Klage nr:
57/05


Avgjort:
22.06.2005


Saken gjelder:
Klage på meglerhonorar


Foretakets navn:
Meglerhuset Nylander AS Stjørdal


Saksframstilling

Klagerne inngikk salgsoppdrag med innklagede om salg av hytte. Innklagede fikk ikke solgt hytten, og sendte faktura etter avslutning av oppdraget.

Klageren anfører:

Klageren mener at innklagede ikke fikk solgt hytten fordi det var inntatt feil opplysninger i salgsoppgaven. Innklagede hadde inntatt et punkt i salgsoppgaven hvor det sto at det kun var tillatt med vann på yttervegg i følge erklæring fra kommunen. Videre sto det at hytta har innlagt vann og septiktank, og at det ikke foreligger godkjenning fra kommunen. Dette er feil opplysninger. Innklagede har ikke gjort jobben sin. Det foreligger en godkjenning fra kommunen, og det tok klagerne to telefoner og et besøk for å ha godkjenningen i hånden.

Klagerne er klar over at de har underskrevet på et oppdragsskjema, men mener at det ikke kan være relevant etter å ha forhørt seg om priser hos andre meglere. Klageren mener at oppdraget må være gratis dersom ikke hytta blir solgt i oppdragstiden.

Klageren synes det er uklart hvordan innklagede er kommet frem til prisen, idet det er oppgitt forskjellige priser fra flere av innklagedes kolleger.

Klageren vil se bort fra den tilsendte faktura.

Innklagede anfører:

Klager hevder at hytta ikke er solgt grunnet feilaktige opplysninger i prospektet, og at innklagede dermed ikke skal ha krav på kostnadsdekning ved avslutning av oppdraget.

Innklagede har i brev til klager orientert at det ikke forelå noen bekreftet godkjenning av vann/avløp fra kommunen. Innklagede rettet en sedvanlig forespørsel til kommunen. At ikke kommunen sitter på de riktige opplysningene, kan ikke innklagede lastes for. Da innklagede ble gjort oppmerksom på feilen, ble papirene rettet opp. Innklagede kan ikke se å ha utført oppdraget på en slik måte at klagerne er blitt påført tap.

Innklagede har et signert oppdragsskjema hvor alle priser er oppgitt. At prisene oppfattes som høye er beklagelig, men de blir ikke av den grunn ulovlige. Det er ikke gitt noen form for salgsgaranti i dette tilfellet. Klagerne viser til at de har fått ulike totalsummer. Til dette anfører innklagede at prisene var oppgitt mens oppdraget var aktivt, og at man derfor ikke hadde anledning til å ha full oversikt over de totale kostnadene før oppdraget var avsluttet.

Innklagede avviser klagerens krav.

Til orientering er hytta markedsført ni ganger i avis.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder innklagedes krav på dekning av utlegg.

Innklagedes krav på dekning av utlegg fremgår av oppdragsavtalens punkt 4 jf. 5. Det er ikke dokumentert noen form for avtale om salgsgaranti som fraviker oppdragsavtalens bestemmelser.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har opptrådt kritikkverdig ved behandlingen av vann/septik.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Ikke medhold.

Oslo, den 22. juni 2005

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

representant