Klage nr 2012130

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 26. november 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                     EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, Kristiansund

 

Saken gjelder:              Budgivning.

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren la inn bud på en eiendom formidlet gjennom innklagede. Klageren mener innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke følge opp dette budet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kontaktet innklagede og mottok deretter en e-post med link til eiendommens salgsoppgave den 7. august 2012. Klageren sendte innklagede et bud på eiendommen den 9. august. Akseptfristen ble satt til 15. september kl. 00.00. Dette budet ble sendt via e-post. Klageren mottok ingen bekreftelse på om budet var mottatt av innklagede, og sendte derfor innklagede en ny e-post. I denne e-posten fremsatte klageren kritikk av saksbehandlingen og utført takst på eiendommen. Budet ble også fremsatt på nytt i denne e-posten. Klageren mottok heller ikke denne gang noe svar.

 

Den 17. september sendte klageren på nytt en e-post, denne gangen uten vedlegg i tilfellet tidligere e-poster hadde blitt filtrert av innklagedes spam-filter. Klageren ba her om å få bekrefte at innklagede hadde mottatt e-postene. Klageren mottok ikke noe svar fra innklagede.

 

 

Klageren mener innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning på kr. 5000.

 

Innklagede anfører:

Eiendommen ble lagt ut for salg med en prisantydning på kr. 1 690 000. Før innklagede fikk i oppdrag å selge eiendommen, hadde klageren vært i kontakt med selgerne og tilbudt kr. 1 390 000 for eiendommen. Dette budet ble avslått av selgerne. Etter at innklagede fikk oppdraget, fremsatte klageren et nytt bud, kr. 1 350 000, altså kr. 40 000 mindre enn det han hadde budt tidligere. Det var derfor klart at budet ikke ville bli akseptert, og selgerne anså klageren som en useriøs budgiver. Det ble også stilt spørsmålstegn ved finansieringsgrunnlaget hans.

 

Ansvarlig megler på oppdraget snakket med klageren vedrørende både budet og hans innvendinger til taksten da budet ble innlevert. Takstmannen som ble benyttet, er en erfaren takstmann som kun utferdiger boligsalgsrapporter, og innklagede kunne ikke overprøve hans vurdering av eiendommen.

 

Eiendommen ligger fortsatt ute for salg, og det er selger som eventuelt aksepterer bud på vanlig måte.

 

Innklagede kan ikke se at han har opptrådt i strid med god meglerskikk, og heller ikke at klageren har noe krav på erstatning i saken.

 

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren anfører at erstatningskravet på kr. 5000 er feil. Dette er en skrivefeil. Kravet skulle være kr. 500 idet klageren har hatt denne utgiften ved å klage saken inn for Reklamasjonsnemnda.

 

Det er riktig at klageren fremsatte et bud på kr. 1 390 000 før innklagede fikk oppdrag om salg. Dette budet hadde i følge klageren et forbehold om at klageren skulle besiktige eiendommen først. Det reviderte budet er fremsatt etter gjennomført besiktigelse da det ble klart at eiendommen hadde en rekke feil og mangler. En opplisting av observerte feil og mangler ble oversendt innklagede sammen med budet.

 

Det er nytt for klageren at det ble stilt spørsmål ved hans finansiering. Klageren opplyser at han har kr. 1 400 000 tilgjengelig på konto, samt at han har lånetilsagn på kr. 540 000.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder budgivning.

 

Det fremkommer av den dokumentasjonen som er fremlagt, at store deler av klagen som ble rettet direkte til innklagede gjaldt innhold i taksten og feil som takstmannen ikke hadde påpekt. Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klagerne og innklagede meglerforetak. Forholdet til takstmannen vil ikke bli vurdert da dette faller utenfor nemndas kompetanse.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres skriftlig. I tilfeller der partene forklarer seg ulikt, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens versjon større vekt enn motpartens. I denne saken anfører klageren at innklagede ikke har besvart e-post eller bekreftet mottakelse av bud. Innklagede på sin side anfører at budet og klageren innvendinger i forhold til taksten ble diskutert med klageren. Påstandene er ikke dokumentert skriftlig.

 

Det er klageren som bærer risikoen for kostnadene ved å bringe en udokumentert klage inn for Reklamasjonsnemnda.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.