Klage nr 2013021

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 27. mai 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                     Home Eiendomsmegler Stovner

Berg Hansen AS

 

Saken gjelder:              Oppgjør

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin eierleilighet. Oppdragsavtale ble inngått den
15. oktober 2012. Leiligheten ble solgt ved budaksept 31. oktober, og med avtalt overtakelse
1. februar 2013. Leiligheten ble solgt for kr 1 950 000, i tillegg kom andel fellesgjeld med
kr 164 281. Klageren er uenig i den oppgjørsoppstillingen hun har mottatt etter salget og mener at den ikke harmonerer med muntlig tilbud på salget.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kontaktet innklagede fordi hun vurderte å selge sin leilighet og ønsket en verdivurdering. Innklagede foretok en verdivurdering den 15. oktober 2012 og viste klageren et medbrakt pristilbud. Tilbudet ble gjennomgått nøye, og klageren oppfattet tydelig at hun ville få et prisavslag på kr 20 000, dvs en nedsettelse fra det opprinnelige beløpet på kr 62 723 til kr 42 723. Klageren fikk betenkningstid til neste dag og bekreftet da at innklagede skulle få i oppdrag å selge leiligheten. Klageren ser i ettertid at hun burde bedt om en skriftlig bekreftelse på innklagedes tilbud om prisavslag. Hun hadde imidlertid tillit til innklagede og gikk ut fra at den muntlige avtalen var gyldig.

 

 

 

Klageren underskrev også oppdragsavtalen den 15. oktober 2012, noe hun oppfattet som en bekreftelse på at innklagede fikk i oppdrag å selge leiligheten. Klageren leste den nøye og kunne ikke se at den inneholdt en spesifikasjon på kostnadene til innklagede. Klagerne oppfattet kun at den inneholdt generell informasjon om ulike forhold ved kontrakten. Dette skrivet tok innklagede med seg uten at klageren fikk et eksemplar.

 

Klageren mottok en e-post fra innklagedes oppgjørsavdeling, som viste at et beløp på
kr 76 200 var trukket fra klagerens konto, inkludert eierskifteforsikringen på kr 6 338. Dette beløpet var mye høyere enn forventet, og klageren sendte derfor en e-post der hun ba om en ny vurdering av oppgjørsoppstillingen basert på det muntlige tilbudet klageren hadde fått den
15. oktober 2012.

 

Klageren mottok da en e-post fra innklagede der den muntlige avtalen ble benektet, og hvor det ble henvist til den skriftlige oppdragsavtalen, oppdragsavtalen ble vedlagt e-posten. Det var ukjent for klageren at det var inngått en skriftlig oppdragsavtale med et spesifisert kostnadsbeløp.

 

Klageren sendte derfor en e-post den 6. mars 2013, der hun fastholdt sin oppfatning av den muntlige avtalen, og at hun ikke hadde sett at oppdragsavtalen inneholdt et spesifisert kostnadsbeløp, samt at hun påpekte at hun ikke hadde fått et eget eksemplar av kontrakten. Hun foreslo også en tilbakebetaling på kr 10 000.

 

Innklagede henviste til oppdragsavtalen, og avviste klagerens syn på saken, samt forslaget om tilbakebetaling. Innklagede beklaget at klageren ikke hadde mottatt kopi av oppdragsavtalen.

 

Klageren anfører at det burde være en selvfølge at megleren tar ansvar for å inngå en skriftlig oppdragskontrakt som sikrer at oppdragsgiveren får en original av kontrakten som begge parter skriver under på. Dette for å hindre at kontrakten endres uten motpartens godkjenning. Den skriftlige kontrakten fra 15. oktober 2012 er etter klagerens skjønn ugyldig. Klageren synes det er uakseptabelt å godta en oppdragskontrakt hun ikke kjenner til.

 

Klageren finner det rimelig at hun får tilbakebetalt et beløp på kr 20 000.

 

Av e-postkorrespondansen fremgår også at klageren mener meglerprovisjonen er feil utregnet da 1,9 % av salgssummen vil utgjøre kr 37 050.

 

Innklagede anfører:

Klageren hevder å ha mottatt et tilbud om prisavslag på salgsomkostningene fra megleren stort kr 20 000. Dette er megleren ikke kjent med. Det er ikke gitt noe prisavslag på kr 20 000 fra innklagedes side. Innklagede har derfor avvist klagerens krav om tilbakebetaling.

 

Det er beklagelig at kopi av signert oppdragsavtale ikke ble sendt klageren. Innklagede kan likevel ikke se at det endrer saken i forhold til prisavslaget klageren hevder å ha fått. Oppdragsavtalen er gjennomgått sammen med klageren før den ble signert, og klageren sier selv at den ble lest nøye. Innklagede stiller derfor spørsmålstegn ved at klageren i samme brev mener at oppdragsavtalen bør være ugyldig fordi hun ikke kjente til denne.

 

Prisene i oppdragsavtalen er helt i tråd med prisene i pristilbudet som ble gitt. Dette har klageren hatt i hende under hele prosessen. Avviket mellom signeringsdato for klageren som selger, og megler, skyldes at megleren på signeringstidspunktet var eiendomsmegler-fullmektig, og oppdragsavtalen måtte signeres av den fagansvarlige ved kontoret. Befaringen hos klageren fant sted kl 16.00, og oppdraget ble derfor signert av den fagansvarlige neste virkedag.

 

Innklagede anfører at han har levert etter avtalen, og avviser kravet på tilbakebetaling av
kr 20 000. Innklagede viser også til oppdragsavtalen, pristilbudet og oppgjørsoppstillingen der det fremkommer at innklagede har tatt betalt etter avtalen. For ordens skyld påpeker også innklagede at han aldri gir prisavslag i denne størrelsesorden og eventuelle prisavslag vil alltid fremkomme i oppdragsavtalen.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder oppgjør, herunder påstand om manglende fradrag for rabatt i oppgjørsoppstillingen.

 

I denne saken hevder klageren at hun ikke har fått utlevert en kopi av oppdragsavtalen. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning skal oppdragsgiver så snart som mulig gis kopi av ferdig utfylt oppdragsavtale, men i dette tilfellet har ikke dette noen betydning for klagerens krav.

 

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på hva som kan dokumenteres. I denne saken hevder klageren at hun er lovet en rabatt på kr 20 000. Dette er ikke dokumentert. Det fremgår imidlertid av oppdragsavtalen at klageren er gitt kr 5 000 i rabatt på tilretteleggingsgebyret. Dette er det tatt hensyn til i oppgjørsoppstillingen. Også markedspakken er noe mindre enn standarden, slik at også denne er justert ned med kr 5 000.

 

Klageren har videre i en av sine e-poster til innklagede anført at meglerprovisjonen er feil utregnet. Reklamasjonsnemnda vil for ordens skyld presisere at denne misforståelsen skyldes at meglerprovisjonen er regnet av kjøpesum + andel fellesgjeld. Dette er korrekt i henhold til oppdragsavtalen.

 

Videre anfører klageren at hun ikke har skjønt at hun skrev under på en oppdragsavtale, men at hun trodde dette var en ”bekreftelse på at megler fikk i oppdrag å selge leiligheten”. Hun hevder å ha lest avtalen nøye, men så ikke at det inneholdt en spesifisering av kostnadsbeløpet til innklagede. Reklamasjonsnemnda har som i tidligere saker funnet at det er klagerens ansvar å lese og forstå det/de dokumenter hun skriver under på, i dette tilfellet en oppdragsavtale. I denne saken har klageren også signert nederst på hver enkelt side i tillegg til underskrift på side tre. Klagerens anførsler om at sider kan byttes ut kan derfor ikke føre frem.

 

Reklamasjonsnemnda legger den undertegnede oppdragsavtalen til grunn. Innklagedes oppgjørsoppstilling er i tråd med oppdragsavtalen.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.