Klage nr 2013020

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 15. april 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:         Kaland og Partners Torgallmenningen

Torgalmenningen Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:  Feil vedrørende føring av budjournal.

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren har kjøpt en eiendom formidlet gjennom innklagede i juli 2010. Høsten 2012 kontaktet han innklagede med ønske å få innsyn i budjournalen, etter at media hadde skrevet en del om fiktive bud og lignende.

 

Innklagede er bistått av advokat. Innklagede samt deres advokat blir i det følgende betegnet som ”innklagede”.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren har anført at han under visning på eiendommen fikk opplyst at det var gitt et bud på kr 2 950 000, men at selgeren hadde avslått dette. På denne bakgrunn ønsket klageren å gi et signal til den andre budgiveren om at han virkelig ønsket å kjøpe eiendommen. Han la derfor inn bud stort kr 3 050 000, altså kr 100 000 over forrige bud. Selgeren aksepterte klagerens bud.

 

Klageren har i ettertid kontaktet innklagede for å få innsyn i budjournalen. Klageren har vist

 

 

til at kun budet hans stod oppført i budjournalen. Videre har klageren hevdet at han deretter tok kontakt med innklagede hvor han lurte på hvorfor det andre budet ikke fremkom av budjournalen. Klageren har hevdet at innklagede skulle undersøke saken nærmere. Innklagede skal i følge klageren ha tatt kontakt dagen etter og sagt at han ikke fant noen andre bud, og at det muligens skyldtes en misforståelse med en annen megler.

 

Innklagede skal, i følge klageren, ha kontaktet selgeren i mellomtiden. Det hevdes at vedkommende ikke nøyaktig husket hva som hadde skjedd, men at det kom inn et bud pålydende kr 2 500 000 og deretter et bud stort kr 2 950 000. Dette siste budet skal etter selgerens hukommelse ha blitt trukket siden budgiveren ikke oppnådde kontakt med innklagede. Innklagede skal ha fått budet bekreftet av budgiveren. Klageren har kontaktet budgiveren som bekreftet situasjonen, samt utdypet omstendighetene noe.

 

Det er klagerens påstand at innklagede bevisst har gjort en feil i saken og han krever derfor
kr 50 000 tilbakebetalt. Han har hevdet at han gav sitt bud på feil grunnlag. Budet fra den andre budgiveren påstås å være godkjent av selgeren, men i ettertid trukket tilbake av budgiveren på grunn av manglende kontakt med innklagede. Budjournalen var heller ikke inntatt i kontraktspermen som klageren fikk, og dette mener han ble gjort bevisst fra innklagedes side.

 

Klageren har vist til at innklagede har begrunnet manglene i budjournalen med at det på dette salgsoppdraget var to meglere som samarbeidet, men den andre budgiveren har i følge klageren ikke hatt kontakt med den andre megleren som påstås å ha en befatning med saken.

 

Klageren har anført at han ikke ville ha økt sitt bud med kr 100 000 om han hadde visst at han ikke konkurrerte med andre budgivere.

Innklagede anfører:

Innklagede har vist til at de overfor klageren har gjort oppmerksom på at det i saken er skjedd en registreringsfeil, idet budet fra den andre budgiveren ikke ble registrert. Feilen er beklaget overfor klageren.

 

Innklaget anfører at feilen ikke har virket inn på budgivningen og salgssummen som sådan. Innklagede har vist til bekreftelsen fra den andre budgiveren, slik den også følger av klagerens fremstilling.

 

Videre har innklagede hevdet å ha håndtert budgivningen på en korrekt måte. Innklagede har avvist at det har funnet sted fiktive bud eller at det på en annen måte formidlet bevisst uriktige opplysninger til klageren. På den bakgrunn har innklagede avvist klagerens erstatningskrav.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder feil ved utfylling av budjournalen.

 

Det følger av forskriften til eiendomsmeglingsloven § 3-5 at bud som kommer inn på en eiendom, snarest mulig innføres i en budjournal. Budene skal ordnes etter det enkelte oppdrag. Journalen skal minst innehold den informasjonen som følger av bokstavene a til f. Det er enighet i saken om at budjournalen er feil utarbeidet. Nemnda legger derfor til grunn at dette er tilfelle. Det er i strid med god meglerskikk å ikke føre budjournalen slik forskriften krever.

 

Når det gjelder erstatningskravet på kr 50 000, har Nemnda imidlertid ikke funnet at det foreligger årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og innklagedes feil ved føringen av budjournalen.

 

 

Konklusjon:

 

Kaland og Partners Torgallmenningen, Torgalmenningen Eiendomsmegling AS har opptrådt i strid med god meglerskikk. For øvrig fører kravet ikke frem.