Klage nr:
24/05
Avgjort:
22.06.2005
Saken gjelder:
Utforming av kjøpekontrakt – uenighet om oppgjøsdato m.v.
Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling – Pacta Eiendom AS, Trondheim

Saksframstilling

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin eiendom, som var under bygging og skulle leveres klar til maling. Prosjektet ble oppført av entreprenør. Kontrakten er undertegnet 14. september 2004. Bustadoppføringslovas bestemmelser er brukt ved salget.

Klageren anfører:

Det har oppstått en diskusjon angående når innbetaling fra kjøperne skal finne sted. Bygget var ferdig til maling 15. mars 2005. I kjøpekontrakten står det i tillegg at bygget er klart for overtakelse 3. mai 2005. Grunnen til dette var at kjøperne skulle få male og legge gulv før listverk og kjøkkeninnredning ble montert.

Før kontrakten ble undertegnet påpekte klagerne overfor innklagede at ordlyden her kanskje var litt misvisende og at det kan se ut som om innbetaling skulle finne sted 3. mai og ikke 15. mars. Innklagede skal ha svart at dette var klart og at kjøperne ikke ville få nøkkel før kjøpesummen var innbetalt. Klagerne undertegnet derfor kjøpekontrakten i god tro på at innbetaling skulle finne sted innen 15. mars 2005. Klagerne ble derfor overrasket da innklagede i februar fortalte at innbetaling ikke skal skje før 3. mai. Innklagede skal nå ha uttalt at klagerne må ha misforstått dette, og at dette er vanlig praksis hos alle meglerhus. Klagerne har undersøkt dette med to andre meglerhus, disse har ikke en slik praksis. Der skjer innbetalingen når huset leveres «klar for maling» selv om entreprenøren kommer i etterkant og monterer lister og kjøkkeninnredning. Både i salgsoppgave og på Internett står det «Leveres klar til maling», dette er etter klagernes mening 15. mars.

I kjøpekontrakten står det at «Dersom selger utleverer nøkler til kjøper før innetaling som ovenfor nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og megler er uten ansvar for dette.» Det er ikke mulig for kjøperne å kunne male og legge gulv uten å få utlevert nøkkel. Klagerne spør om hvem som står som juridisk ansvarlig dersom noe skjer når klagerne slipper kjøperne til med maling og gulvarbeid i et bygg de ennå ikke eier og har betalt og innklagede i tillegg fraskriver seg ethvert ansvar. Det står videre i kjøpekontrakten at «Overlevering av eiendommen kan skje selv om det gjenstår mindre utvendige/og eller innvendige arbeider som ikke er til hinder for normal bruk av eiendommen.» Det var kun listverk og kjøkkeninnredning som gjensto å montere per 15. mars 2005.

Klagerne har også tidlig i prosessen klaget på saksbehandleren. Salget av den ene seksjonen ble annullert for klagernes regning. Denne saken ble ordnet ved at seksjonen ble solgt for annen gang for kr 50.000 mer. Innklagede tjente derfor dobbelt på salget. Klagerne gikk ikke videre med saken. Innklagedes saksbehandler har ikke tidligere solgt et nybyggprosjekt.

Klagerne har liten erfaring med salg av eiendom. De valgte derfor hva de trodde var en seriøs eiendomsmegler ved salg av eiendommen og følte seg trygge på at innklagede skulle ivareta deres interesser. Klagerne finner det sjokkerende at en eiendomsmegler kan lyve og gi uriktige opplysninger uten at det får konsekvenser.

Klagerne krever at innklagede enten innbetaler salgssummen på de to leilighetene, minus avtalt honorar til avtalt tid som er 15. mars, eller at de betaler det økonomiske tapet klagerne får ved dette. Tapet er nærmere kr 40.000.

Innklagede anfører:

At oppgjør skal finne sted etter overtakelse fremgår av §3 oppgjør, der det står «Rest kjøpesum blir utbetalt til selger når skjøtet er tinglyst og overtakelse har funnet sted.» For at klagerne skulle fått overført noen del av kjøpesummen, skulle de stille garanti etter bustadoppføringslova § 47. Slik garanti er ikke stilt. Etter innklagedes oppfatning er kontrakten derfor helt klar på når utbetaling skal skje.

Hva angår salgsoppgaven fremgår det at eiendommen leveres «klar til maling» innen mars 2005. Det tas imidlertid forbehold om endelig overtakelse, denne er avtalt ikontrakten til 3. mai 2005.06.14

Hva angår påstand om meglers angivelige muntlige tilsagn om tidligere utbetaling til selger, bestrides dette. Dette falle r på sin egen urimelighet, da kontrakten er klar i motsatt retning.

Innklagede bestrider klagernes beskrivelse av forholdene omkring tidligere annullering av kontrakt, uten at han ser noen grunn til å gå nærmere inn på dette.

Innklagede bestrider økonomisk ansvar i saken og beklager at klagerne oppfatter saken annerledes.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Dette er salg av to seksjoner under oppføring, og derved ikke forbrukerforhold. Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler forholdet mellom en forbruker og eiendomsmegleren. Klager fra næringsdrivende behandles som hovedregel ikke. Saken avvises.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Avvisning

Oslo, den 23. Mai 2005 / 22. juni 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant