Klage 2013051

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 7. oktober 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

Innklaget:                   ABCenter Eiendom AS avd. Arendal.

 

Saken gjelder:             Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Innklagede kjøpte en eiendom under oppføring formidlet gjennom innklagede foretak. I et av informasjonsskrivene som klageren har vist til, står det at dokumentavgiften skal være 2,5 % av andel av tomteverdien. I kjøpekontrakten som klageren har signert er dette endret til «Det betales dokumentavgift av hele kjøpesummen».

 

Klageren har hevdet at hun ikke fikk informasjon om endringen og har dessuten hevdet at hennes helsetilstand, noe hun har hevdet at innklagede kjente til, skulle tilsagt at dette ble tatt hensyn til under kjøpsprosessen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Innklagede kjøpte i 2010 en eiendom formidlet gjennom innklagede. Eiendommen var da under oppføring. Klageren har vedlagt et informasjonsskriv hvor det fremkommer at dokumentavgiften skal være 2,5 % av andel av tomteverdien. I ettertid har det vist seg at byggherren sendte søknader som medførte at dokumentavgiften måtte beregnes ut av total kjøpesum. Videre er det vist til at klageren kjøpte leiligheten som en av de siste i prosjektet, og at de andre kjøperne enten fikk beskjed om endringen tidsnok, eller at de har fått kompensert differansen av innklagede. Klageren anfører at innklagede hadde kunnskap om at hun hadde hatt hjerneslag, og at dette medførte at hun måtte informeres grundig om endringer ettersom hun på det tidspunktet var svært dårlig til å lese. Videre har klageren hevdet at hun ikke ble informert om at det var gjort endringer da hun signerte kontrakten. Totalt har klageren betalt kr 38 750 i dokumentavgift.

 

Klageren krever at innklagede retter opp skaden.

 

Innklagede anfører:

Prosjektet bestod av 12 leiligheter. Da seks av disse var solgt, ble byggingen igangsatt. Prospektet viste da til at dokumentavgiften skulle beregnes av tomteverdi. Dette viste seg å være feil, da det nye bygget ble oppført på delvis eksisterende bebyggelse. Saken ble da ordnet opp med de seks som allerede hadde kjøpt leilighet. Prospektet ble endret 5. mai 2009. Klageren kjøpte sin leilighet i mars 2010, ni måneder etter at prospektet ble endret. Klagerens kjøpekontrakt, som ble signert 5. mars 2010, viser at det skal betales dokumentavgift av hele kjøpesummen. Alle de seks siste leilighetene ble solgt fra desember 2009 til juni 2010, og har således betalt full dokumentavgift. Klagerens krav om tilbakebetaling avvises.

 

Klagernes ytterligere anførsler

Klageren har vist til at innklagede holdt det hemmelig for henne hva som var saken i forhold til de andre kjøperne, og at denne informasjon først ble forelagt henne da innklagede ble konfrontert. Da klageren tok kontakt med de andre beboerne, fikk hun beskjed om at disse ikke hadde betalt mer enn kr 9 000 – 10 000, slik at innklagede hadde betalt det overskytende beløpet i deres tilfelle, da kontraktene deres ikke hadde blitt endret.

Innklagede har fått ekstra beskjed om å informere klageren på grunn av et hjerneslag, og klageren har hevdet at dette aldri ble fulgt opp.  Klageren har vist til at det prospektet hun fikk kun indikerte en dokumentavgift beregnet av tomteverdi, og at hun ikke fattet noen mistanke til at det skulle være noe annet. Det er videre anført at daglig leder som skulle selge klagerens leilighet gjennom innklagede foretak, tilbød seg å gjøre dette uten å motta honorar. Dette mener klageren viser en slags innrømmelse av forholdet i forbindelse med dokumentavgiften.

Klageren har anført at innklagede har utvist dårlig meglerskikk, og har krevd at innklagede skal tilbakebetale det overskytende av kr 10 000 som hun har betalt i dokumentavgift.

Klageren har også vist til at det mangler ferdigattest.

Innklagedes ytterligere anførsler

Daglig leder har anført at det ikke medfører riktighet at hun tilbød å selge klagerens leilighet uten å kreve meglerprovisjon for dette, og har lagt ved oppdragsavtalen som ble signert av klageren. Salgsoppdraget ble senere annullert.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av det klageren mener er for mye innbetalt dokumentavgift.

 

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis påpeke at partenes anførsler er omfattende og i saksfremstillingen er anførslene gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle dokumentene til gjennomgang.

 

Klageren har hevdet at innklagede har behandlet hennes kjøp annerledes enn de andre kjøpene i prosjektet når det gjelder størrelsen på dokumentavgiften. Klageren har krevd at innklagede tilbakebetaler det overskytende av kr 10 000 av det hun har betalt.

 

Innklagede har vist til at prospektene ble endret da det ble klart at dokumentavgiften likevel ikke skulle beregnes av tomteverdien. Det er videre vist til at denne endringen skjedde 5. mai 2009.  De bekreftelsene fra de andre kjøperne som klageren har vist til, og som bekrefter at de ikke har betalt mer enn kr 10 000 i dokumentavgift, gjelder kjøp før endringen som innklagede har vist til.

 

Reklamasjonsnemnda har kommet til at klagen ikke kan føre frem. Nemnda viser til at klageren kjøpte sin leilighet ni måneder etter at prospektet ble endret, og hvor korrekt dokumentavgiftsgrunnlag fremgår. Korrekt dokumentavgift fremgår også av kjøpekontrakten pkt. 3.2. Det fremgår også av kjøpekontrakten pkt. 14 at prospektet er vedlegg til kontrakten, og klageren har signert på at hun har gjort seg kjent med innholdet i vedleggene. Det forhold at klageren har hatt et hjerteinfarkt, og at hun har svekket korttidsminne og var dårlig til å lese, kan etter nemndas syn ikke føre til et annet resultat.

 

Det forhold at det ikke foreligger ferdigattest på bygget, og at det ifølge kommunen i ettertid er ulovlig å bo der, er et forhold mellom kjøperen og utbyggeren og innklagede uvedkommende. Midlertidig brukstillatelse ble for øvrig gitt 14. mai 2010 med frist til 15. juli 2010 for godkjenning og utførelse av forstøtningsmur.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.