

 

Hva gjelder budet på annen leilighet gikk dette ut kl 17.00. Dette gjorde klagerne innklagede oppmerksom på. Det var derfor ikke snakk om et konkurrerende bud fra klagernes side.

 

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede avviser klagers tolkning av den aktuelle telefonsamtalen. Det er ikke riktig når det hevdes at selgeren ville selge til prisantydning dersom de flyttet overtakelsestidspunktet til et tidligere tidspunkt. Det er videre innklagedes klare oppfatning at klagerne i den nevnte telefonsamtalen uansett ikke takket ja til det de hevder var et tilbud fra selgeren. Som nevnt tidligere svarte klagerne at de skulle dobbeltsjekke at de ikke hadde fått den andre leiligheten de hadde lagt inn bud på, og at de så ville ringe tilbake. Innklagede hadde derfor ingen grunn til å tro at klagerne oppfattet ham på den måten som klagerne nå hevder. At budet på den andre leiligheten utløp kl. 17.00 er ikke av betydning for denne saken.

 

Klagerens atter ytterligere anførsler:

Kjernen i klagen er at innklagede i den omstridte telefonsamtalen formulerte seg slik at klagerne oppfattet at de hadde fått et motbud fra selgeren. Klagerne oppfattet at innklagede som ivrig etter å selge leiligheten til dem, dette ble også forsterket av at innklagede ikke satte noen tidsfrist eller krevde rask tilbakemelding.

 

Det ble samtidig diskutert om kontraktsmøte kunne holdes den påfølgende dagen. Klagerne ble ikke bedt om å akseptere eller fjerne sitt forbehold før dette møtet.

 

Klagerne mener innklagede, eller selgeren, ikke etterpå kan gi et tilbud til eller akseptere bud fra andre uten å pådra seg et erstatningsansvar.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder budgivning og hvorvidt det ble formidlet et motbud av innklagede.

 

Reklamasjonsnemndas baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens.

I denne saken er det ikke lagt frem dokumentasjon på hva som ble diskutert i telefonsamtaler. Partene er uenige om det ble formidlet og akseptert et motbud. Reklamasjonsnemnda kan således ikke ta stilling til spørsmålet og må derfor avvise saken.

 

Konklusjon:

 

Saken avvises.