Klage nr:
166/05

 

Avgjort:
29.09.2006

 

Saken gjelder:
Meglers opplysningsplikt om reguleringsplan

 

Foretakets navn:
Privatmegleren Stavanger, Andersen og Partnere AS

 

SaksframstillingKlagerne kjøpte eiendom gjennom innklagede. Det ble ikke opplyst om forslag til reguleringsplan for eiendommen. Klagerne ønsker en økonomisk kompensasjon. Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne kjøpte eiendom til kr 280 000 over takst den 16. september 2005. Etter en stund ble klagerne gjort kjent med at det foreligger forslag til reguleringsplan for eiendommen om at området boligen ligger i skal vernes. Dette medfører at det blir vanskelig for eksempel å bygge ut eller gjøre fasadeendringer hvis planen blir vedtatt. Klagerne ble ikke informert om dette i forbindelse med nøkkelinfo om eiendommen.

Det er en del av meglers undersøkelsesplikt å undersøke om det foreligger reguleringsplaner for området, selv om den ennå ikke er vedtatt.

Klagerne mener det er vanskelig å spekulere i hvor stor grad reguleringsplanen hadde hatt innvirkning på salget. Det er klart at klagerne ville tatt dette nøye opp til vurdering før de bød høyt over takst. Det er også vanskelig å si hvor langt de andre interessentene hadde presset prisen om de hadde kjent til planen.

Klagerne sendte rekommandert brev til innklagede før de gikk videre med saken, men har ikke hørt fra dem.

Innklagede anfører:

I forbindelse med salget ble innklagede gjort oppmerksom på av selgeren, som også var leder i velforeningen, at det var forslag i reguleringsplan om å verne boligene i området. Velforeningen gikk imot dette, og kommunen godtok klagen.

Alle på visning ble forelagt forslaget fra kommunen og selgeren var selv til stede og fortalte interessenter om fremdriften rundt saken.

Innklagede kan ikke se at de har tilbakeholdt opplysninger eller ikke gitt nødvendig informasjon før bud ble gitt.

Klagerens ytterligere anførsler:

At alle på visning fikk vite om reguleringsplanen er direkte løgn. Klagerne pratet med både innklagede og huseier, men ikke noe ble nevnt. Det står heller ikke noe i verken prospekt eller nøkkelinfo. Det ble heller ikke utdelt noe om dette på visningen.

Klagerne reagerer videre på at innklagede ikke sjekket hva status var i saken når selger hadde informert innklagede om at det forelå en reguleringsplan for området. Kommunale reguleringsplaner er en omstendelig prosess, og det fungerer ikke slik at kommunen bare godtar en klage.

Man kan klart se at eiendommen som klagerne har kjøpt, er innenfor reguleringsplanen, og at dette sterkt vil begrense hva klager kan gjøre med huset i fremtiden.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Det er ingen grunn til at saken skulle vært klaget inn for Reklamasjonsnemnda. Klageren legger ved en mail fra selgeren hvor selgeren forklarer at mens han var formann i velforeningen sendte han, på vegne av velforeningen, et brev til kommunen hvor de informerte om at de stilte seg negative til verning samt trafikkregulering.

Kommunen avholdt 7. april 2005 et informasjonsmøte hvor de opplyste om at området ikke var inkludert i verneplanen. Etter dette møtet var selgeren overbevist om at boligen ikke var inkludert i kommunens videre planarbeid. Da boligen ble lagt ut for salg 12. september 2005, var ikke boligen inkludert i kommunens vurdering for verneplan. Selgeren ble derfor meget overrasket da han i oktober 2005 fikk et nytt varsel fra kommunen om igangsatt planarbeid og informerte umiddelbart ny eier.

Innklagede har gjort alt for å få frem riktige opplysninger, og det er grense for hvor langt undersøkelsesplikten for megler skal strekke seg.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder eiendomsmeglerens opplysnings- og undersøkelsesplikt om reguleringsplaner.

Etter emgll. § 3-6 skal eiendomsmegleren før handel sluttes gi kjøperen en skriftlig oppgave som blant annet inneholder «forholdet til endelige offentlige planer». I denne saken forelå ingen endelige offentlige planer det skulle vært gitt opplysning om.

Spørsmålet er om megler skulle ha innhentet forslag til reguleringsplan og videreformidlet kommunens forslag til kjøperen. Det gjelder ingen uttrykkelig plikt etter emgll. § 3-6 til å gi opplysninger om ikke vedtatte forslag til reguleringsplan, men etter emgll. § 3-1 annet ledd skal eiendomsmegleren «gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføring av denne». Etter omstendighetene kan eiendomsmegleren dermed ha en plikt til å gi opplysninger om forslag til reguleringsplan.

Ut fra de opplysninger som er fremlagt for Reklamasjonsnemnda, synes det som om det ikke forelå offentlig kjente relevante kommunale vedtak på det tidspunkt salget pågikk.

Klagen kan dermed ikke føre frem.

Reklamasjonsnemndas konklusjon:

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 29. september 2006

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant/Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant