Klage nr 2012152

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 14. januar 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd Bergen sentrum

 

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk salgsoppdrag med innklagede 26. juli 2012. Klagen dreier seg om forhold ved innklagedes gjennomføring av oppdraget. Klageren krever nedsettelse av innklagedes vederlag.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren inngikk salgsoppdrag med innklagede. Innklagede ble valgt fremfor fem andre eiendomsmeglingsforetak som hadde foretatt befaring fordi innklagede kunne ha med en ekstra megler/assistent på hovedvisningen, innklagede skulle holde privatvisninger, innklagede lovet god oppfølging i alle ledd i salgsprosessen og fordi klageren fikk inntrykk av at innklagede sto for kvalitet, profesjonalitet og trygghet. Klageren var av den oppfatning om at det muntlig var inngått bindende avtale mellom partene om disse punktene.

 

Det at innklagede skulle kunne holde privatvisninger i forkant av hovedvisningen, var et av kravene klageren hadde da han mente det kunne være aktuelt for potensiell kjøpere å komme helgen før hovedvisningen. Innklagede skal ha sagt at han kunne holde alle privatvisninger, og at dette var enkelt for ham da han bodde i nærheten av klagerens leilighet. Klageren overleverte nøkkel til takterrassen før første privatvisning, da takterrassen var et av de viktige salgsargumentene for leiligheten. Klageren hadde kun en nøkkel til takterrassen.

 

Da innklagede rett i forkant av avtalt privatvisningen forklarte at han ikke kunne holde visningen som avtalt, svarte klageren at dette ikke var i henhold til avtalen. Innklagede skal ha opplyst at han selv hadde kjøpt nytt hus som han pusset opp og derfor ikke hadde tid. Innklagede kunne heller ikke komme innom med nøkkelen til takterrassen da denne lå i en safe på kontoret. Klageren klarte å fremskaffe nøkkel til takterrassen ved å låne den av en nabo. Det var en tilfeldighet som gjorde at han fikk tak i denne nøkkelen, uten denne ville han ikke kunne vist frem salgsobjektet i sin helhet.

 

Etter signering av oppdragsavtalen ble klageren informert om at det ikke ville være mulighet for at to meglere avholdt hovedvisningen likevel. De andre meglerne hos innklagede hadde alt for mye å gjøre. Det ble likevel ikke avholdt noen hovedvisning da boligen ble solgt før visningen.

 

Klageren måtte gjentatte ganger rette feil i utkastet til salgsoppgave og avisannonse. Blant annet var totalsummen på leiligheten skrevet feil, differansen var på kr. 100 000. Klageren gav innklagede tilbakemelding på dette, hvorpå innklagede lovet å rette det opp. Da annonsen kom på trykk i avisen var prisen fortsatt feil. Innklagede skal ha sagt at dette ikke var så farlig da få personer så på totalsummen. Etter klage fra klageren har innklagede sagt seg villig til å dekke de kr. 5000 som annonsen kostet, men klageren mener annonsen viser et bilde av hurtig arbeid fra innklagedes side. Potensielle kjøpere ville kunne bli usikre på om det også forekom andre feil i salgsmateriellet. Klageren mener innklagedes uttalelser om feilens viktighet viser useriøsitet. Klageren mener videre at feilen kunne blitt utslagsgivende for salget. Annonsen inneholdt heller ikke informasjon om muligheten for privatvisning helgen før hovedvisning slik klageren ønsket, dette ble endret etter pålegg fra klageren. Klageren mener det ikke var hans jobb å dobbeltsjekke alt innklagede gjorde for å se etter feil.

 

Klageren var i utlandet på den tiden salgsprosessen ble satt i gang. Korrespondansen gikk derfor over e-post og klageren måtte skrive setninger med oe, aa, osv. Dette ble klippet rett inn i salgsoppgaven av innklagede. Klageren måtte igjen kontrollere og gi beskjed om at det var slike feil i salgsoppgaven.

 

Oppgjørsoppstillingen som klageren mottok etter salget mener klageren er feil og den inneholder timeberegning klageren mener ikke kan være riktig. I oppgjøret står det blant annet oppført tre timer for visning selv om innklagede ikke gjennomførte noen visning. Klageren har ved flere anledninger klaget på dette uten å motta svar fra innklagede.

 

Når det gjelder oppfølging av interessenter og bud er dett satt opp 8,3 timer. Klageren stiller seg tvilende til dette da han selv fulgte opp interessenten fra privatvisningen. Klageren anfører også at han selv håndterte budet og at det var han som møtte kjøperen for kontraktsmøte da innklagede ikke hadde mulighet til å stille opp på dette. Klageren kan heller ikke forstå at innklagede har brukt syv timer på kontrakten når det var klageren og kjøperen selv som fylte ut denne.

 

Klageren mener innklagede ikke har holdt de lovnadene som ble gitt ved inngåelse av oppdraget. Klageren har brukt svært mange timer på å rette opp innklagedes feil. Klageren mener etter dette at det kun er rimelig at han betaler de utleggene innklagede har hatt i salget. Klageren fremsetter et tilbud om å betale innklagede kr. 50 000 for arbeidet inkludert utlegg.

 

 

 

Innklagede anfører:

Innklagede har oppfattet klagen slik at den dreier seg om innklagedes tilgjengelighet under salgsprosessen, hva klageren mener innklagede har uttalt, samt feil summering av prisantydning.

 

Det er riktig at innklagede hadde uttrykt seg positivt til å forestå visninger utover fellesvisningen i den grad innklagede hadde anledning til det. I denne saken var innklagede opptatt med pass av sitt barn på 1,5 år og hadde ingen mulighet for å skaffe annen barnepass på kort varsel. Klageren var dessuten selv hjemme og kunne selv forestå visningen for en konkret interessent. Problemstillingen omkring nøkkelen løste seg ved at klageren fikk låne denne av en nabo. Innklagede så ikke på dette som dramatisk. Av sikkerhetsmessige årsaker oppbevarer ikke innklagede nøkler i biler eller hjemme, men på kontoret når de ikke er i bruk.

 

Når det gjelder spørsmålet om innklagede kunne ha med seg assistent under hovedvisningen har innklagede aldri avvist dette. Dette ville blitt gjennomført dersom visningen hadde blitt avholdt.

 

Feil summering i prisantydningen i annonsen har innklagede tidligere beklaget overfor klageren, men innklagede har aldri utalt at feilen ikke var så farlig. Innklagede forsikret imidlertid at han skulle gjøre alle interessentene oppmerksom på feilen som hadde oppstått. Riktig prisantydning var imidlertid oppgitt både i nettannonsen og salgsoppgaven. På bakgrunn av denne feilen har innklagede tilbudt å erstatte kostnadene til annonsen med kr. 5000.

 

Oppdraget som er inngått mellom partene er provisjonsbasert, og forbruket av timer har dermed ingen betydning for denne klagesaken. Innklagede beklager likevel at det feilaktig er blitt notert tre timer til visning. Dette skyldes at tre timer er det vanlige man bruker i forbindelse med en visning, dette ble således lagt inn og skulle selvfølgelig vært fjernet da visningen ble avlyst.

 

Selv om det må kunne forventes at en megler får med seg det som er avtalt med oppdragsgiver hender det likevel av og til at ting blir uteglemt. Disse feilene blir imidlertid rettet så fort det lar seg gjøre, noe som også var tilfelle når det gjaldt informasjonen om mulighet for privatvisning. Det er også slik at oppdragsgiveren skal lese korrektur på salgsoppgave og annonse, og det må være et slingringsmonn når det gjelder feilskrift når forslaget til teksten er kommet fra oppdragsgiveren selv.

 

Innklagede opplyser at klageren selv solgte boligen før fellesvisningen og at klageren dermed ikke er på ført noe tap i saken. Innklagede opprettholder tilbudet om å dekke annonsekostnadene på kr. 5 000, men avviser klagerens ytterligere krav.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder meglers håndtering av oppdraget og nedsettelse av meglers vederlag.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan Reklamasjonsnemnda normalt ikke tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens.

 

Når det gjelder feil summering i annonsen, er dette ikke dokumentert for Reklamasjonsnemnda. Det synes likevel som om partene er enige i at det faktisk var en summeringsfeil på kr. 100 000 i annonsen, dette legges således til grunn. Innklagede har tilbudt seg å erstatte klagerens utgifter til denne annonsen. Det er ikke dokumentert at klageren har lidt noe økonomisk tap på grunn av denne feilen. Reklamasjonsnemnda mener det er rimelig at innklagede dekker denne kostnaden slik han har tilbudt seg.  

 

Når det gjelder privatvisningen som ble avholdt av klageren selv, fremstår det uklart for Reklamasjonsnemnda hvorvidt dette var en visning som var avtalt på forhånd, og som megleren hadde glemt at han skulle avholde, eller om dette var en interessent som kort tid før visningen tok kontakt om muligheten for visning. På bakgrunn av den manglende dokumentasjonen i saken kan Reklamasjonsnemnda således ikke ta stilling til forholdene rundt denne visningen. Klagen avvises på dette punkt. 

 

Meglerens vederlag kan nedsettes eller falle bort i de tilfeller der det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra meglers side, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Denne bestemmelsen gjelder kun nedsettelse av vederlag og ikke dekning av utlegg.

 

Når det gjelder timeføring er Reklamasjonsnemnda enig med innklagede i at dette ikke kan begrunne nedsettelse av vederlaget, idet det er avtalt provisjon, jf. oppdragsavtalens side 6.

 

Når det gjelder feil i utkast til salgsoppgave og annonse, er det slik innklagede anfører vanlig at oppdragsgiveren skal lese korrektur på dette. Det må således aksepteres at disse dokumentene i denne fasen av salgsoppdraget inneholder noen feil.

 

På bakgrunn av den dokumentasjonen som er fremlagt, kan ikke Reklamasjonsnemnda se at det foreligger grunnlag for å nedsette innklagedes vederlag.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.