Klage nr 2012147

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 14. januar 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     Privatmegleren Aksept – Fram Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte sin leilighet gjennom innklagede eiendomsmeglerforetak i august 2012. Klagen dreier seg om ansvarlig meglers opptreden i forbindelse med salget.  

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Før klageren bestemte seg for å selge leiligheten sin gjennom innklagede, var innklagede og flere andre eiendomsmeglere på befaring i leiligheten. Innklagede ble valgt da han lovte å holde alle visninger personlig, at han tok visningene veldig seriøst, samt at han la vekt på at han jobbet hardt for å etablere god kontakt med potensielle kjøpere.

 

Innklagede skal ha uttrykt at leiligheten var fin, men at den måtte ryddes og dekoreres for å oppnå best mulig pris. Klageren fulgte innklagedes råd og brukte ca. kr. 18 000 på kunst, annen dekorasjon og rengjøring via et rengjøringsfirma.

 

Innklagede møtte ikke opp på den første annonserte visningen. Rett før visningen skulle starte ringte klageren innklagede som innrømmet å ha glemt visningstiden. Klageren uttrykte bekym-

 

 

ring da han hadde på seg arbeidsklær som var møkkete og dermed var redd interessentene ikke skulle ta ham seriøst. Innklagede lovet da at han personlig skulle ringe alle interessentene som skrev seg på liste på visning. Innklagedes medhjelper kom og hentet listen da visningen var over. Innklagede lovet også at klageren skulle få et meget godt prisavslag.

 

Innklagede har i ettertid ikke ringt de interessentene som var på visningen. Innklagede gav heller ikke klageren noe prisavslag slik han hadde lovet. Klageren måtte selv ta opp dette med innklagede, hvorpå han tilbød nedsettelse med kr. 2000. Klageren på sin side mener dette er en fornærmende sum og at innklagede bagatelliserer den store tabben.

 

Klageren fikk heller ingen salgsoppgaver før denne første visningen, og mener således at vederlag for markedsføring, som er satt til 12 timer i oppdragsavtalen, må halveres.

 

Klageren og innklagede ble enige om at det skulle avholdes to visninger. Innklagede møtte som nevnt ikke opp på den første visningen. Da den andre visningen skulle avholdes møtte innklagede opp 10 minutter før for å sette opp skilter, han var tilbake i leiligheten ca ett minutt før visningsstart. Han dro også akkurat da visningen var ferdig, dette betyr at han brukte kun 1,20 timer på visninger. I oppdragsavtalen er det anslått at 10,5 timer skulle benyttes til visninger.

 

Under oppfølging av interessenter er det oppført 6,5 timer. Slik oppfølging har ikke skjedd. Innklagede ringte ingen av interessentene før budrunden.

 

Klageren mener han har betalt for en tjeneste han ikke har fått. Han anfører også at han har hatt et potensielt stort økonomisk tap. På denne bakgrunn mener klageren at meglers vederlag bør settes ned med 50 %.

 

Innklagede anfører:

Når det gjelder den første visningen, er dette riktig. Innklagede skulle komme direkte fra en annen visning. Da klageren ringte ca fem minutter før visningen innså innklagede at han hadde blandet to visninger, og at visningen hos klageren som innklagede trodde var kl. 18.30 skulle være kl. 17.00. Innklagede la seg flat, og ba klageren selv holde visningen frem til en representant fra foretaket kunne ta over. På grunn av trafikk nådde ikke representanten frem før ca fem minutter før visningens slutt. Det var planlagt to visninger, og innklagede møtte opp på visning nr. to som avtalt.

 

Innklagede anfører at alle som var på denne første visningen ble oppringt av innklagede. Dette kan innklagede dokumentere gjennom telefonlogger.

 

Boligen ble solgt 27. august 2012. Den 4. september 2012 fremsatte innklagede tilbud om avslag på kr. 2000 som kompensasjon for at innklagede ikke selv avholdt visningen. Innklagede fikk ikke svar på denne e-posten og sendte derfor en ny henvendelse den 6. september. I klagerens svar foreslo han en kompensasjon på kr. 6000. En slik kompensasjon ble akseptert av innklagede. En avtale om et avslag på kr. 6000 er i ettertid blitt bestridt av klageren som nå krever 50 % avslag på hele provisjonen.

 

De timene klageren henviser til er satt inn i pristilbudet grunnet krav om tilbud om timepris. Klageren valgte provisjon i form av fastpris og innklagede mener således timehenvisningene ikke har noe med saken å gjøre.

 

Innklagede mener en kompensasjon på kr. 6000 er mer enn rimelig for at klageren holdt en visning selv. Kr. 6000 utgjør i denne forbindelse i overkant av 25 % av avtalt honorar. Innklagede mener det ikke er grunnlag for å nedsette meglerhonoraret med 50 %.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder nedsettelse av meglers vederlag.

 

Reklamasjonsnemndas baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda normalt tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens.

 

Det følger av oppdragsavtalen at det ble avtalt at meglers vederlag skulle være fast på kr. 23 386 pluss kr. 6 000 for tilrettelegging/oppgjør og en markedspakke på kr. 9 900. I tillegg til dette ble det avtalt at innklagede skulle få dekket en rekke utlegg.

 

Det følger av oppgjørsoppstillingen at meglerprovisjon er trukket med kr. 17 323 før utbetaling av oppgjøret. I tillegg er det trukket kr. 9 900 for markedspakke og til sammen kr. 6 000 for tilrettelegging og oppgjør. Det fremkommer således at klageren er gitt et avslag på kr 6 063 i forhold til det avtalte vederlag.

 

Nedsettelse av vederlag kan i følge eiendomsmeglingsloven § 7-7 skje i de tilfeller der det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra oppdragstakeren, meglerens, side. Det er etter denne regelen kun vederlaget som kan nedsettes og ikke fastsatte utlegg.

 

Innklagede har innrømmet at han ikke har fulgt opp denne saken på en tilfredsstillende måte bl.a. ved at han har blandet visningsavtaler, og dermed ikke møtt opp på den første visningen hos klageren.  Innklagede hevder at han kan dokumentere at han har fulgt opp alle interessentene, men dette er imidlertid ikke dokumentert for Reklamasjonsnemnda.

Reklamasjonsnemnda finner etter en totalvurdering at det i dette tilfellet foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse, og at det er grunnlag for å nedsette innklagedes vederlag for ytterligere 6 000 kroner.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Aksept Fram Eiendomsmegling AS må tilbakebetale 6 000 – sekstusen – kroner til Klageren.