Klage nr:
1/05

 

Avgjort:
23.05.2005

 

Saken gjelder:
Manglende opplysning om fellesutgifter

 

Foretakets navn:
iHus Eiendomsmegling AS

 

Saksframstilling

Klagerne anfører at det i annonse på Internett ble gitt feilaktige opplysninger om fellesutgiftene. Etter kontraktsinngåelse og overlevering av leiligheten, ble fellesutgiftene satt opp med kr 316 kroner. Dette skyldes at fjernvarme ikke var inkludert.

Klageren anfører:

Klagerne har kjøpt leilighet, og det har forut for kjøpet blitt feilaktig informert om hva fellesutgiftene inkluderer. I annonsen på Internett ble det opplyst om at husleien inkluderte varmt vann og fyring.

Klagerne ønsket seg en leilighet med lave faste utgifter. Annonsen for den aktuelle leiligheten var interessant fordi den hadde lave faste utgifter, som inkluderte varmt vann og fyring. Den skilte seg da ut fra andre leiligheter som var til salgs.

Kjøpekontrakt ble inngått, og opplysningene fra annonsen ble aldri korrigert. Før undertegning ble salgsoppgave og prospekt utlevert og gjennomgått av klagerne på meglers kontor. I disse dokumentene ble det ikke gitt opplysninger om hva fellesutgiftene skulle inneholde.

Etter at leiligheten ble overlevert ble fellesutgiftene oppregulert, noe klagerne tok til etterretning. Klager ble svært overrasket da de før nyttår 2003 mottok krav på fellesutgifter pluss fjernvarme. Klager tok umiddelbart kontakt med selgeren og innklagede, og antok at det var en feil. De fikk da beskjed om at det var feil i annonsen. Klagerne betalte regningen, men følte seg lurt.

Klagerne tok kontakt med innklagede og ba om en forklaring, da opplysningene om fellesutgiftene var en av forutsetningene for kjøpet. Innklagede beklaget da feilen, men fraskrev seg alt ansvar.

Klagerne anslår sitt tap til ca kr 3.800 pr år. De er påført en ekstrautgift som vil bli oppregulert i tråd med stigende utgifter og for all fremtid så lenge de eier eiendommen. I tillegg til økte faste utgifter, må de forvente en lavere pris ved eventuelt fremtidig salg. Med en gjennomsnittlig rente på 3,8% tilsvarer de økte utgiftene et engangsbeløp på kr 100.000 med tillegg av renter og omkostninger, herunder advokatutgifter.

Innklagede anfører:

Innklagede anfører at klagerne har inngått forlik med selgerne i Bærum forliksråd.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av manglende opplysning om fellesutgifter. Spørsmålet er om innklagede kan bli holdt erstatningsansvarlig for at det i annonse på Internett var gitt feilaktige opplysninger om fellesutgiftene.

For at erstatningsansvar for eiendomsmegler skal kunne bli aktuelt, må de alminnelige vilkår for erstatningsansvar være oppfylt. Dette betyr at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et erstatningsmessig (økonomisk) tap og at det må være adekvat årsakssammenheng mellom eiendomsmeglerens eventuelt ansvarsbetingende opptreden og det eventuelle erstatningsmessige tap. Alle vilkår må være oppfylt.

Reklamasjonsnemnda vil konsentrere seg om spørsmålet om klagerne har lidt et økonomisk tap.

Av forliket i saken mot selgeren fremgår det at det skal betales kr 55.000 som et helt og fullt oppgjør i saken. Dersom betalingen ikke skjer i rett tid, forfaller hele beløpet kr 100.000 med tillegg av saksomkostninger og renter.

Dette tilsier at klagerne ikke har lidt et økonomisk tap i denne saken. Klagerne har derfor ikke krav på erstatning.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 23. mai 2005

(sign.)Vegard SyvertsenForbrukerrådets representant (sign.)Tore Bråthenformann (sign.)Bård BømarkNorges Eiendomsmeglerforbundsrepresentant