Klage nr 2012094

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 26. november 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     DnB Eiendom AS Mandal

 

Saken gjelder:              Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte i 2010 en hytte formidlet gjennom innklagede. Saken dreier seg om meglerens håndtering av salget og feil opplysninger som er gitt i salgsoppgaven.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en hytte formidlet gjennom innklagede i 2010.

 

Som det fremgår av salgsoppgaven, kjøpekontrakten og takstrapporten, er det tilbakeholdt opplysninger i saken. I følge klageren har hytta flere feil og mangler. Den nevnte takstrapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann etter kjøpet for å undersøke manglene ved bygget.

 

Klagerne ønsket i utgangspunktet å heve kjøpe på grunn av de manglende opplysningene. De valgte likevel å overta eiendommen som planlagt i håp om at de skulle komme til en minnelig løsning i saken.

 

Når det gjelder manglene, ble det ikke gitt dokumentasjon på tinglysning av tilhørende båtfeste, det er ikke dokumentert at hytta er bygget etter Norsk Standard i 2006, samt at det

 

ikke var opplyst at hovedstrømkabel og hovedvannledning til hyttene lå under klagernes hytte. Denne traseen er nå flyttet, og klagerne fikk dermed en kostnad på kr. 55 000. I tillegg til dette ble det ikke benyttet bilde av den hytten de kjøpte i salgsoppgaven, men av flere andre hytter i området. Teksten i salgsoppgavene for de enkelte hyttene skal i følge klageren ha vært identisk.

 

Klagerne har eiet hytta i snart to år, men har ikke før sommeren 2012 kunnet bruke den da de frem til da kun har utbedret feil.

 

Klagerne har sendt reklamasjon til selgerens eierskifteforsikring. Innklagede ønsket ikke å bidra i denne prosessen, noe han tidligere hadde lovet at han skulle gjøre. Per klagedato hadde klagerne ikke fått svar fra forsikringsselskapet. Denne klagen gjelder ikke feil og mangler, men meglerens håndtering av salget.

 

Klagerne mener innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og dermed må erstatte deres påløpte utgifter i saken. Klagerne krever også erstatning for manglende båtplass. Til sammen antas denne summen å være kr. 50 000.

 

Innklagede anfører:

Innklagede mottok salgsoppdrag fra X den 29. mai 2009. Dette oppdraget inneholdt salg av flere eiendommer, herunder den hytta klagerne kjøpte. Klagerne fikk aksept for sitt bud den 17. februar 2010.

 

Innklagede oppfatter at klagen i det vesentlige dreier seg om manglende tinglysning av båtfeste og forhold til eiendommens tekniske beskaffenhet.

 

Når det gjelder båtfeste, er dette tatt inn på side 5 i salgsoppgaven der det står ”det er tinglyst båtfeste og bruksrett til […elva]”. Innklagede er av den oppfatning at en megler skal innhente og gi kjøperen opplysninger om eiendommens tilliggende rettigheter. Det synes klart at innklagede ikke har lykkes med å verifisere selgerens opplysninger om tinglyst rett til båtfeste på en tilfredsstillende måte.

 

Forholdene til eiendommens tinglyste tilliggende rettigheter fremkommer av den tjenende eiendommen som er benevnt med bruksnummer 82 i grunnboken. Servitutt er tinglyst 16. september 2005. Denne servitutten er også opplyst i salgsoppgaven på side 12. Innklagede tar kritikk på at det ikke ble oppdaget at den tinglyste servitutten som omhandler båtfestet, ikke spesielt omhandler klagernes eiendom. Innklagede opplyser at megleren samarbeider med selgeren om å bringe dette forholdet i orden. Innklagedes utfordring ligger i å fremskaffe aksept fra grunneier for at en slik tinglysning kan finne sted. Grunneier er forsøkt purret flere ganger, senest 19. oktober 2012. Innklagede vil fortsette arbeidet med å fremskaffe en tinglyst båtplass til klagerne.

 

Når det gjelder klagen over opplysningene om forholdene ved eiendommen, avvises det at innklagede har hatt kunnskap om feil ved eiendommen som ikke ble opplyst til klager. Innklagede har ikke grunnlag for å vite noe om eiendommens konstruksjon og byggmessig utførelse. Innklagede har presisert i salgsoppgaven side 12 at han ikke har besiktiget eiendommen.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Klagen gjelder krav mot innklagede som følge av hans håndtering av salget og feil opplysninger som er gitt i salgsoppgaven.

 

Innklagede har erkjent å ha gitt uriktige opplysninger i salgsoppgaven om tinglyst båtfeste og bruksrett til båtplass. Det er i strid med god meglerskikk å gi uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Innklagede er dermed ansvarlig for det tap som hans forsømmelse har medført. Reklamasjonsnemnda har ikke forutsetning for å ta stilling til størrelsen på erstatningsansvaret.

 

 

Konklusjon:

 

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klagerens eventuelle tap i tråd med bemerkningene over.