Klage nr 2012144

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 14. januar 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     Advokat Torbjørn Ek AS

 

Saken gjelder:              Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte våren 2012 en bolig formidlet gjennom innklagede. Etter kjøpet klaget han til innklagede. Klagen til Reklamasjonsnemnda gjelder oppfølgingen av denne klagen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte våren 2012 en bolig formidlet gjennom innklagede. I forbindelse med dette kjøpet hadde klageren en rekke negative opplevelser med innklagede. Klageren hadde i utgangspunktet et godt inntrykk av prosessen, men ble i ettertid av en annen oppfatning. Da klageren kontaktet innklagede for å klage fikk han ingen respons. Da han purret på svar skal innklagede ha oppført seg uhøflig.

 

Klageren mener innklagede har brutt god meglerskikk på følgende punkter i salgsprosessen:

  • Gjennomgang av overtakelsesprotokoll ble utført alt for hurtig og lite grundig, og på kort varsel uten at klageren ble gitt beskjed om hvorfor man skulle møtes.
  • Innklagede skal ha opplyst at hvitevarene var av merket Miele. Dette stemmer ikke. Fire av seks hvitevarer viste seg å være i så dårlig stand at de måtte byttes etter kort tid.
  • Innklagede var misvisende i sin fremstilling av skaden på badet. Det ble blant annet

 

 

  • opplyst at badet ikke lenger var noe problem da det hadde stabilisert seg. Klageren har måttet utbedre skadene for kr. 320 000.
  • Innklagede skal ha påstått at det ikke var merket mugglukt i boligen, til tross for at lukten var markant da klageren flyttet inn. Klageren har måttet bruke kr. 35 000 på utbedring av fuktskader på kjøkkenet..
  • Planer om salg av loftetasjen ble fremstilt som et salgsargument selv om dette har vært en tvist innad i styret i 10 år uten at enighet er oppnådd.
  • Klageren mener det er gitt villedende opplysninger om vedlikehold i bygget. Vedlikehold har ikke blitt foretatt på lang tid.
  • Det var store ”buler” i veggene som var forsøkt skjult med interiøret. Klageren vet ikke om det er selgeren eller et firma innklagede har kontaktet som har ordnet med denne dekoren.

 

Klageren er av den oppfatning at innklagede har vært uryddig og unøyaktig i salgsprosessen, og at han ikke tar klagen på alvor. Klagen gjelder i all hovedsak at klageren ble ignorert av innklagede ved klage etter kjøpet.

 

Innklagede anfører:

Slik innklagede oppfatter klagen, er klageren i utgangspunktet fornøyd med salgsprosessen, men har etter overtakelsen ikke vært fornøyd med innklagedes håndtering av hans henvendelser. Det beklages fra innklagedes side at klagerens e-post av 29. april 2012 ikke ble besvart skriftlig, og at klageren oppfattet dette som et brudd på god meglerskikk. Det må imidlertid tillegges at de forhold e-posten gjaldt, utførlig og gjentatte ganger, hadde vært drøftet per telefon.

 

Når det gjelder klagen for øvrig, kan det synes som om klageren blander innklagedes rolle som mellommann og selgerens ansvar som part i avtalen. Saken dreier seg i all hovedsak om boligens standard og ikke innklagedes oppdragsutførelse. I den forbindelse vises det til salgsoppgave, egenerklæring, takst og OPAK-rapport som gir utførlig informasjon om selve eiendommen. Dokumentasjonen ble på vanlig måte utlevert under visning.

 

Innklagede avviser at han har brutt god meglerskikk.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Det er ikke riktig at klageren er fornøyd med salgsprosessen. Klageren mener at det ikke er riktig at de forholdene som tas opp i e-posten, ble drøftet på telefon. Det er riktig at klageren hadde telefonisk kontakt med innklagede, men dette var kun for å få klarhet i hvorvidt klageren ville motta skriftlig svar på henvendelsen, noe klageren ble lovet.

 

Klageren klager hovedsakelig på at innklagede ikke besvarte hans skriftlige henvendelse. Innklagede har i sitt tilsvar innrømmet at det ikke ble gitt skriftlig svar, men har ikke dokumentert at disse emnene var tema i noen av telefonsamtalene.

 

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede mener klageren i sitt tilsvar bekrefter at klagen ikke har noe med god meglerskikk å gjøre, og ber om at saken avvises.

 

 

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder i hovedsak meglers manglende svar på e-post fra klageren.

 

Klageren har fremlagt den omtalte e-posten av 29. april 2012, hvor han klager på meglerens opptreden i forbindelse med kjøpet. Klageren skal ikke ha fått skriftlig svar på denne henvendelsen. Innklagede på sin side anfører at påstandene i e-posten ble diskutert mellom partene over telefon.

 

Innklagede har beklaget at e-posten av 29. april 2012 ikke ble besvart skriftlig. På generelt grunnlag vil Reklamasjonsnemnda bemerke at det er en fordel at eiendomsmeglere i ettertid bekrefter skriftlig, telefonsamtaler og andre muntlige samtaler av betydning, for eksempel pr. e-post.

 

I dette konkrete tilfellet finner imidlertid Reklamasjonsnemnda at innklagede ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.