Klage nr:
9/05
Avgjort:
22.06.2005
Saken gjelder:
Meglers vederlag
Foretakets navn:
Krogsveen AS Avd Oppsal

Saksframstilling

Klageren inngikk oppdrag med innklagede 11. mars 2004. Hun ble ikke informert om muligheten for redusert honorar dersom selgeren hadde en potensiell kjøper ved inngåelse av oppdraget.

Klageren anfører:

Klageren mener innklagede skulle informert henne om muligheten til redusert meglerhonorar dersom selgeren har en potensiell kjøper ved inngåelsen av oppdraget. Innklagede hadde med seg et ferdig skrevet salgsoppdrag i det første møtet med klageren angående salg av leiligheten. Klageren opplyste i samme møte den 11. mars 2004, at hun hadde en kollega på jobben som var interessert i leiligheten. Partene var enige om på dette møtet at saksbehandleren skulle arbeide videre med denne interessenten.

Det har ikke vært fotografering, det er ikke blitt utferdiget salgsoppgaver, det har ikke vært visninger og rekkehuset har ikke vært markedsført i salgsutstillinger eller i selskapets kjøperdatabase.

Arbeidet er helt identisk med et salgsarbeid hvor det er en kjøper som er interessert.

På denne bakgrunn påklages honoraret.

Innklagede anfører:

Klageren kom i kontakt med innklagede da hun den 11. mars 2004 kjøpte eiendom gjennom ham. I den forbindelse ble hun spurt om hun hadde noe å selge, hvilket hun besvarte bekreftende og oppdragsavtale ble inngått samme dag.

Klageren opplyste i etterkant at en kollega muligens var interessert. Partene ble likevel enige om å starte salgsarbeidet mot visning, i tillegg til at saksbehandleren parallelt skulle arbeide videre med interessenten.

Innhenting av opplysninger, takst og fotografering ble bestilt. Innklagede arrangerte visning for interessenten og forhandlet til slutt frem et bud pålydende kr 1.300.000. Budet ble lagt inn skriftlig til innklagede og akseptert av klageren den 16. mars 2004. Fotografen ble avbestilt samme dag, da det ikke lenger var behov for bilder til markedsføringen.

Innklagede gjorde klageren oppmerksom på at avtalen som var inngått 11. mars 2004, sto ved lag selv om ordinært markedsføringsarbeid ikke ble fullført, men at en aksept av budet ville medføre reduserte kostnader til blant annet annonsering og fotograf. Innklagede er derfor av den oppfatning at de forhandlingene som ble ført via innklagede, førte til at eiendommen ble solgt til en god markedspris og til reduserte kostnader.

Vilkårene for at et kontrakts- og oppgjørsoppdrag foreligger, er at kjøper og selger uten meglers medvirkning har inngått bindende avtale om kjøp. Kjøpesummen må videre være avtalt og likeledes må partene ha kommet til enighet om overtakelsestidspunkt og eventuelle andre vesentlige forhold. Ingen av disse forholdene var avklart i dette aktuelle salget og innklagede forhandlet frem disse forholdene på vegne av klageren. Det var således ikke aktuelt å reforhandle avtalen og inngå et rent kontrakts- og oppgjørsoppdrag i dette tilfellet.

På tross av at klageren ikke har inngått bindende avtale med interessenten, mener hun at innklagede likevel har en plikt til å opplyse klageren om muligheten til å inngå et kontrakts- og oppgjørsoppdrag. En unnlatelse av dette skal således anses som vesentlig tilsidesettelse av meglers plikter. Innklagede kan ikke se at det er rettslig grunnlag for at slik informasjon skal følge av meglerens omsorgsplikt.

Det er åpenbart for innklagede at det her foreligger et ordinært salgsoppdrag og at innklagede ikke har tilsidesatt sine plikter som eiendomsmegler. Dette gir megleren rett til dekning av sitt vederlag i henhold til oppdragsavtalen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav om redusert meglerhonorar, basert på at klageren ikke har overholdt sin omsorgsplikt med hensyn til å opplyse om mulighetene for å inngå et oppgjørsoppdrag.

Ut fra partenes opplysninger må Reklamasjonsnemnda legge til grunn at det da oppdragsavtale ble inngått, ikke var noen forhold som tilsa at innklagede burde haopplyst om mulighetene for å inngå et rent oppgjørsoppdrag.

Oppdragsavtalen slik den lyder, må dermed legges til grunn.

Mariann: Enig med megleren, dette er ikke noe oppgjørsoppdrag. (videre sier innkl at han først etter at oppdraget var inngått fikk info om at det var en mulig interessent på jobben – enda en grunn til «manglende info»).

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 23. mai 2005 7 22. juni 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Rolf Henry Pedersen
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant