Klage nr:
18/05


Avgjort:
14.06.2005


Saken gjelder:
Meglers ansvar for selgers overflatebehandling ved salg av bolig etter bustadoppføringslova


Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Nordstrand


Saksframstilling

Innklagede hadde for salg to seksjoner i bolig under oppføring. Klagerne (selgerne av de to seksjonene) hevder at innklagede har villedet kjøperne ved å opplyse at de måtte forvente at leilighetene var ferdig malt ved overtakelse.

Klageren anfører:

Klagerne gjør gjeldende at innklagede har brutt god megleskikk ved håndteringen av oppdraget. Temaet i saken er innklagedes informasjon til kjøperne om malerarbeid. Selgeren fremholder at boligene skulle leveres ferdig til malerarbeid. Det er ikke gitt andre opplysninger i prospekt eller kontrakt, hvorfor veggene er klare til maling i de fargene kjøperne ønsker eller eventuelt til tapetsering.

Det er ifølge klagerne enighet mellom partene om at innklagede på overtakelsesforretningen meddelte kjøperne at de måtte forvente at leilighetene var ferdig malt. Da innklagede meddelte dette, fremmet klagerne krav om at leilighetene ble malt ett strøk til. Klagerne protesterte sterkt overfor innklagede. Klagerne måtte imidlertid følge opp innklagedes løfte overfor kjøperen, slik at leilighetene måtte males. Dette medførte kostnader i størrelsesorden kr 50.000 + mva for begge leilighetene.

Klagerne hevder at innklagede har forsømt seg ved oppdraget og har pådratt dem store meromkostninger. De krever derfor at innklagede dekker meromkostninger i samsvar med eiendomsmeglingslovens § 4-6.

Innklagede anfører:

Innklagede viser til sine brev av 19. oktober 2004 og 1. desember 2004. Innklagede mener at han ikke har brutt god meglerskikk ved håndtering av oppdraget. Han har vært nøye med godkjenning av prospektene og håndteringen hele veien. I tillegg er selgeren profesjonell. Det er så vidt innklagede er kjent med vanlig at når ikke annet er meddelt i prospektet, skal det være ferdig malt ved overtakelse i slike saker. Det har også vært en faktisk enighet med oppdragsgiveren om dette hele veien. Det presiseres at innklagede ikke har lovet kjøperne at det skulle males et strøk til.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede var fullt kjent med klagernes syn på maling, klagerne viser til sitt brev av 10. oktober 2004 med beskrivelse og forklaring med hensyn til hva som skulle gjøres av malerarbeid. Prospektet ble korrigert vedrørende feil opplysning med hensyn til oppvarming, vedrørende maling ble intet korrigert.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler klager fra forbrukere mot foretak som er tilknyttet klageordningen. Utbygger og selger av to eierseksjoner under oppføring kan ikke anses å være forbrukere i denne sammenheng. Saken kan således ikke behandles av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 8. juni 2005 / 14. juni 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant