Klage nr:
19/05
Avgjort:
23.05.2005
Saken gjelder:
Meglers ansvar for å undersøke kjøpers finansiering m.v.
Foretakets navn:
Lillehammer og Omegns Boligbygelag (Garanti LOBB)

Saksframstilling

Klageren undertegnet salgsoppdrag med innklagede høsten 2002. Bud fra kjøperen ble akseptert, kontrakt underskrevet og overtakelseserklæring ble undertegnet. Kjøperen betalte ikke kjøpesummen og kjøpet ble hevet fra klagerens side. Innklagede ble gitt i oppdrag å foreta dekningssalg. Det kom ikke inn tilfredsstillende bud og klageren valgte å flytte tilbake til boligen.

Klageren krever dekket sitt økonomiske tap ved at innklagede ikke har undersøkt kjøperens finansiering i tilstrekkelig grad.

Klageren anfører:

Klageren er klar over at det i lov om eiendomsmegling ikke er oppstilt noe krav til innhenting av finansieringsbevis. Klageren mener likevel det er verdt å merke seg at kjøperen kun oppga mobiltelefonnummer til sin finansieringskilde. Dette burde påkalle en viss oppmerksomhet hos innklagede. Når innklagede ringte nummeret, svarte personen at finansieringen ville gå i orden. Denne beskjeden synes uten videre å ha blitt lagt til grunn.

Innklagede burde gjort noen tiltak for å sikre selgeren, for eksempel ved å kreve forskudd.

Innklagede burde vite at Husbanken, som ble oppgitt som finansieringskilde, ikke finansierer kjøp av brukte boliger. I den grad man kan søke på lån til brukte boliger med husbankmidler går dette gjennom de kommunale boligkontorer. Innklagede har med dette opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Det økonomiske tapet er på kr 101.748, og refererer seg til utgifter i forbindelse med flytting m.m. I tillegg kommer salær fra klagernes advokat på kr 1.178. Totalt kr 102.926.

Det vises særskilt til lov om eiendomsmegling §§ 3-1, 3-7, 3-8 og 3-9.

Innklagede anfører:

Saken dreier seg om hvorvidt innklagede har forsømt sin undersøkelsesplikt vedrørende kjøperens evne til å finansiere boligen. Innklagede kan ikke se å ha opptrådt kritikkverdig. Budgiveren oppga Husbanken som sin finansieringskilde. Det ble videre oppgitt saksbehandlers telefonnummer.

I ettertid har det vist seg at den oppgitte personen ikke var ansatt i Husbanken, likevel presenterte han seg som det ved henvendelse og bekreftet budgiverens finansiering. Det var ingenting som tilsa at innklagede burde foretat ytterligere undersøkelser. At noen gir seg ut for å være ansatt i en bank for så å gi en uriktig bekreftelse på finansiering, er svært uvanlig.

Klageren hevder videre at enhver megler må antas å kjenne til at Husbanken ikke finansierer brukte boliger. Dette må være helt uriktig. På tidspunktet da eiendommen var lagt ut for salg, tilbød Husbanken såkalte kjøpslån. Disse ble utbetalt direkte av Husbanken. I tillegg kunne låntakerne søke om etableringslån, det var dette som ble kanalisert gjennom kommunenes boligkontor. Fra januar 2003 har kjøpslån og etableringslån blitt slått sammen til det som nå heter startlån, og som utbetales gjennom kommunen. I 2002 var det ikke uvanlig at kunder oppga Husbanken som finansieringskilde for brukte boliger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av påståtte forsømmelser i forbindelse med undersøkelse av kjøperens finansiering m.v.

Reklamasjonsnemnda behandler bare krav mot eiendomsmegler. Manglende oppfyllelse av kjøpekontrakten er et kjøper-selger forhold, som Reklamasjonsnemnda ikke kan ta stilling til.

Innklagede har gjort forsøk på å sjekke budgiverens finansiering. Det opplegg som er skissert i denne saken, hadde innklagede imidlertid ikke grunnlag for å avsløre. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede burde ha reagert på å få et mobilnummer til en påstått bankansatt.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det mye som kan tale for at en eiendomsmegler bør søke å sikre selgerens interesser gjennom et forskudd. Omstendighetene kan imidlertid variere på en slik måte at det ikke kan kreves at eiendomsmegler har noen slik forpliktelse.

Ut fra de opplysninger som er gitt i dennesaken, har Reklamasjonsnemnda ingen forutsetninger for å ta stilling til om det her var kritikkverdig av innklagede ikke å sørge for at det ble innbetalt et forskudd.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 23. mai 2005

sign. sign. sign.
Vegard Syvertsen Tore Bråthen Bård Bømark
Forbrukerrådets representant formann Norges Eiendomsmeglerforbunds representant