Klage nr 2012077

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. september 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     DnB Eiendom AS Lillehammer

 

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en bolig formidlet gjennom innklagede den 9. januar 2012. Boligen ble overtatt av klageren den 19. april. I ettertid oppsto det en tvist om hvorvidt dekoderen skulle følge boligen. Saken dreier seg nå om hvorvidt innklagede har brutt god meglerskikk ved å være for uklar på dette punktet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren var på fellesvisning i boligen den 7. januar 2012, og han fikk godtatt sitt bud på prisantydning den 9. januar. Kjøpekontrakten ble signert 5. februar 2012.

 

I kjøpekontrakten er det henvist til ”viktig informasjon til kjøper og selger”, som igjen inneholder en tilbehørsliste. Denne listen fremstår som innklagedes egen liste, men har i følge klageren lik ordlyd som NEFs tilbehør- og løsøreliste. Innledningen til denne listen er:

 

Nedenfor følger en oversikt over hva som følger med i salget, forutsatt at det var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse av eiendommen

 

 

I denne listen er følgende tatt inn:

 

Tv-antenne og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven)

 

Tuner er ikke nevnt i salgsoppgaven, men parabol er nevnt i takstrapporten vedlagt salgsoppgaven.

 

Klageren kontaktet selgeren den 17. februar for detaljer vedrørende Internett og TV i boligen. Kjøper fikk da tilbud om å overta selgers abonnement, noe klager avslo da tilbudet Viasat gav nye kunder var bedre enn det eksisterende abonnementet. Utstyret ble ikke diskutert i denne dialogen, kun abonnementet.

 

Overtakelse av boligen skjedde den 19. april. Dagen etter kontaktet klageren innklagede da de ikke hadde klart å komme til enighet med selger om tolkningen av avtalens innhold. Innklagede skal i sitt første svar ha avveket fra tilbehørslisten og uttalt at ”Det er ikke vanlig at dekoder medfølger”. Den 11. mai ble det avholdt møte mellom klageren og innklagede for å forsøke å komme til enighet.

 

Uenigheten dreier seg om ulik tolkning av ordlyden i tilbehørslisten. Klageren ser på tuner/dekoder som utstyr og abonnement som en tjeneste. Megler skal i følge klageren ha tolket det dit hen at abonnement og utstyr følger hverandre. Klageren påpeker at abonnement ikke er nevnt i tilbehørslisten under punktet ”tv-antenner”. Abonnement er derimot nevnt under punktet ”Boligalarm”, der det forutsettes at alarmen følger boligen dersom abonnementet kan overdras til kjøperen.

 

Klageren mener at både kjøperen og selgeren må kunne forvente at meglerforetaket utarbeider salgsoppgave og kontrakt som ikke kan misforstås.

 

Innklagede anfører:

Innklagede mener at saken i utgangspunktet gjelder en tvist mellom kjøperen og selgeren. Reklamasjonen på det manglende tilbehøret ble fremmet etter avholdt overtagelse og signert overtakelsesprotokoll.

 

I klagen rettes det kritikk til om innklagedes utforming av salgs- og kontraktsdokumenter er på en slik måte at de kan misforstås. Møtet mellom klageren og innklagede ble avholdt etter initiativ fra innklagede. Møtet belyste begge parters synspunkt og tolkninger på en god måte.

 

Begrunnelsen for innklagedes oppfatning av tilbehørslisten og abonnementsavtaler knyttet til dekodere er som følger:

 

1. Tilbehørslisten i ”viktig informasjon til kjøper og selger” som er vedlegg til kjøpekontrakten sier følgende: ” TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuner ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm følger ikke med.

 

Vi anser ikke anlegget i [X] til å være et fellesanlegg og at dekoder med bakgrunn i dette ikke medfølger. I borettslag eller sameie med felles avtale for kabel-tv vil det derimot være naturlig at dekoderen og parabolkortet/kabel-tv kortet også medfølger. Dette er da knyttet til en abonnementsavtale som overtas av ny eier.

 

2. Selger inngikk avtale med Viasat med installering, dekodere og abonnement knyttet til dette. Ved spørsmål til Viasat om hva men gjør dersom man flytter får vi følgende svar via deres hjemmesider: ”Hvis du flytter, er det viktig at du lar oss vite din nye adresse. Du kan også overføre abonnementet til den nye eieren av boligen dersom det er ønskelig ved å fylle ut eierskifte skjema.”

 

I og med at dekoderen følger et abonnement og kjøper ikke ønsker å overta dette ser vi det som naturlig at selger valgte å medbringe utstyr til ny adresse. Ved henvendelse til Viasat om å kjøpe dekoder uten ønske om å tegne et abonnement vil nok svaret være negativt. Dekodere følger avtale om kabel-tv fra samme leverandør. At dekoder skal benyttes på en hytte anses som irrelevant i denne saken.”

 

Innklagede anfører at klageren, da han tegnet egen avtale med Viasat, ble gjort kjent med disse betingelsene.

 

Innklagede kan ikke se at han har opptrådt i strid med NEFs etiske retningslinjer eller god meglerskikk.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren mener innklagede i sitt tilsvar unngår problemstillingen som er bakgrunnen for klagen. Nemlig at det ikke ville vært noen tvist dersom innklagede hadde vært tydeligere og hatt med en presisering av setningen ”dersom tuneren ikke følger med skal dette særskilt angis i salgsoppgaven”.

 

Som kjøper må man kunne forvente at innklagede, som den profesjonelle part, utarbeider dokumenter som ikke gir rom for tolkning.

 

At innklagede har gått inn i drøftingen av hvilke avtaler som er inngått mellom klageren og selger, og mellom klageren og Viasat underbygger i følge klageren grunnlaget for klagen, da avtalens innhold tydelig fører til uavklarte forhold mellom partene.

 

Hvorvidt det er fellesanlegg eller ikke er også et tolkningsspørsmål i følge klageren, da det i den gjeldende boligen er fellesanlegg for flere rom selv om den ikke er tilknyttet noen kollektiv avtale.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmålet om hvorvidt dekoderen skulle fulgt boligen, og om innklagede har brutt god meglerskikk ved ikke å være klar nok på dette spørsmålet.

 

Det vises til innklagedes tilbehørsliste som er lagt ved kjøpekontrakten. Listen har følgende ordlyd:

 

Nedenfor følger en oversikt over hva som følger med i salget, forutsatt at dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse av eiendommen.

 

[…]

 

–         TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuner ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm følger ikke med.”

 

Reklamasjonsnemnda er av den forståelse at dekoder, som kun er et annet ord for tuner, skal følge med eiendommen dersom den var i boligen ved kjøperens besiktigelse og ikke annet er opplyst i salgsoppgaven.

 

En dekoder følger i utgangspunktet abonnementet. På den annen side er det likevel ikke slik at dekoderen returneres leverandøren når abonnementet sies opp. Det bør derfor etter Reklamasjonsnemndas syn ikke være problematisk å overta dekoderen selv om man ikke overtar abonnementet.

 

Dersom dekoderen ikke skal følge boligen, men den var i boligen ved kjøperens besiktigelse forutsettes det at dette klart følger av salgsoppgaven. Dette er også ordningen etter løsøre og tilbehørslisten utarbeidet av NEF.

 

Reklamasjonsnemnda er kommet til at det er et brudd på god meglerskikk at innklagede ikke har opplyst om at dekoderen ikke skal følge med i salgsoppgaven når dette var tilfellet.

 

Klageren har ikke fremmet krav om erstatning på bakgrunn av denne feilen og dette vurderes således ikke.

 

 

Konklusjon:

 

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.