Klage nr 2011054

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 27. september 2011. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     DnB NOR Eiendom AS Asker

 

Saken gjelder:              Feil/manglende opplysning om eiendommens beliggenhet

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en bolig gjennom innklagede som megler. Det viste seg at eiendommen lå i en annen kommune enn hva klageren hadde forstått ut fra salgsdokumentasjonen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren søkte etter bolig via finn.no i xxkommune, og hadde ønsket om å flytte til denne kommunen på grunn av bedre tilbud til klagerens sønn, blant annet barnehageplass, skoleplass m.v.

 

Klageren var på visning og ga bud på boligen, og kjøpte den i troen om at den lå i XXkommune.

 

Da klageren fikk svar fra xxkommune om at han ikke kunne få barnehageplass og skoleplass i kommunen, skjønte klageren at han var lurt av både innklagede og selgeren. I halvparten av salgsoppgaven sto det xxkommune og i resten yykommune. Dersom klageren hadde visst at han skulle kjøpe bolig i yykommune, hadde han aldri kjøpt den. Feil bolig i feil kommune må han betale for i årene fremover.

 

Klageren fikk barnehageplass i yykommune og skolen ligger over fire kilometer unna. Klageren mener han har blitt lurt.

 

Saken har også vært sendt på TV2 hjelper deg. Klageren anfører at innklagede ikke var hjelpsom og ikke hadde informert ham om kommune og tilhørighet. Både innklagede og selgeren hadde holdt tilbake riktige opplysninger om boligen.

 

Klageren ønsker å unngå problemene som lang barnehage- og skolevei og ikke minst er yykommune en fattig kommune i forhold til den andre kommunen. Klageren ønsker derfor erstatning til å dekke utgiftene til salg og kjøp av en bolig som ligger i xxkommune. Han blir ellers ”urettferdig belastet 4 ganger” utgifter for kjøp og salg av bolig.

 

Innklagede anfører:

Det fremkommer i klagen at innklagede dessverre har oppgitt xxkommune flere steder i salgsoppgaven. Imidlertid fremkommer også yykommune flere steder. Innklagede erkjenner at han burde lest bedre korrektur på salgsoppgaven, og den inneholder beviselig en rekke feil. Det virker imidlertid usannsynlig at klagerne kun har merket seg de stedene det står oppgitt xxkommune og ingen av de stedene der det er angitt yykommune. Det må forventes at kjøperen spør nærmere om hva som er korrekt når det i samme dokument fremkommer stikk motsatte opplysninger som han hevder har stor betydning for ham.

 

I salgsoppgaven står blant annet følgende

 

            ”Offentlig tilknyttet [xx] kommune, renovasjon i[ yy] kommune. Eiendommen ligger i [yy] kommune men har innkjøring fra [xx] kommune .”

 

Klageren angir at skolekrets var avgjørende. Innklagede finner det lite sannsynlig at klageren ikke har lest avsnittet i salgsoppgaven der det står:

 

            ”Skolekrets

Ta kontakt med skolekontoret i [yy] kommune, tlf. […] for nærmere informasjon.”

 

Videre ligger det ved kommunal informasjon fra yy.

 

I akseptbrev og kjøpekontrakt er også kommunens navn tydelig angitt. Senest ved aksept og kontraktsunderskrift er det uomtvistelig gitt korrekt informasjon om kommunen og senest på det tidspunktet måtte klageren ha reagert.

 

Innklagede erkjenner at salgsoppgaven ikke er utarbeidet i henhold til god meglerskikk, men avviser at dette har fått konsekvenser for klageren.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder feilaktige opplysninger om hvilken kommune eiendommen ligger i.

 

I henhold til eiendomsmeglingslovens § 6-7 (1) skal megleren sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. I henhold til eiendomsmeglingslovens § 6-7 (2) punkt 1 skal den skriftlige oppgaven innehold opplysninger om ”eiendommens registerbetegnelse og adresse”. Med ”adresse” sikter loven til gate/vei-nummer samt postnummer, jf. Rosén/Torsteinsen: Eiendomsmegling – rettslige spørsmål (2. utg. 2008) s. 265.

 

Selv om det ikke uttrykkelig fremgår at kommunenavnet skal oppgis, må det forventes at det gis korrekte opplysninger om kommunen der hvor slike opplysninger gis. At det er blandet sammen og brukt både kommune xx og nabokommunen yy er ikke formildende for innklagede.

 

Kjøperens undersøkelsesplikt fremgår av avhendingslovens § 3-10. Bestemmelsen regulerer betydningen av at kjøperen kjente til feil og mangler ved eiendommen eller at han burde ha oppdaget feil og mangler ved sin undersøkelse før kjøpet. Bergsåker: Kjøp av fast eiendom (2003) s. 299 sier følgende:

 

            ”Betydningen av § 3-10 (1) og (2) er at kjøperen kan miste retten til å påberope noe som mangel, dersom han kjente eller måtte ha kjent til forholdet da avtalen ble inngått (§ 3-10 (1)), eller dersom han burde ha oppdaget det ved en forhåndsundersøkelse (§ 3-10 (2)). …”

 

I dette tilfellet fremgikk det av salgsoppgaven at eiendommen både lå i xx og yy kommune. Når det gjaldt skolekrets, står det i salgsoppgaven at interessenter skulle ”Ta kontakt med skolekontoret i [yy] kommune, tlf. […] for nærmere informasjon.” Dette burde gitt kjøperen en oppfordring til å komme med nærmere spørsmål til innklagede, særlig ettersom det ifølge klageren var av stor betydning at eiendommen lå i xx kommune.

 

 

Konklusjon:

 

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved utforming av en salgsoppgave med uriktige eller misvisende opplysninger om hvilken kommune eiendommen lå i. Dette gir ikke klageren noe økonomisk krav mot innklagede.