Klage nr 2013036

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 17. juni 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:       Privatmegleren Pioner Lillestrøm

Seim & Skillebekk AS

 

Saken gjelder: Arealsvikt

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eiendom formidlet gjennom innklagede. Eiendommen var en av fire seksjoner i et boligsameie. I forbindelse med oppgradering, ble sameiet nektet finansiering da hjemmelen til klageren ikke var i orden. Det viste seg at det eksisterte et tilleggsareal til eiendommen, i tillegg til det som fremkom salgsoppgaven. Dette var ikke overskjøtet til klageren.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en eiendom formidlet gjennom innklagede den 8. februar 2011. Eiendommen var en av fire seksjoner i boligen.

 

I kjøpekontraktens side 1 § 1 står det blant annet at selgeren overdrar sin eierseksjon. Videre står det i kontraktens § 5 :”Salgsoppgave inneholder de i lov om Eiendomsmegling § 6-7 pålagte opplysninger”.

 

På side 1 isalgsoppgaven heter det blant annet: ”Betegnelse: Gnr. 81 Bnr. 1495 Snr. 3 i […] kommune. Sameiebrøk 70/280”.

 

I skjøte under punkt 1 ”Eiendommen(e)” er det oppgitt: ”Kommunenavn: [,,,]. Gnr. 81. Bnr. 1495. Seksjonsnr. 3”.

 

De fire seksjonene besluttet høsten 2012 å legge ny panel på huset, isolere, skifte vinduer og dører samt legge nytt tak. Det viste seg da at verken klageren eller de tre andre seksjonseierne fikk banklån fordi hjemmelen til klageren ikke var i orden. Det kom for en dag at tomten til boligen består av to gnr. og bnr. I tillegg til gnr. 81, bnr. 1495 består tomten også av gnr. 82, bnr. 215. Dette har innklagede ikke opplyst noe om slik han er forpliktet til. Klageren tok dette opp med innklagede pr. e-post og ba innklagede ordne opp.

 

Eter dette har det vært en svært omfattende e-post-korrespondanse mellom klageren og innklagede. Denne korrespondansen har ikke ført til noen ting.

 

I den tiden innklagede har drevet med saken, har den utviklet seg fra vondt til verre. Det har vist seg at innklagedes håndtering av saken har ført til at kreditorer av tidligere eier har kommet på banen og tatt utlegg i den tomten som innklagede ikke opplyste noe om. Utleggsforretning har blitt holdt.

 

Det er klagerens oppfatning at innklagede har brutt lov om eiendomsmegling § 6-7 (1). Det bes om at Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester fatter vedtak om dette.

 

Innklagede anfører:

Oppdrag ble inngått i januar 2011. I denne prosessen ble det innhentet alt av informasjon som var tilgjengelig på selgeren og eiendommen: grunnbok, kommunale opplysninger, takst og selgerens egenerklæring. Ingen av disse dokumentene tilsa at eiendommen skulle ha eierskap i tilleggsdel.

 

I desember 2012 henvendte klageren seg til innklagede, da det var oppdaget at andelen av fellesarealet ikke var overkjøtet. Innklagede satte da umiddelbart i gang med å undersøke og rette opp i dette.

 

Grunnboken for eiendommen ble innhentet og det ble her oppdaget at eieren tre ledd tilbake fortsatt var tinglyst som hjemmelshaver. I tillegg er også de andre seksjonene i sameiet solgt flere ganger uten at denne tilleggsdelen har blitt overskjøtet.

 

Innklagede har i lang tid forsøkt å få tak i opprinnelige eiere. Disse har gått hvert til sitt. En av partene ble kontaktet raskt og man fikk hennes signatur. Den andre parten fikk man ikke tak i før i slutten av mars, og de avtalte møtene med ham ble flyttet flere ganger. I misten av april kom han innom og signerte.

 

Skjøtet og erklæringene er nå mottatt i tinglyst stand. Hjemmelen er nå riktig overført til klageren.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder manglende overføring av et areal som tilhører den seksjonen klageren kjøpte.

 

Reklamasjonsnemnda har funnet at innklagede her burde foretatt nærmere undersøkelser når det gjelder tomtearealet. Nemnda viser til at det tydelig fremgår av det kartet som inngår i salgsoppgaven, at gnr. 82 bnr. 215 at utgjør store deler av det ubebygde arealet på tomten, og at eiendommen består av to gnr. og bnr. Selv om innklagede innhentet grunnboksutskrift, kommunale opplysninger, takst og selgerens egenerklæring, er dette ikke tilstrekkelig på bakgrunn av det som fremgår av kartet. Megleren må også kontrollere de dokumentopplysninger han innhenter, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Det kan heller ikke være avgjørende at selgeren heller ikke hadde hjemmel til gnr. 82 bnr. 215, og at det hadde skjedd to salg før dette salget til klageren, uten at hjemmelen var overført.

 

Innklagede har etter dette opptrådt i strid med god meglerskikk, selv om innklagede i ettertid har besørget hjemmelen overført.

 

Nemnda har, basert på de opplysninger som foreligger i saken, ikke grunnlag for å ta stilling til om klageren har et erstatningskrav overfor innklagede.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Pioner Lillestrøm, Seim & Skillebekk AS, har opptrådt i strid med god meglerskikk.