Klage nr:
55/05


Avgjort:
29.08.2005


Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger


Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Moss


Saksframstilling

Klageren kjøpte en eierleilighet gjennom innklagede som eiendomsmegler. Kontrakten ble undertegnet 9. mars 2004. Klageren har ikke fått opplyst om reguleringsplan for området, som ifølge klageren vil medføre at utsikt og sol blir borte fra eiendommen.

Klageren anfører:

Klageren underskrev kjøpekontrakt 9. mars 2004. Leiligheten skal, i følge salgsoppgaven ligge vestvendt med gode lys og solforhold. Da klageren hadde overtatt eiendommen, ble han klar over at det fremgår av reguleringsplan at en videregående skole skal bygges i nabolaget. Av planen fremgår at skolen vil ta utsikt fra, og skape skygge på eiendommen. Klageren fikk ikke informasjon om den godkjente reguleringsplanen før han kjøpte eiendommen.

Faglig leder hos innklagede avviser i brev til klageren at innklagede ikke har gitt den lovpålagte informasjonen om eiendommen.

Klageren forstår innklagede slik at han mener å ha oppfylt plikten etter lov om eiendomsmeglingstjenester § 3-6 1. ledd nr. 8, og § 3-7 ved at en reguleringsplan er innhentet, og forelagt kjøper på kontraktmøtet. Denne reguleringsplanen omfatter ikke den videregående skolen. Formålet med opplysningsplikten er å gjøre kjøperen oppmerksom på den offentlige reguleringen i området. Det kan derfor ikke være tilstrekkelig å innhente opplysninger kun om den aktuelle eiendommen, men i hele det geografiske området som kan ha betydning for eiendommen.

Subsidiært anfører klageren at innklagede skulle opplyst i salgsoppgaven, om årsmøtet i sameiet som leiligheten ligger i sin protest mot planene for utbygging av skolen.

I salgsoppgaven opplyses det om at innklagede besitter budsjett, regnskap, vedtekter og ordensregler. Klageren mener dette ikke fritar innklagede fra å ta vesentlige opplysninger fra dette inn i salgsoppgaven. Opplysninger om sameiets protester til utbyggingen kan ikke gjemmes bort i et vedlegg man spesielt må be om å få se. Protokoll fra årsmøtet nevnes heller ikke opp blant dokumenter man etter forespørsel kan få fra innklagede.

Innklagede har gjort et poeng i at protokollen fra årsmøtet ble overlevert klageren som vedlegg til kontrakten. Klageren gjør her oppmerksom på at innklagede plikter å gi opplysninger før handelen sluttes slik at kjøperen har mulighet til å ta hensyn til opplysningene før han bestemmer seg om han skal legge inn bud.

Innklagede anfører:

Innklagede forholder seg til de opplysninger som mottas fra den gjeldende kommune til enhver tid. Det har vært viden kjent at den videregående skolen skal bygges ut, men innklagede kan ikke se at det har noen betydning for den boligen klageren har kjøpt. Dette forholdet er vurdert til ikke å ha innvirkning på den eiendommen som er solgt, og det samme må kommunen ha tenkt, da det ikke ble nevnt i svaret til innklagede på eventuelle tiltak i nærområdet som kan ha innvirkning på eiendommen.

Utbyggingen av skolen foregår så langt unna eiendommen at det ikke kan være mulig at den vil ha innvirkning på handelen.

Innklagede har vært i kontakt med kommunen. Arkitektene som bistår med byggesaken, er i disse dager i ferd med å utarbeide bebyggelsesplan. Den er med andre ord ikke ferdig. Hvordan klageren kan være så sikker på at skolen vil skape skygge for boligen, er derfor vanskelig for innklagede å forstå. Innklagede kan ikke se at det foreligger dokumentasjon for påstanden om at bygget skaper skygge, noe som er naturlig nok da man p.t. ikke kan si noe om hvordan bebyggelsen endelig vil se ut.

Innklagede ser det ikke som naturlig, og heller ikke rimelig, å innhente opplysninger om reguleringsarbeid på en eiendom som ikke vil få betydning for den solgte eiendommen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren avviser at innklagedes ansvar for å innhente opplysninger begrenser seg til de opplysningene de får fra kommunen. Det er innklagede, og ikke kommunen, som har ansvaret for at eiendomsmegleren overholder sinopplysningsplikt. Dersom materialet fra kommunen ikke er tilstrekkelig, plikter eiendomsmegler å rette en ny henvendelse til kommunen.

Innklagede erkjenner å vite om utbyggingen av skolen, og til tross for at reguleringsplanen ikke omfattet denne, innhentet innklagede ikke nærmere opplysninger.

Skolens byggehøyde og det volumet planen tillater er så stort at det vil ha betydning for utsikt og lys i et stort område rundt eiendommen. At skolen ligger for langt unna avvises derfor.

Spørsmålet reklamasjonsnemnda er bedt om å ta stilling til er ikke om klageren er påført en erstatningsbetingende skade, men om innklagede har oppfylt sine plikter etter lov om eiendomsmegling.

Det innklagede skal gi opplysning om er høyde og volum for prosjektet. At det ikke foreligger en endelig bebyggelsesplan er derfor ikke relevant i dett tilfellet.

En konkret vurdering av skygge/utsiktstap faller utenfor det reklamasjonsnemnda er bedt om å behandle.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder krav mot eiendomsmegler som følge av påståtte feilaktige eller manglende opplysninger.

Reklamasjonsnemnda legger til grunn at innklagedes undersøkelsesplikt rekker langt. Innklagedes plikt til å undersøke må avgjøres med utgangspunkt i de opplysninger som innklagede kunne hatt tilgang til i forbindelse med salget. Ut fra de fremlagte opplysninger kan Reklamasjonsnemnda imidlertid ikke se hvor skolen skulle ligge, og heller ikke danne seg et inntrykk av om innklagede skulle innhentet slike opplysninger.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 29. august 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant