Klage nr:
17/05


Avgjort:
22.06.2005


Saken gjelder:
Krav om bortfall av plikten til å betale meglers utlegg


Foretakets navn:
Meglerhuset Nylander AS Kristiansund


Saksframstilling

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin boligeiendom. Oppdrag ble inngått 15. mars 2004 for 180 dager fra 12. mars 2004. Oppdraget ble avsluttet i oktober 2004 uten at eiendommen var solgt. Klagerne ønsker å bli fritatt for å betale regningen til innklagede på kr 17.140 og ber tilkjent en erstatning for påført arbeid og kostnader etter nemndas skjønn.

Klageren anfører:

Innklagede påpeker negative trekk ved eiendommen, som adkomst. Dette har ikke endret seg etter at kontrakten ble inngått. Dette må betraktes som en erkjennelse av at innklagede har oversett en viktig faktor som kunne ha innvirkning på prisen. Innklagede tar også opp prisspørsmålet i sitt brev. Det er ikke riktig at klagerne ville holde en høy pris. De har forholdt seg til innklagedes vurdering og sagt at den kan de stå på, dvs. at de kan vente. De har ikke fått råd om å gå ned på pris underveis. Innklagede oppfatter det slik at innklagede gir uttrykk for å ha feilvurdert prisen.

Eiendommen er ikke i tilstrekkelig grad blitt presentert for aktuelle kjøpere. Klagerne har selv sørget for visning til potensiell kjøper som ikke hadde fått presentert eiendommen ved henvendelse til innklagede.

Eiendommen ble fotografert i mars, med en «brun» hage. Etter klagernes initiativ ble det tatt nye bilder (sommerbilder), uten at disse ble brukt i presentasjonen av eiendommen. Først etter åtte uker, da klagerne oppdaget feilen, ble bildene byttet ut i salgsoppgaven og på finn.no. På zett.no ble de ikke skiftet ut. Kontraktsperioden var da i praksis over.

Også loggen viser at det fra innklagedes side ikke var aktivitet for å selge eiendommen. Det er ikke dokumentert aktivitet fra innklagede side etter april, når det korrigeres for feilføringer i loggen.

Klagerne antar at deres saksbehandler var fraværende fra arbeidet over måneder i kontraktsperioden, enten som sykmeldt eller permitter, uten at andre fikk et klart ansvar for deres eiendom.

Innklagede innrømmer i brev av 22. november 2004 manglende kontakt/dialog mellom innklagede og klagerne. Ut over ubehaget ved ikke å få respons på henvendelser, har dette klart hatt som konsekvens at alternative tiltak ikke har blitt diskutert. Klagerne har ikke fått nyttiggjort seg den faglige kompetansen innklagede eventuelt har.

Innklagede besvarte klagernes anmodning om dokumentasjon av utgifter med inkassotrussel. Dette oppfatter klagerne slik at innklagede ikke har hatt disse utgiftene og derfor ikke kan dokumentere disse.

Klagerne hevder på denne bakgrunn at annonseringen og andre utgifter har fått vesentlig redusert virkning ved at tiltakene ikke har blitt satt inn i en meglerfaglig sammenheng og at det derfor er urimelig at de skal dekke disse utgiftene, som heller ikke er tilfredsstillende dokumentert. Videre er det bare annonsert tre ganger i lokalavisen, mens innklagede har forpliktet seg til å annonsere fire ganger.

Klagerne hever at innklagede har opptrådt unnfallende og lite profesjonelt i sitt forsøk på å selge eiendommen. Ved at han i tillegg har unnlatt å annonsere huset i henhold til inngått kontrakt, opplever klagerne at innklagede har vært et hindrer for å få solgt eiendommen i den attraktive delen av året, med de tap det innebærer. I tillegg kommer forsinkelser i byggeplanene. Klagerne mener at en symbolsk erstatning kan ta utgangspunkt i rentetap i et halvt år.

Innklagede anfører:

Etter befaring ble klagerne presentert for innklagedes prisvurdering av eiendommen stor kr 1.100.000 begrunnet med at dette var en bra eiendom med en flott beliggenhet. Allerede da ble det snakket om adkomsten, da den går over et industriområde. Imidlertid trodde innklagde ikke at denne ville ha noen særlig negativ innvirkning, da det i forslag til ny reguleringsplan ble lagt opp til bedre adkomst for eiendommen

Eiendommen ble annonsert på vanlig måte. Responsen var ikke stor, men normalt ut fra ha som kanforventes for et hus i den prisklassen. Det var fire visninger uten at det førte til noe bud.

Innklagedes kommentar vedrørende adkomsten i brev av 1. november 2004 var kun en gjengivelse av et av flere momenter fra kunde som gjorde eiendommen uaktuell. Innklagede mener at adkomsten isolert sett ikke var noen grunn til at prisen skulle endres. Pris er likevel det sterkeste virkemiddel for å skap interesse når responsen er lav. Innklagede kan i ettertid være enig i at prisvurderingen var i høyeste laget, men prisantydningen var satt ut fra et innklagede og klagerne var enige om.

Eiendommen ble etter innklagedes mening presentert for alle aktuelle kunder i oppdragstiden, gjennom tre annonser i lokalavisen, i innklagedes boligmagasin, finn.no og zett.no, samt hos innklagedes bankforbindelse og på innklagedes kontor.

Det er korrekt at eiendommen ble fotografert i slutten av mars, og etter ønske fra klagerne ble det som hovedbilde på prospektet brukt et utsiktsbilde som ikke viste noen hage og etter forespørsel fra innklagede 13. juli 2006 (2004?) og etter ønske fra klagerne, ble eiendommen fotografert på nytt i juli 2004. Bildene ble endret både på nett og i salgsoppgave, fortsatt med utsiktsbilde som hovedbilde.

Når det gjelder loggføring, gir ikke den et riktig bilde av hva som har skjedd i saken. Disse opplysningene har klagerne fått ved innklagedes hovedkontor, og ikke av ham som sitter med saken som inneholder både notater, samt innklagedes kunnskap om hva som virkelig hadde skjedd rundt oppdraget.

Det er korrekt at saksbehandleren var sykmeldt på grunn av en operasjon fra slutten av mai og store deler av juni, samt at han i juli hadde ferie. I hans fravær var det en annen saksbehandler som hadde ansvaret for hans saker. Da dette er et lite kontor, hadde også de andre ansatte på kontoret god oversikt og innklagede ivaretar alle oppdrag på en best mulig måte selv om saksbehandleren for oppdraget ikke skulle være tilgjengelig.

Det er tidligere dokumentert utgifter til infoland. Disse er sendt klagerne 4. februar 2005.

Innklagede mener klagerne har fått levert annonser i henhold til inngått oppdrag med tre annonser i lokalavisen, samt boligmagasinet. Eiendommen har hele tiden ligge t på nett, og har vært presentert for aktuelle kunder som søkte eiendom i dette området

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav om bortfall av plikten til å betale meglers utlegg.

Reklamasjonsnemnda ser at det i denne saken foreligger forhold som kan tyde på at oppdraget ikke er ivaretatt på en akseptabel måte. Reklamasjonsnemnda har en viss forståelse for at oppdragsgiveren kan føle sine interesser dårlig ivaretatt i forbindelse med skifte av saksbehandler. Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester har tidligere gitt uttrykk for at meglerforetaket må ha gode rutiner for å sikre oppdragsgiveren ved saksbehandlerens sykdom eller feriefravær. I denne saken foreligger det imidlertid påstand mot påstand hva angår ivaretakelsen av klagerens interesser under sykefraværet, og Reklamasjonsnemnda kan da ikke tillegg den ene partens påstander større vekt enn den andres.

I henhold til avtalen har klagerne krav på «inntil» fire fargeannonser. Innklagede har derfor ikke opptrådt i strid med oppdraget på dette punktet.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Avvisning for så vidt gjelder bytte av saksbehandler.

Ikke medhold hva angår annonsene.

Oslo, den 22. juni 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant