Klage nr 2012086

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 26. september 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Meland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     DnB Eiendom AS Eiker

 

Saken gjelder:              Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte en tomt formidlet gjennom innklagede den 3. oktober 2011. Tomten var annonsert som byggeklar. Det viste seg at klageren måtte bruke fire måneder for å få tilstrekkelige godkjennelser før det kunne bygges noe på tomten. Klageren krever erstattet sitt økonomiske tap for perioden.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

I salgsopplysningene, salgsoppgaven og i informasjonen fra innklagede  har det hele tiden fremgått at tomten som klageren har kjøpt, har vært byggeklar. Når tomten er betegnet som ”byggeklar”, mener klageren at man kan begynne å sette opp et hus, forutsatt at huset og fasadetegninger er godkjent av kommunen.

 

Tegninger til hus og fasadeendringer ble utarbeidet av klageren hos en ekstern byggmester.

Tegningene ble raskt godkjent av kommunen.

 

I perioden fra papirene ble godkjent og frem til endelig godkjenning har det ifølge klageren blitt en forsinkelse på ca fire måneder. Klageren synes forsinkelsen har vart lengre enn det som var forventet, særlig med tanke på at innklagede markedsførte tomten som ”byggeklar”. Forsinkelsen har medført en utsettelse av klagerens husprosjekt i perioden.

 

Klageren har lagt rem kjøpekontrakten hvor han mener at kontraktens punkt 6 burde fremkommet tydeligere i salgsoppgaven. I salgsoppgaven står det helt klart at tomten er byggeklar. Etter klagerens syn strider salgsoppgaven mot markedsføringsloven § 3, § 7 og § 8. Klageren mener det er vesentlige punkter i kontrakten som innklagede burde ha informert om.

 

Forsinkelsene vil trolig påvirke klagerens mulighet for den planlagte egeninnsatsen (maling, sparkling og pussing) på boligen. Klageren hadde beregnet å bruke sommerferien til arbeidet, som nå ser ut til å bli vanskelig utover høsten. Klageren må derfor leie inn arbeidskraft til arbeidene da klageren selv jobber fulltid.

 

Klageren ønsker erstatning for sine økonomiske utgifter og tapte inntekter i forbindelse med forsinkelsen.

 

Klageren har oppstilt følgende vurdering av erstatningskravet:

 

Utgifter/ inntektstap per måned:

Drivstoffutgifter med bom:                               4300 kroner

Renteutgifter på lånet for kjøpet av tomten:  3200 kroner        

Tap av leieinntekter for planlangt hybel:            7000 kroner

 

Sum per måned:                                          = 15 000 kroner

Sum totalt fire måneder:                               = 60 000 kroner

 

Utgifter til maling, sparkling og pussing:      70000 kroner

Total sum:                                                   = 130 000 kroner

 

Innklagede anfører:

De enkelte eiendommene er godkjent, skilt ut og overskjøtet til kjøperne. Det er kun klagerens egne arbeider/ søknader som trengs for at klageren skal kunne få oppført sin bolig. Imidlertid må selvsagt den enkelte boligen prosjekteres, omsøkes og godkjennes individuelt. Innklagede kan ikke se at en slik normal prosess strider mot begrepet: ”byggeklar tomt”.

 

Den vedlagte salgsoppgaven innholdet fullstendige, gjeldende reguleringsbestemmelser, samt senere mottatt informasjon fra kommunen. Innklagede viser særlig til salgsoppgaven side 21, tredje punkt. Innklagede har utført oppdraget i henholdt til god meglerskikk.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Det er etter det klageren er kjent med kommunen som behandler søknader om regulering av tomter. I denne saken gjelder det støy og geotekniske forhold.

 

Klagerens inntrykk er at utbyggeren og kommunen har gjort hva de kan for å få tomten raskest mulig klar for bygging. Denne tiden har etter klagerens beregning tatt rundt fire måneder. Klageren er per dags dato god fornøyd med at alt er klart og at byggingen er godt i gang. Tidsbruken er etter det klageren vet brukt til å få de rette godkjenninger for bygging og klageren stiller ingen spørsmålstegn til tidsbruken.

 

Etter klagerens vurdering er innklagede den profesjonelle part som må ta sin del av ansvaret. Innklagede har med viten solgt en tomt som han allerede visste ville innebære forsinkelser uten å informere klageren om dette. Innklagede burde vite at behandlingen vil ta en viss tid, når ikke alt var klart for bygging allikevel. Klageren synes at den faktiske forsinkelsen strider mot begrepet ”byggeklar”.

 

Ansvaret for behandlingstiden er et resultat av dårlig informasjon. Innklagede bør ha ansvaret. Dette gjelder selv om støy og geotekniske undersøkelser er nevnt i salgsoppgaven.

 

Klageren mener at det ikke ville vært noen sak dersom innklagede hadde hatt en riktig markedsføring av tomten. For øvrig har innklagede forsøkt å dokumentere sitt økonomiske tap så godt som mulig.

 

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede stiller seg uforstående til klagerens påstander om at innklagede kjente til forsinkelser før byggesøknader på feltet var behandlet av kommunen. Innklagede hadde ingen kjennskap utover den godkjente rammetillatelsen fra kommunen, datert 28. juli 2008 som tidligere nevnt og vist i salgsoppgavens side 20 og 21. Annen informasjon er ikke mottatt fra kommunen.

 

Når det gjelder fremdriften i byggesøknaden fra selgeren og kommunen, er dette ukjent for innklagede. Innklagede fastholder sin tidligere påstand i saken.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder erstatning for tap som er pådratt som følge av at bygging på tomten ble forsinket.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren eller kommunen vil ikke bli vurdert.

 

Reklamasjonsnemnda kan ikke se det godtgjort at innklagede har vært årsak til forsinkelsen. Da innklagede ikke kan klandres for utførelsen av oppdraget eller forsinkelsen, er det ikke grunnlag for erstatning.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.