Klage nr 2012127

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 26. november 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den norske Advokatforening og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co DA

 

Saken gjelder:              Oppgjør

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne solgte sin bolig i juni 2010. Innklagede bisto med blant annet oppgjør og gjennomgang av kjøpekontrakt. Innklagedes salær ble trukket direkte fra klientkontoen før utbetaling av kjøpesummen til klagerne. I april 2012 fremmet innklagede krav om den del av salæret de hadde glemt å trekke. Tvisten dreier seg om hvorvidt klagerne må betale dette beløpet til innklagede.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Klageren anfører:

I juni 2010 kontaktet klagerne innklagede for rådgivning i forhold til en landbrukseiendom.  De eide også et hus nær flyplassen i X. Området var omregulert til flyplassformål og klagerne tenkte at de skulle prøve å få solgt eiendommen til Avinor før den eventuelt ble ekspropriert. Innklagede ble spurt om de kunne bistå med salg av denne boligen. Det finnes ingen oppdragsavtale vedrørende meglertjenesten, kun i forhold til rådgivningen omkring landbrukseiendommen.

 

Salget av eiendommen gikk greit og klagerne var fornøyde helt til de i april 2012 ble kontaktet av innklagede med beskjed om at noe feil hadde oppstått med utbetalingen av

 

oppgjøret. Klagerne var skyldig kr. 15 000 til innklagede. Klagerne ba om å få dette skriftlig, noe de fikk den 26. april 2012. I denne skriftlige bekreftelsen var summen økt til kr. 19 023.

 

Klagerne så at det ikke var samsvar med faktisk utbetalt beløp og det beløpet innklagede oppga.

 

Klageren forsøkte å få i gang en samtale med innklagede for å løse den tvisten som var oppstått. Innklagede skal ikke ha kommet med noen svar på klagernes henvendelser. Klagerne mottok purring den 6. september 2012.

 

Klagerne er misfornøyde med hvordan saken er blitt behandlet av innklagede, de mener at innklagede har brutt god meglerskikk og derfor må dekke beløpet selv. 

 

Innklagede anfører:

Innklagede ble engasjert av klagerne den 9. juni 2010. I oppdragsavtalen er det i beskrivelsen av oppdraget krysset av for generell rådgivning. Oppdragsavtalen sammen med timelistene i saken danner grunnlaget for innklagedes salærkrav, og således faktureringen i saken. Faktureringen og feilfaktureringen av klagerne gjelder både advokatoppdraget og oppdrag under eiendomsoppgjør. Innklagede mener Reklamasjonsnemnda ikke er et kompetent organ i denne saken.

 

På nevnte tidspunkt kan ikke innklagede huske at bistand i forhold til salg til Avinor var noe tema. Bistand i forbindelse med dette salget har i følge innklagede startet først en måned senere, da klagerne tok kontakt å spurte om innklagede kunne bistå med salget. I første omgang skulle innklagede gjennomgå kjøpekontrakten og dette oppdraget reguleres derfor av tidligere inngåtte oppdragsavtale.

 

I forbindelse med oppgjøret ble det beklageligvis gjort en feil med oppgjørsoppstillingen. Dette førte til at det ble utbetalt kr. 19 032 for mye til klagerne. Imidlertid følger det av brev fra innklagede til klageren 5. november 2010 at det skulle trekkes kr. 45 123, og ikke kr.
26 091 som faktisk ble trukket. Klagerne har således hele tiden vært kjent med feilen i utbetalingen. At innklagede først ble oppmerksom på dette senere medfører ikke at klagerne slipper å tilbakebetale beløpet. Innklagede har rett til å foreta en endelig fakturering av oppdraget.

 

Etter at forholdet ble oppdaget, ble klagerne underrettet per telefon fra innklagede om feilen i utbetalingen, herunder at det var trukket ca 15 000 eks. mva for lite fra klientkontoen før utbetaling. Partene ble i denne telefonsamtalen enige om at korrigert oppgjørsoppstilling skulle oversendes. Etter dette har det vært noe telefonisk kontakt mellom partene der innklagede har forsøkt å få til en minnelig løsning, samt at det er sendt purring på kravet da minnelig løsning ikke ble oppnådd.

 

Innklagede opprettholder sitt salærkrav.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder feil utbetaling av oppgjør.

 

Reklamasjonsnemnda finner ”at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen” og at ”sakens dokumenter ikke danner tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda”, jf. Avtale om Reklamasjonsnemnd. Reklamasjonsnemnda finner derfor at klagen må avvises.

 

 

Konklusjon:

 

Saken avvises.