Klage nr 2013007

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. april 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:         EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold AS avd Horten

 

 

Saken gjelder:  Feil/ manglende opplysninger om hvitevarer     

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en bolig gjennom innklagede meglerforetak. Dato for aksept av bud var
8. november 2012, og dato for overtakelse var 18. januar 2013. Klagen gjelder spørsmålet om hvorvidt kjøleskapet i boligen skulle følge med kjøpet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en bolig gjennom innklagede meglerforetak.

 

Klagen gjelder inkluderte hvitevarer i boligen, idet det har kommet frem at kjøleskapet i boligen ikke skal følge med som hvitevare. Klageren gjør gjeldende at begrunnelsen i følge innklagede er at det står i salgsoppgaven at dersom det ikke er nevnt at det følger med, så følger det ikke med.

 

Klageren er av en annen oppfatning. Klageren gjør gjeldende at det i salgsoppgaven står at kjøkkeninnredningen har integrert oppvaskmaskin og komfyr med koketopp, og at det ligger klart vann til kjøleskapet, dersom en ønsker kjøleskap med vann og isbiter. Klageren hevder at det med formen kjøleskapet, som er bestemt form entall, betyr det kjøleskapet som står der.

 

 

 

Klageren mener derfor at alle hvitevarer er nevnt. I følge teksten står det følgende; dersom hvitevarer eller brunevarer medfølger i handelen vil dette fremgå av salgsoppgaven. Klageren mener derfor at det burde vært nevnt at kjøleskapet ikke fulgte med på lik linje med lysekronen som er presisert som lysekronen som ikke følger med.

 

Klageren mener at kjøleskapet er nevnt på lik linje med de andre hvitevarene, altså at de verken følger med eller ikke følger med. Det står etter klagerens syn intet om at platetopp, komfyr eller vaskemaskin følger med.

 

Når det gjelder teksten som beskriver at det ligger klart vann dersom en ønsker kjøleskap med vann/ isbiter, så er den tolket som at det ikke er koblet til kjøleskapet som står der.

 

Under kjøpsprosessen var klageren av den oppfatning at det var opplagt at kjøleskapet skulle følge med. Klageren hadde derfor ingen grunn til å forespørre innklagede om dette før kjøpet.

 

Klageren viser dernest til avhendingslovas § 3-4 om ”Allment om tilhøyrsle”, som lyder;

”(1) Så langt ikkje anna følgjer av avtale, skal eigedomen for ikkje å ha mangel, ha slike ting og rettar som tilhøyrsle som er nemnt i andre ledd og §§ 3-5 og 3-6. Når det er tvil om noko er tilhøyrsle, skal det leggjast vekt på om det gjeld noko som er uhøveleg å flytte, som er nødvendig til bruk på eigedomen, eller som best kan nyttast der.

(2) Som tilhøyrsle vert mellom anna rekna:

(a) Ting som er på eigedomen og som etter lov, forskrift eller anna offentleg vedtak skal vere der.

 

(b) Ting som er kosta med offentlege tilskot særskilt til bruk på eigedomen.

 

(c) Faste tilstellingar som er kosta med midlar som det offentlege har bunde til bruk på eigedomen.

 

d) Sameigepart,  bruksrett,  part i sams driftsting og driftstiltak, og medlemskap i samvirkeføretak, når dette ligg til eigedomen.

 

(e) Ikkje-forfalne festeavgifter  og andre ikkje-forfalne krav knytt til eigedomen”.

 

Klageren viser dernest til Norges Eiendomsforbunds løsøreliste, som etter klagerens syn sier klart at hvitevarer på kjøkken medfølger, bortsett fra småapparater. Klageren presiserer igjen at det ikke står i salgsoppgaven at kjøleskap ikke følger med.

 

Klageren gjør gjeldende at å kjøpe et tilsvarende kjøleskap som passer inn vil koste ham
kr 20 000. Kjøkkeninnredningen er heller ikke lenger i produksjon, så det vil ikke være noen løsning å kjøpe et smalere kjøleskap for så å tilpasse med en ekstra kjøkkenmodul.

 

Klageren bemerker for øvrig at kjøleskapet er integrert, da kjøkkeninnredningen er tilpasset rundt kjøleskapet, og klageren ellers er tvunget til å kjøpe et nytt likt dobbelt kjøleskap for at dette skal passe inn. Klageren har ikke funnet noe sted at definisjonen på integrerte hvitevarer er at fronten skal være lik, men har funnet at innebygde hvitevarer skal følge med.

 

Klageren har sendt e-post til innklagede flere ganger. Klageren har mottatt svar om å ta kontakt med selgeren for eventuelt å forhandle om kjøleskapet. For øvrig er klageren blitt henvist til teksten i salgsoppgaven; dersom hvitevarer eller brunevarer medfølger i handelen vil dette fremgår av salgsoppgaven.

 

Innklagede anfører:

Innklagede erkjenner at teksten i salgsoppgaven kan være noe uklar i forbindelse med at kjøleskapet er nevnt i bestemt form. Innklagede mener likevel at resten av teksten sier klart at det er opp til kjøper hva man ønsker å sette inn av type kjøleskap, og viser til formuleringen; ”dersom en ønsker et kjøleskap med vann og isbiter”.

 

Innklagede anfører at det ikke står i teksten at kjøleskapet medfølger, og at det heller ikke er en naturlig tolkning at kjøper kunne kaste ut kjøleskapet dersom man ikke ønsket et kjøleskap med vann og isbiter. Innklagede mener at dette indikerer minimum en usikkerhet på hvorvidt kjøleskapet fulgte med. Innklagede hevder at dersom det var viktig for klageren at kjøleskapet skulle medføle, hadde det vært naturlig at han spurte innklagede om dette før inngivelse av bud, eller forutsatte i burdet at kjøleskapet skulle medfølge.

 

Innklagede hevder at integrerte kjøleskap er en del av kjøkkeninnredningen med lik front som resten av innredningen, det at der er laget en nisje for innsetting av kjøleskap betyr etter innklagedes syn ikke at det er integrert.

 

Klageren henvendte seg til innklagede dagen før kontraktsmøtet for å avklare sin uklarhet rundt hvitevarer. I denne e-posten fremgår det at kjøper er usikker på hvorvidt kjøleskapet medfølger. 

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder spørsmålet om kjøleskapet på kjøkkenet fulgte med i handelen.  

 

Reklamasjonsnemnda bemerker innledningsvis at avhendingslovas § 3-4 kun gjelder ”Så langt ikkje anna følgjer av avtale”, og at Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg, gjelder ”når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt”.

 

Partene har i utgangspunktet full frihet til å avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Spørsmålet om hvilke hvitevarer som skal følge med handelen, beror følgelig på hva som er avtalt mellom selger og kjøper.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren vil ikke bli vurdert. I det foreliggende er det spørsmål om hvorvidt kjøleskapet fulgte med salget etter avtale mellom selgeren og kjøperen.

 

Reklamasjonsnemnda uttalte imidlertid i klagesak 2010169 at krav til god meglerskikk tilsier at megler skal ta initiativ til å avklare om hvitevarer skal følge med ved den enkelte handelen.”  Dette gjelder også i denne saken.

 

Reklamasjonsnemnda tar utgangspunkt i salgsoppgavens punkt om ”Standard”, hvor følgende fremgår;

 

”Kjøkkeninnredningen er pen med eikefronter og integrert oppvaskmaskin og komfyr med koketopp (ei plate fungerer ikke). Det ligger klart vann til kjøleskapet dersom en ønsker kjøleskap med vann og isbiter. Lysekrone medfølger ikke i salget”.  

 

Videre heter det i salgsoppgaven at;

 

”Dersom hvitevarer eller brunevarer medfølger i handelen vil dette fremgå av salgsoppgaven”.

 

Nemnda er av den oppfatning at det ikke fremgår eksplisitt av salgsoppgaven at det aktuelle kjøleskapet skulle følge med, selv om formuleringen ”kjøleskapet” er benyttet.

 

Nemnda finner derimot at formuleringen ”Det ligger klart vann til kjøleskapet dersom en ønsker kjøleskap med vann og isbiter” taler mot at det aktuelle kjøleskapet skulle følge med.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.