Klage nr:
25/05
Avgjort:
22.06.2005
Saken gjelder:
Krav om erstatning som følge av manglende rådgivning
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Stavanger

Saksframstilling

Klagen gjelder oppdrag ved salg av leilighet. Avtale ble inngått mellom klagerne og innklagede 28. november 2004. Leiligheten ble lagt ut for salg i desember 2004, og ble solgt medio januar 2005. Klagernes krav er frafall av vederlag til megler, samt erstatning for tap som følge av dårlig/manglende rådgivning fra innklagede. Det ble ved inngåelse av salgsoppdrag for leiligheten inngått avtale om salg av bolig i tillegg.

Klageren anfører:

Klagernes klage gjelder manglende råd og veiledning ved salgsprosessen/budrunden, samt manglende informasjon og direkte feil opplysninger i prosessen og rundt forhold som klagerne vurderer som viktige i salget. Klagerne ønsker også opphevet kontrakt om salg av bolig.

Klagerne kritiserer innklagedes valg av tidspunkt for å legge ut leiligheten for salg, og innklagedes prisvurdering, som var kr. 1.250.000. Kritikken går på at salget kom tett etter jul, med frykt for dårlig økonomi i markedet, i tillegg til at klagerne skulle reise bort i fire dager kort tid etter at leiligheten var lagt ut for salg.

Klagerne hadde orientert innklagede om at de i utgangspunktet ikke ønsket å flytte ut av leiligheten før påske, og stiller seg derfor undrende til at innklagede hadde hastverk med å selge leiligheten så tidlig i januar. Leiligheten ble solgt etter første visning mens klagerne var bortreist. Salgssum var kr. 75.000 under prisantydning. Klagerne forsøkte først å gi et motbud på kr. 1.225.000 som ble avvist. Etter avslaget var innklagedes dårlige rådgivning fortvilende for klagerne.

Innklagede ga tydelig utrykk for at klagerne ikke kunne forvente kr. 1.250.000, endog kr. 1.200.000, på grunn av en flottere og sammenlignbar leilighet med prisantydning på kr. 1.200.000. Denne ville budgiveren kikke på.

Før motbud ble gitt av klagerne, spurte de innklagede hvordan den andre leiligheten var. Innklagede hadde sett på den på Internett. Klagerne mener de ikke fikk all relevant informasjon fra innklagede, og ville ikke godtatt budet på

kr. 75.000 under prisantydning dersom de hadde fått korrekt informasjon. Det var blant annet et soverom mindre, og mindre kjøkken. Leilighetene var like store.

Klagerne forventet å få informasjon som de kunne vurdert opp mot sin egen leilighet i tillegg til strategisk rådgivning om blant annet å vente med å selge.

Klagerne er forundret over at innklagede sier ar deres leilighet ikke er verdt

kr. 1.225.000, for paret som bød, siden de har kjøpt en tilsvarende leilighet til

kr. 1.250.000. Det aktuelle paret mistet klagernes leilighet p.g.a. ansiennitet.

Innklagede fortalte at han hadde jobbet som megler i et og et halvt år, men det viste seg i ettertid at han kun hadde jobbet som megler et halvt år. Det er etter klagernes mening kanskje årsaken til de dårlige rådene som klagerne fikk.

Etter at klagerne hadde levert klage på innklagedes kontor, ville de også kansellere avtalen om salget av bolig. Dette ville ikke innklagede gjøre uten en kompensasjon på kr. 10.000. Klagerne fikk imidlertid hevet avtalen vederlagsfritt.

Klagernes krav på erstatning er kr. 75.000 pga. dårlig veiledning, samt frafall av vederlag for innklagede på kr. 50.000. Subsidiært kreves det erstatning for tap med kr. 50.000, som er differansen mellom salgspris og klagernes første motbud, og frafall av innklagedes vederlag, kr. 50.000.

Innklagede anfører:

Innklagede oppfatter at han har handlet slik han skulle og burde. Opplevelsen av hendelsen var imidlertid fastlåst og det lyktes ikke å finne noen annen løsning enn å fristille klagerne fra avtalen om at innklagede også skulle selge bolig.

Innklagede mener at den salgssum han oppnådde, da klagerne selv valgte å gi motbudet, var den høyeste pris som var oppnådd i denne blokken på det aktuelle tidspunktet, selv om summen var lavere enn prisantydningen.

At det i ettertid kommer høyere bud på leiligheter itilsvarende leilighetskomplekser blir vanskelig for innklagede både å vurdere og forholde seg til.Innklagede oppfatter ikke at han la press på klagerne for å få gjennomført handelen.

På dette grunnlag avvises klagernes krav.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav om erstatning som følge av manglende rådgivning.

Reklamasjonsnemnda bygger bare på det som er skriftlig dokumentert for Nemnda. I denne saken er det ikke gitt tilstrekkelig dokumentasjon for at innklagede har opptrådt kritikkverdig.

Reklamasjonsnemnda ser imidlertid at innklagedes prisvurdering kan være i overkant høy med tanke på at det aldri tidligere var solgt noen leilighet med så høy pris. Det vil imidlertid alltid være et element av usikkerhet ved rådgivning om markedsprisen, og det må være akseptabelt med mindre avvik. I prisantydningen var prisen satt med slingringsmonn +/- 5 %. Det innebærer at den oppnådde pris ligger ca kr.10.000 under prisantydningen, noe som ikke kan gi grunnlag for et krav på erstatning.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 22. juni 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant