Klage nr:
13/05
Avgjort:
29.04.2005
Saken gjelder:
Klage på manglende varmekabler
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Nordstrand

Saksframstilling

Saken gjelder kjøp av toromsleilighet i Åssiden terrasse i Oslo. Oppdraget gjelder et dødsbo. Klager hevder det foreligger mangel, idet det ikke er varmekabler på badet. Innklagede har ikke annonsert med varmekabler, men det fremkommer av taksten punkt 320 under beskrivelse for «Varme» at det er elektriske varmekabler. Beskrivelsen gjelder ikke badet spesielt, men leiligheten generelt.

Klageren anfører:

Klager fant leiligheten via Internett og kontaktet innklagede for visning. Da innklagede ikke kunne forestå visningen, fikk klager utlevert nøkkel og salgsprospekt med takst. Klager besiktiget leiligheten selv.

Det ble gitt et bindende bud ut fra den informasjonen som forelå. Etter en budrunde i Obos ble det gitt aksept for budet. Salgspapirer ble utferdiget og underskrevet.

Overtagelse ble foretatt med representant fra innklagedes kontor tilstede. Spørsmålet om varmekabler på bad ble tatt opp av kjøper, og representanten innrømmet at det måtte være en feil i takstbeskrivelsen. Klager ba om at det måtte holdes tilbake et beløp inntil spørsmålet om varmekabler var avklart. Megleren som var til stede, mente imidlertid at hele kjøpesummen burde holdes tilbake. Dette ble notert i overtagelseserklæringen.

Etter en tid kontaktet klager innklagede for å få avklart situasjonen. Innklagede svarte at pengene ikke kunne holdes tilbake, og at pengene var overført til selger i sin helhet. Klager sendte brev til innklagede med oppfordring til behandling av saken ovenfor selger. Dette ble avvist av innklagede under henvisning til at klager hadde hatt mulighet til å undersøke forholdene før de la inn bud. Innklagede sa videre at dette var forhold som måtte tas opp med takstfirmaet. Selger hadde således ikke skyld i saken.

Videre henvendelser til innklagede med forespørsel om kopi av overtagelseserklæring førte kun til avvisning av kravet. Etter oppmøte på innklagedes kontor med gjentatt forespørsel om overtagelseserklæring ble denne sendt klager. Innklagede hadde da strøket over teksten om mangel ut fra en påstått samtale med klager. I alle tilfelle kan ikke en megler forandre et kontraktsdokument uten partens skriftlige aksept. Her har innklagede etter klagers oppfatning tatt seg til rette, og tydeligvis oversendt overtagelseserklæringen til selger som da har undertegnet i den tro at kjøper har frafalt kravet. Dokumentet er håndtert av innklagede på en høyst uakseptabel måte og er rotete i seg selv med datoer varierende fra 12. mai, da overtagelsen fant sted til 30. september der selger undertegner og oversendelse til klager 12. november.

Videre kontakt med innklagede med forsøk på løsning er avvist. Klager ønsker at mangelen rettes opp, subsidiært at det gis en kompensasjon anslått til kr 30 000.

Innklagede anfører:

Klager kontaktet innklagede for å få visning av leiligheten før annonsert visning med den begrunnelse at visningstidspunktet ikke passet. Klager fikk låne nøkkel og besiktiget selv leiligheten uten innklagede tilstede. Påfølgende dag kom det bud fra klager på et beløp som lå kr 25 000 over prisantydning/takst. Selger aksepterte under sterk tvil, idet fellesvisning ikke var holdt og det var stor etterspørsel på leiligheten.

Klagers påstand om at innklagede har strøket teksten i overtagelseserklæringen uten avtale med klager er feil. Innklagede snakket med klager 14/ 5-04 for å forklare at man ikke kunne holde tilbake hele kjøpesummen, og samtidig overta leiligheten. Det ble avtalt at klager skulle legge inn skriftlig klage på «manglende varmekabler» til innklagede, som skulle ta saken opp med selger. Innklagede har ved flere anledninger tatt saken opp med selger som da har avslått kravet. Samtidig ble punkt 2 i overtagelseserklæringen tatt opp, dette gjaldt fryseboks. Dette ble strøket da klager hadde funnet fryseboksen. Innklagede ble ikke orientert av selger om at det er varmekabler i bad. Innklagede har heller ikkemarkedsført at det er varmekabler i bad. Takstmannen har ikke spesifisert hvor i leiligheten det er varmekabler. Innklagede har oppfordret klager til å ta kontakt med takstmannen for å klage på feil i taksten.

Klagerens ytterligere anførsler:

At budet ble avgjort under sterk tvil har ikke noe med saken å gjøre. Det er vel heller slik at innklagede/selger ble så fornøyd med budet at de droppet åpen visning.

Uttalelsen om at innklagede strøk forbeholdet i overtagelseserklæringen i samråd med klager er ikke riktig. Innklagede orienterte om at hele kjøpesummen ikke kunne holdes tilbake, dvs han avgjorde på egen hånd oversendelse av pengebeløpet i sin helhet.

Klager ba i utgangspunktet om at kr 30 000 skulle holdes tilbake. Det var imidlertid innklagede som selv under overtagelsen mente og var med på en formulering om at hale beløpet skulle holdes tilbake. Innklagede burde holdt tilbake et mindre beløp for at mangelen kunne behandles på en bedre måte for klager.

Klager har på ingen måte gitt uttrykk for at mangelen frafalles. Innklagede kan ikke påstå det når han samtidig ber klager formulere en klage som ble oversendt 09.06.04.Til tross for brevet av 09.06.04 har innklagede beholdt erklæringen der mangelen er strøket, sendt det til selger for overtagelsen, og som undertegnes. Selger har vel da vært i forståelse av at mangelen er frafalt. Klager anfører at innklagede ikke har behandlet klagen på en tilfredsstillende måte.

Innklagede har i sin salgsinformasjon markedsført at leiligheten har oppvarming med varmekabler. Klager ville vært innforstått med at varmekabel gjaldt andre rom om dette hadde vært tilfelle, men så var ikke tilfelle.

Budet var bindende før feilen ble oppdaget, og det må være innklagedes ansvar å sørge for korrekt informasjon i takstbeskrivelsen og avklare forhold om feil/ mangel når det kommer opp. I henhold til takstrapporten besiktiget innklagede og takstmann leiligheten. Innklagede og megler skal så gå igjennom rapporten før den tas med i salgspapirene. Dete er vanlig god praksis for å sikre riktig informasjon om et sentralt dokument. Det må forventes at innklagede og takstmann er spesielt nøye når det gjelder et dødsbo, som her, og selger ikke har bebodd leiligheten.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Påstand om at megler ikke snakket med klager er feil. Det ble avtalt med klager at kjøpesummen kunne utbetales og at klager skulle rette en skriftlig klage til selger via innklagede.

Det gjøres oppmerksom på at det var en representant for innklagede som var tilstede på overtagelsen..

Innklagede har ikke formidlet at krav vedrørende varmekabler er frafalt. Dette harmonerer ikke med at innklagede oppfordret klager til å rette en skriftlig klage på mangelen, som innklagede skulle og har tatt opp med selger.

Klagerens påstand om at overtagelseserklæringen er datert 30.09.04 må bero på en mistolkning fra klagerens side. Datoen er tydelig 30.04.04 på erklæringen. At klager ikke mottok kopi av erklæringen før 12.11.04 beklages. Dette beror på en ren forglemmelse, og ble gjort etter purring fra klager.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av manglende varmekabler i bad.

Reklamasjonsnemnda behandler bare klager mot eiendomsmegler, og ikke spørsmål som gjelder forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom, og heller ikke krav mot takstmannen. Reklamasjonsnemnda har derfor ikke tatt stilling til om klageren kan ha et krav mot selger og/eller takstmann.

Opplysninger om elektriske varmekabler er gitt i taksten uten at det er gitt noen opplysninger om at varmekablene skulle finnes i badet.

Spørsmålet er om innklagede har et ansvar på grunn av opplysningene i salgsoppgaven, hvor det henvises til taksten. Det heter her at

«Dette er salg av dødsbo. Arvingene har således ikke bebodd boligen og harderfor ikke kjennskap til evt. feil og mangler utover det som står i salgsoppgaven og taksten. Interessenter oppfordres derfor til å gjøre grundige undersøkelser på enhåndeller sammen med fagkyndig

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er dette ikke tilstrekkelig til at innklagede blir ansvarlig for mangler ved taksten. Varmekabler er for øvrig ikke omtalt i salgsoppgaven.

Reklamasjonsnemnda ser at det på bakgrunn av opplysningene i taksten også kan reises spørsmål om innklagede burde ha oppdaget at det manglet varmekabler. Reklamasjonsnemnda finner det imidlertid lite trolig at innklagede har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, men fordi Nemnda har kommet til at innklagede ikke kan bli ansvarlig ut fra opplysningene i salgsoppgaven, har Nemnda ikke gått nærmere inn på dette spørsmålet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 29. april 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant