Klage nr 2012111

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 7. november 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                     Terra Eiendomsmegling Halden

                                   Berg Sparebank Eiendomsmegling AS

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdrag om salg av sin eiendom, og eiendommen ble annonsert på nett i perioden 2008 – 2009. Boligen ble ikke solgt. Det ble avtalt at oppgjøret skulle foretas når boligen skulle forsøkes solgt ved en senere anledning. Den 30. juni 2011 ble boligen forsøkt solgt på nytt. Eiendommen ble lagt ut på FINN.no. Det fremkom av nettannonsen at boligen hadde ligget ute for salg 1209 dager, noe klageren mener har virket inn på omsetteligheten for eiendommen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren inngikk oppdrag om salg av sin eiendom, og eiendommen ble lagt ut på nett i perioden 8. mai 2008 – 21. desember 2009. Det var mange interessenter, men på grunn av manglende bud valgte klageren å stanse salget for isteden å leie ut huset etter denne perioden.

 

Innklagede trakk da salget fra markedet og annonseringen opphørte. Ettersom klageren ønsket å selge ved en senere anledning, ble det bestemt at oppgjøret skulle vente til etter neste salgsperiode. Sommeren 2011 ble innklagede kontaktet. Nye bilder og ny annonsering ble iverksatt. Denne gangen fikk klageren melding fra innklagede om at det var lite besøk på visningene.

 

 

Klageren fikk informasjon fra innklagede om at eiendommen i annonsen på FINN.no hadde ligget ute for salg i 1209 dager. Klageren mener at en slik opplysning har vært en sterkt medvirkende faktor til laber interesse for eiendommen. At en bolig har ligget ute for salg i tre år gir grunn til å mistenke alvorlige feil og mangler.

 

Huset ble aldri solgt. Klageren mener at feilopplysningen på FINN.no tilsier en nedsettelse av innklagedes vederlag.

 

Innklagede anfører:

Da oppdraget ble igangsatt på nytt, ble status på oppdraget fra sist periode igjen aktivert i programmet ”Emprof”. Innklagede foretok alle nødvendige gjøremål i forbindelse med oppdraget, blant annet ny bestilling fra takstmannen, rekvirerte ny informasjon fra ”Infoland” og nye opplysninger fra kommunen. Eiendommen ble også annonsert på nytt blant annet på FINN.no.

 

Eiendommen ble dessverre heller ikke denne gangen solgt, til tross for et meget godt oppmøte på den nye fellesvisningen. Eiendommens tekniske stand, herunder mye fukt i kjelleren, sett i forhold til prisen, medførte at interessenter trakk seg. Klageren valgte da å trekke oppdraget.

 

Innklagede har på oppfordring fra klageren avventet med faktura. Etter at fakturaen ble utsendt, ble innklagede kontaktet av klageren og gjort oppmerksom på forholdet vedrørende antall dager på FINN.no. Innklagede tilbød å dekke kostnaden til FINN.no i sin helhet. Innklagede har ikke belastet klageren for dette utlegget, kun den første annonseringen.

 

Innklagede har heller ikke tatt betalt for innhenting fra ”Infoland”, ny produksjon og opptrykking av salgsoppgaver og heller ikke arbeid utført i salgsperioden.

 

Innklagede kan ikke se at antall dager som fremkom som salgsperiode på FINN.no, kunne ha avgjørende innvirkning på interessen for eiendommen. Interessentene kom og fikk se eiendommen og tok deretter en selvstendig avgjørelse på det tidspunktet om eiendommen var interessant eller ikke.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmålet om hvorvidt det er grunnlag for nedsettelse av innklagedes vederlag som følge av en feil ved annonseringen på FINN.no.

 

I dette tilfellet var oppdraget utgått og eiendommen utleid over en periode. Nytt oppdrag ble inngått og all informasjon ble innhentet på ny. I slike tilfeller vil det være naturlig å registrere nytt oppdrag på eiendommen i meglersystemet. Dette genererer ny annonse på FINN.no, noe som vil være naturlig i denne saken. Ved en slik fremgangsmåte vil man unngå at eiendommen fremstår som om den har vært til salgs i flere år på FINN.no. På den annen side ville det påløpe ytterligere kostnader dersom eiendommen skulle legges ut som nytt oppdrag på FINN.no.

 

På denne bakgrunn finner Reklamasjonsnemnda ikke grunn til å kritisere innklagede i denne saken. Reklamasjonsnemnda har for øvrig merket seg at innklagede har avstått fra å kreve vederlag og utlegg til FINN.no-annonsen.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.