Klage nr 2013002

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 15. april 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:         Aktiv Eiendomsmegling Heimdal

                        Trondheim Syd Eiendom AS

 

 

Saken gjelder:  Misvisende opplysninger i salgsoppgaven vedrørende fellesutgifter.     

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren har kjøpt en eiendom gjennom innklagede foretak. I salgsoppgaven står det at kostnader til internett er inkludert i fellesutgiftene. I ettertid har det vist seg at dette ikke medfører riktighet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren har anført at det i salgsoppgaven for eiendommen hun har kjøpt, sto at internett var inkludert i fellesutgiftene. Dette har i ettertid vist seg ikke å stemme, og klageren har videre hevdet at det heller ikke har vært inkludert i fellesutgiftene tidligere.

 

Klageren har hevdet at bredbånd fra samme leverandør som leverer kabel-tv i borettslaget, koster kroner 347 pr. måned, og totalt kr 4 164 pr. år.

 

Klageren har hevdet at denne misvisende opplysningen vil ha prisnedsettende effekt ved salg av leiligheten. Klageren har vist til at eiendommen ligger i et område som er svært attraktivt for førstegangskjøpere og studenter. At internett ikke er inkludert i fellesutgiftene mener klageren vil ha en prisnedsettende effekt.

 

Klageren har påstått at eiendomsmegleren har opptråd uaktsomt. Meglerens uriktige opplysninger vil etter klagerens mening medføre økonomiske kostnader for henne. 

Innklagede anfører:

Innklagede har anført at klagen gjelder en tvist mellom klageren og selgeren. Det er anført at det er selgeren som er ansvarlig for at opplysningene i salgsoppgaven er korrekte. I tillegg anser innklagede saken som løst, da selgeren har betalt for internett i ett år, og kjøperen har godtatt dette. Dermed hevdes det at kjøperen har fått sitt tap dekket, og at det dermed ikke kan gjøres krav på dobbel dekning gjeldende. Det er anført at dekning utover det avtalte med selgeren, må rettes mot selgeren og vedkommendes eierskifteforsikring. Innklagede har hevdet at eierskifteforsikringsselskapet har vært kontaktet i sakens anledning, og at selskapet har sagt at de kan se på saken.

 

Vedrørende pris for internett, hevder innklagede å ha kontaktet leverandøren av internett til borettslaget. De skal ha sagt at priser er kroner 247 pr. måned for standardløsning på internett. Det hevdes at prisen klageren har fremsatt på kroner 347 pr. måned er høyere enn den som normalt ville vært levert som standard i borettslaget.

 

Endelig har innklagede anført at feilen ikke vil ha noen innvirkning på eiendommens verdi. Ut fra all erfaring med salg av eiendom i området, har innklagede vist til at salgspris på leilighet ikke blir påvirket av om internett er inkludert i felleskostnadene eller ikke.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder feil opplysning vedrørende felleskostnadene i salgsoppgaven. Felleskostnadene dekker ikke utgifter til internett, slik det er opplyst. Klageren har krevd kr 100 000 i erstatning fra innklagede.

 

Det ansees for å være i strid med prinsippet om god meglerskikk at innklagede ikke har formidlet korrekte opplysninger i salgsoppgaven. Klageren har derfor i utgangspunktet krav på erstatning for de merutgifter feilinformasjonen utgjør. Det er vanlig praksis i Reklamasjonsnemnda å tilkjenne erstatning for feil av innholdet i felleskostnadene for inntil fem år. 

 

I denne saken har klageren fått dekket av selgeren internettkostnader for ett år med kr 2 963.

Spørsmålet for Nemnda blir derfor hvordan dette skal påvirke mulig erstatning fra innklagede.

 

Utgangspunktet er at klageren kan kreve full dekning. Etter praksis i nemnda må innklagede dekke felleskostnader tilsvarende fem års utgifte som utgjør kr 2963 x 5 = kr 17 778, neddiskontert til nåverdi med 3,5 % beregnet forrentning utgjør det kr 13 378.  I dette tilfellet har selgeren dekket klagerens utgifter i ett år med kr 2 963, og klageren har derfor krav på erstatning for de resterende fire årene neddiskontert til nåverdi som da utgjør kr 10 415.

 

 

Konklusjon:

 

Aktiv eiendomsmegling avd. Heimdal har opptrådt i strid med god meglerskikk og må erstatte klageren  kr 10 415.