Klage nr 2012135

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 12. desember 2012. Nemnda har bestått av:

 

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     Aktiv Eiendomsmegling Asker

Von Krogh Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:              Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en borettslagsleilighet formidlet gjennom innklagede. I salgsoppgaven, samt i annonsen, var det inntatt at kostnader til kabel-tv var inkludert i de månedlige felleskostnadene. Dette stemmer ikke, og klageren må betale kabel-tv i tillegg til fellesutgiftene. Tvisten dreier seg om hvorvidt innklagede er erstatningsansvarlig for klagerens merkostnader.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en leilighet formidlet gjennom innklagede høsten 2012. I alt markedsføringsmateriell sto det at kabel-tv var inkludert i husleien. Det samme ble også opplyst av innklagede og selgeren i e-post. Det ble også opplyst at Get var leverandør av kabel-tv i bygget.

 

Det er i følge klageren riktig at Get leverer kabel-tv i bygget. Det er derimot ikke riktig at utgiftene til slik kabel-tv er inkludert i den månedlige husleien. Styrelederen i borettslaget har bekreftet dette ovenfor klageren i e-post datert 17. november 2012.

 

De uriktige opplysningene medfører at klageren får en ekstra utgift på kr. 3 948 i året. Dette

 

 

tilsvarer startpakken hos Get. Klageren mener innklagede må erstatte disse utgiftene i fem år fra overtakelsesdatoen, noe som utgjør en sum på kr. 20 000.

 

Innklagede anfører:

Innklagede anfører å ha innhentet informasjonen om kabel-tv av selgeren, som også godkjente salgsoppgaven med informasjon om at kabel-tv var inkludert i husleien. Selgeren skal også ha gjengitt denne informasjonen i en e-post til klageren.

 

Innklagede hadde ingen grunn til å tvile på selgerens opplysninger og mener at klagen således skulle vært sendt selgerens eierskifteforsikring.

 

Innklagede ber om at Reklamasjonsnemnda vurderer om en eiendomsmegler må sjekke slike opplysninger fra sin oppdragsgiver ved å kontakte kabel-tv selskapet i hvert salg for å opptre i tråd med kravet til god meglerskikk.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder feil informasjon om at kabel-TV inngikk i husleien.

 

Innklagede anfører at opplysningene om kabel-TV ble gitt av selgeren, og at innklagede ikke hadde noen forutsetning for å tvile på disse.

 

Megleren plikter å innhente og kontrollere opplysninger om eiendommen i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-7. Det følger imidlertid av NOU 2006:1 s. 119 at meglerens ”viktigste kilde til opplysninger om eiendommen er selgeren”. Dersom megleren har grunn til å anta at selgerens opplysninger er uriktige, må forholdene undersøkes nærmere. 

 

Innhentede opplysninger fra forretningsfører inneholdt ikke noe om kabel-TV utover teksten ”kabelnett: GET”.

 

Under punktet felleskostnader i salgsoppgaven står følgende:

 

2500 pr. mnd. Varmtvann, kabeltv, vaktmester, betjening av fellesgjeld, gårdsforsikring, forretningsførsel og kommunale avgifter

 

Reklamasjonsnemnda mener at innklagede har forsømt seg ved ikke å kontrollere opplysningene om kabel-TV. Opplysningene om kabel-TV i salgsoppgaven er misvisende. Innklagede blir dermed ansvarlig for tapet som er en følge av denne forsømmelsen.

 

Etter fast praksis i Reklamasjonsnemnda utmåles erstatning tilsvarende fem års avgifter til GET neddiskontert til dagens verdi. Med utgangspunkt i 3,5 prosent diskonteringsrente, fastsettes erstatningssummen til kr 17 825.

 

 

Konklusjon:

 

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klagerens tap i tråd med bemerkningene over.