Klage nr 2013054

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 7. oktober 2013. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

 

 

Innklaget:                   Privatmegleren Panorama

Panorama Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:             Tilbakehold

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren ga ved avtale av 9. november 2011 innklagede i oppdrag å selge sin bolig. Eiendommen ble solgt, kontrakt skrevet og overtakelsesdato ble fastsatt til den 6. januar 2012/22. desember 2011. Kjøperen har holdt tilbake kr 500 000 av kjøpesummen i forbindelse med påståtte mangler. Eierskifteforsikringen synes ifølge klageren å ha dekket alle kjøperens krav, og klageren krever derfor det tilbakeholdte beløp utbetalt med forsinkelsesrenter.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Klageren anfører:

Huset ble solgt for kr 7 850 000, men kjøperen krevde ved overtakelsen tilbakehold av
kr 500 000 i forbindelse med påståtte mangler.

 

Ifølge klageren synes ikke noen av manglene å være reelle, ut over det som eierskifteforsikringen allerede har dekket. Kjøperens selskap mente noe annet. Saken har stått i stampe siden dette. Innklagede har i e-post av 30. april 2012 vedrørende utbetaling av det tilbakeholdte beløpet anført

 

«Ja det kan vi. Jeg trenger en bekreftelse fra Help og Protector. Samt at vi må avklare evt. forsinkelsesrenter med kjøper.»

 

Klageren har henvendt seg til innklagedes oppgjørsavdeling med hensyn til utbetaling av pengene gjentatte ganger. Protector forsikring har likeledes i e-post datert 12. juli 2012 bedt om at pengene utbetales.

 

Klageren krever at innklagede utbetaler pengene som er holdt tilbake ved boligsalget og må utbetale kr 500 000. Klageren vil kreve forsinkelsesrenter fra kjøperen for misligholdt betaling.

 

Innklagede anfører:

Klageren har opplyst at innklagede har holdt tilbake kr 500 000 under overtakelse av boligen. Dette stemmer ikke da det er kjøperen som har holdt tilbake pengene. Innklagede har fulgt instruksen i overtakelsesprotokollen som er signert av både kjøperen og klageren. Innklagede har bekreftet at beløpet står på klientkonto til saken er avklart.

 

Selgeren (klageren) har tegnet eierskifteforsikring gjennom Protector forsikring og kjøperen har tegnet kjøpsforsikring gjennom HELP. Kjøperen og HELP har gitt instruks om fortsatt tilbakehold til saken er løst. Saken har vært i tingretten og er anket av kjøperen til lagmannsretten. Innklagedes jobb har ikke vært tema.

 

Innklagede kan ikke se at han kan utbetale pengene uten samtykke fra kjøperen eller rettskraftig dom.

 

 

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

 

Saken gjelder krav om utbetaling av beløp tilbakeholdt på meglerens klientkonto.

 

I denne saken er det avtalt i overtakelsesprotokollen at kr 500 000 av kjøpesummen skal tilbakeholdes på klientkonto

 

«inntil forholdene er nærmere undersøkt og ansvar avklart grunnet ovenstående anmerkninger. Kjøper er kjent med sitt ansvar/risiko knyttet til tilbakehold av høyere beløp enn nødvendig …»

 

Det fremgår ikke av overtakelsesprotokollen hva beløpet skal sikre. Det er nedfelt følgende anmerkning:

 

«Jeg […] har vært tilstede på OT, det overføres 16 450 kr (vask, flytt, røykvarslere) til kjøper, samt at 500 000 kr holdes tilbake. Oppgjør kan gjennomføres.»

 

Både klageren og kjøperen har tegnet henholdsvis eierskifteforsikring og kjøperforsikring og har vært representert av sine respektive selskaper i anledning saken. Tvisten har vært behandlet av tingretten og står nå for lagmannsretten.

 

Det er korrekt at megleren i en sak hvor det er enighet i overtakelsesprotokollen om at et beløp holdes tilbake, ikke kan utbetale beløpet uten samtykke fra partene eller rettskraftig dom. I denne saken er tvisten mellom partene anket til lagmannsretten og ikke rettskraftig avgjort. Nemnda viser her til Tore Bråthen, Eiendomsmeglingsloven Kommentarutgave
s. 358:

 

«Der megler har holdt tilbake et beløp på klientkonto etter rettmessig krav fra kjøperen, beror det på kjøperens instruks når beløpet kan utbetales selgeren, jf. Bjerkan: Kjøpers adgang til å gi megler instruks om å holde tilbake hele/deler av kjøpesummen, Eiendomsmegleren 10-1999 s. 11, Rosén og Torsteinsen: Eiendomsmegling – rettslige spørsmål (2008) s. 390.» [vår understreking]

 

 

Nemnda viser også til sak 2013025, hvor følgende gjengis:

 

«Reklamasjonsnemnda vil først vise til at det er forskjell på et tilbakehold når;

 

  1. 1.      kjøperen ensidig har instruert megleren om å holde tilbake et beløp
  2. 2.      kjøper og selger er enige om et tilbakehold.

 

I det første tilfellet vil kjøperen ha en instruksjonsrett over beløpet, men det er ikke situasjonen i saken her. Når kjøperen og selgeren har inngått en avtale om tilbakehold av et beløp, kan ikke kjøperen alene instruere megleren om utbetaling av beløpet. En utbetaling forutsetter enighet mellom partene eller rettskraftig dom.»

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.