Klage nr 2013034

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 17. juni 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den norske Advokatforening og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:       Hjem Eiendomsmegling Tromsø

Stiro Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder: Feil/ manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren solgte tre seksjoner av en eiendom i mai/juni 2012 gjennom innklagede. I tillegg skulle innklagede selge to nabotomter, samt at det skulle overføres et areal fra eiendommen til én av de øvrige tomtene.

 

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

 

Klageren anfører:

Klageren solgte tre seksjoner på eiendom 119/635 i mai/juni 2012 gjennom innklagede. Det fulgte videre av avtalen med innklagede at hun skulle selge to nabotomter på eiendom 119/4155 og 119/4156. Eiendom 119/635 skulle selges med en arealoverføring til eiendom 119/4155.

Klageren anfører at innklagede i denne forbindelse ikke har videreformidlet tilstrekkelig og korrekt informasjon til kjøperne, selv om innklagede har mottatt dette fra klagerne.

Tomtene på eiendom 119/4155 og 119/4156 måtte trekkes ut av markedet da konflikten oppstod, og arealoverføringen ble stoppet av kjøperne. Kjøperne hevdet ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av arealoverføringen, og nektet dermed å undertegne arealoverføringsdokumentene.

 


 

Innklagede anfører:

Klageren eide eiendommen i sameie, og det ble i forbindelse med salgsprosessen utferdiget en salgsfullmakt. Selgerne aksepterte tilbud fra innklagede 19. mars 2012. Oppdragsavtale ble inngått. Etter at oppdrag var registrert, satte innklagede i gang bestilling av nødvendig dokumentasjon etter eiendomsmeglingsloven § 6-7, herunder kommunale opplysninger via Infoland. Disse dokumentene ble levert fortløpende etter at bestilling ble foretatt 23. mars 2012.

 

Salgsoppgaver ble deretter utarbeidet, og sendt selgerne ved fullmektig for godkjenning pr. 13. april 2012. Selgerne hadde i forkant av utarbeidelsen av salgsoppgaven laget en ”idéskisse” for grensejustering og plassering av garasjer på de to ubebygde tomtene (som det ikke er foretatt salg av).

 

Selgerne ved fullmektig godkjente salgsoppgave fra innklagede i e-post datert 16. april 2012.

 

I følge klageren er ”skissen” det refereres til i klagen og i e-postrekken utarbeidet på bakgrunn av kommunes vedtak datert 30. mars 2012. Etter å ha kontrollert postloggen til kommunen, fremgikk det at kommunen fattet vedtak om grensejustering allerede 20. mars 2012.

 

Vedtaket er sendt en av klagerne, som søkte om denne grensejusteringen pr. 22. februar 2012.

 

Innklagede er ikke forelagt verken kopi av søknad om justering, eller vedtaket som kommunen traff 20. mars 2012 fra selgerne. Infolandbestillingen som er satt tre dager etter kommunens vedtak inneholdt ikke vedtaket – sannsynligvis fordi kommunens datasystemer ikke var oppdatert i forhold til infoland.

 

Klageren derimot må, på bakgrunn av det som fremkommer ovenfor, helt åpenbart ha vært kjent for med at grensejusteringene faktisk var godkjent fire uker før e-posten av 16. april. I realiteten kunne salgsoppgaven derfor vært utarbeidet uten forbehold om grensejustering.

 

Det skal tillegges at en av selgerne er en profesjonell eiendomsutvikler.

 

Eiendommene ble lagt ut på Finn.no pr. 16. april 2012. Oppdrag nummer 60012047 ble solgt 16. april, oppdrag nummer 60012048 ble solgt 20. april og oppdrag nummer 60012046 ble solgt 27. april 2012.

 

Seksjoneringen av eiendommen ble godkjent pr. 19. april 2012. Kommunen oversendte de seksjonerte dokumenter til selgerne pr. 3. mai 2012. For fullstendighetens del, og også av rettslig relevans for forholdet mellom kjøperne og selgerne, er de tre dokumentene fremlagt for nemnda.

 

Overtakelse ble gjennomført som forutsatt i kjøpekontraktene. Første ”reklamasjon” i saken er mottatt fra kjøperne i fellesskap 22. august 2012. I forkant av denne reklamasjonen hadde det vært et møte hos innklagede den 20. august 2012, hvor en del faktiske forhold ble drøftet – blant annet hva innklagede var forelagt av opplysninger fra klageren og Infoland.

 

Klageren reklamerte på at grensekorreksjonene som er påpekt i salgsoppgaven, viste seg å være mer omfattende enn de hadde forutsatt, og at det var holdt tilbake informasjon fordi selgerne allerede 22. februar 2012 hadde en oppfatning av hvordan grensejusteringen ville bli. Videre at det forelå vedtak pr. 20. mars 2012, og det ble på denne bakgrunn fremsatt krav fra kjøperne 22. august 2012.

 

Klageren tilskrev deretter innklagede i e-post av 28. september 2012, idet det var berammet et møte mellom klageren og kjøperne 1. oktober 2012, og henvendelsen ble besvart av daglig leder.

 

Etter dette er korrespondansen ført mellom klageren og daglig leder, hvoretter fagansvarlig av daglig leder ble bedt om å besvare e-post fra klageren pr. 8. januar 2013. Det har ikke vært ytterligere korrespondanse i saken før klagen.

 

Innklagedes oppfatning er at situasjonen hva gjelder grensekorreksjoner er avhjulpet. Kjøpene har bekreftet at de er villige til å signere grensejusteringserklæring (uten at de av den grunn avstår fra krav mot klagerne), og det synes for innklagede som om det er passivitet på begge sider som er bakgrunnen for at grensejusteringene eventuelt ikke ennå er gjennomført.

 

Det er ikke fremmet noe krav mot innklagede, til tross for at det helt konkret er oppfordret til dette under bilag 19.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder hvorvidt innklagede har oppfylt sin undersøkelsesplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7.

 

Reklamasjonsnemnda finner at klagen refererer seg til næringsforhold som i utgangspunktet faller utenom nemndas kompetanse. Slik saken er opplyst, har nemnda likevel kommet til at saken kan realitetsbehandles, da saken ligger til rette for vurdering i nemnda, jf. Avtale om Reklamasjonsnemnd for Eiendomsmeglingstjenester pkt. 1 andre ledd tredje punktum.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis påpeke at partenes anførsler var svært omfattende og i saksfremstillingen er anførslene gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumenter til gjennomgang.

 

Det fremgår av sakens dokumenter at klageren ikke formidlet til megleren opplysningen om at delingstillatelse var gitt allerede 20. mars 2012. Innklagede har forholdt seg til de opplysninger som var tilgjengelig da salgsoppgaven ble utarbeidet. Denne ble også godkjent av selgeren uten bemerkninger til fremstillingen av tomtedelingen.

 

På denne bakgrunn finner nemnda det klart at innklagede ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.