Klage nr:
37/05
Avgjort:
22.06.2005
Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling
Foretakets navn:
EXBO Eiendom AS

Saksframstilling

Klagerne ga innklagede i oppdrag å selge sin fritidseiendom. De ga også innklagede i oppdrag å selge sin boligeiendom. Begge oppdragene er datert 5. juli 2004 for en periode av seks måneder. Klagerne er misfornøyd med salgsprosessen og krever tilbakebetalt tilretteleggingsgebyr og provisjon, samt reduksjon av prisen på markedspakke, totalt kr 61.466.

Klageren anfører:

Klagen er begrunnet i blant annet

    brutt avtale om visning sommel med og feil i salgsoppgave feilaktig/manglende informasjon til klagerne og potensielle kjøpere feil i annonse

  • beskyldninger mot kommunen om sendrektighet

Dette avfeies av innklagede som «mindre kommunikasjonsproblemer».

Hvorvidt salgssummen for hytte og bolighus ble påvirket av denne spesielle salgsprosessen er vanskelig å bedømme, klagerne konstaterer at resultatet ble langt dårligere enn forhåndsvurderingen.

På grunn av sviktende helse, valgte klagerne å gjøre avtale med et eiendomsmeglerfirma og betale seg fra arbeid og ansvar. De opplevde ganske snart at innklagede var uryddig å forholde seg til og vurderte å si opp avtalen. De valgte å tro på tilforlatelige forklaringer. De hadde dessuten ikke selve oppdragsavtalen og den var det vanskelig å få utlevert.

Klagerne ble slitne av å forholde seg til innklagede, de fikk heller ikke noen kvalifisert råd. Foreliggende bud ble akseptert.

Klagerne kan ikke se at innklagede har forestått det tilretteleggings- og salgsarbeidet som kan forventes av et eiendomsmeglerfirma. De kan heller ikke se at rett til oppsigelse av avtalen fraskriver firmaet ethvert ansvar.

Innklagede anfører:

Innklagede kjenner seg ikke igjen i situasjonene som er beskrevet. Innklagede har valgt å ikke kommentere påstandene i det første brevet, da de var meget feilaktige og unøyaktige. Det blir veldig vanskelig å motbevise påstandene fra klagerne da en del blir påstand mot påstand. Det som er helt klart er at klagernes logg ikke stemmer overens med de faktiske datoene.

Innklagede ser ved gjennomgang av saken at bud på boligeiendommen ikke ble formidlet klagerne på en ordentlig måte umiddelbart etter at budet kom inn. Dette er selvfølgelig beklagelig, men alle interessentene ble fulgt opp i god tid før budfristen og innklagedes påstand er at dette ikke hadde noe å si for det endelige salgsresultatet.

Klagerens ytterligere anførsler:

I klagernes logg vedrørende salg av hytte er det skrivefeil i månedsangivelsen, som skal være juli og august. Datoer for den første kontakten med innklagede kan være noe unøyaktig. Klagerne hadde på grunn av sykdom sterkt behov for å ha innklagede tilstede ved visning av hytta, det fantes ingen avtale om å stå for denne visningen selv. Salgsprisen på nabohytta som innklagede sier er nesten lik, ble solgt for kr 390.000. Hytta er mindre, mangler anneks og har en mer «kronglete» tomt. Innklagede stiller seg undrende til hvem som ikke har mottatt salgsoppgave, klagerne kan fremlegge liste over personer som fikk tilsendt salgsoppgave fra dem. Når det gjelder uttalelsen om at klagerne har forlagt sitt eksemplar av overtakelsesprotokollen, anfører klagerne at innklagede ringte dem fredag 20. august kl 1440 og spurte om de hadde fått protokollen. Det ble forklart at de kunne skrive på et A4-ark, undertegne og fakse til innklagede. Innklagede er enig i at han tok med seg oppdragsskjemaene. Disse ble undertegnet i to eksemplarer for begge eiendommer, klagerne liker å ha sitt eksemplar av undertegnede kontrakter, derfor ble disse etterspurt gjentatte ganger.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av misnøye med saksbehandlingen ved salg av fritidseiendom og bolig.

Reklamasjonsnemnda baserer seg bare på hva som kan dokumenteres skriftlig. Hvor det er påstand mot påstand som i dennesaken bl.a. gjelder hvorvidt klagerne skulle avholde visning uten bistand fra innklagede og manglende rådgivning under budgivningen, kan ikke Reklamasjonsnemnda tillegge den ene partens saksfremstilling større vekt enn den andres og saken avvises for så vidt gjelder disse forholdene.

Reklamasjonsnemnda ser at klagerne ikke har fått kopi av oppdragsskjemaet. Klagerne bør etter Reklamasjonsnemndas oppfatning uoppfordret få slik kopi.

I denne saken ble salgsarbeidet påbegynt uten at det forelå en komplett salgsoppgave til bruk ved visningen. Reklamasjonsnemnda legger til grunn at salgsoppgave skal foreligge før visningen, eventuelt med forbehold så langt dette lar seg forene med god meglerskikk.

Klagen på feil i salgsoppgave og annonse kan ikke føre frem, da klagerne hadde godtatt salgsoppgaven og annonsen ved at de ble forelagt teksten på innklagedes PC.

Ved salg av huset tok det lang tid før klagerne fikk opplysninger om budgivningen, noe som er beklaget av innklagede. Dette må være tilstrekkelig.

Klagen på at innklagede ikke har avlest strømmen kan ikke føre frem. Det fremgår av kjøpekontrakten at partene selv skal besørge dette.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Saken avvises for så vidt gjelder forhold som det er påstand mot påstand om.

Oslo, den 22. juni 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant